IARH – Newsletter Instituta za arheologiju br. 54 (PRESS)

Institut za arheologiju, Newsletter #54 9.7. 2019.
Pogledaj u web pregledniku
Najave

Announcements

Okrugli stol
Tehnologija
GospodarstvoCeste i rijeke, lonci i lončari u Panoniji
Interakcije, analogije i različitosti

11-12 studeni 2019.

Round table
Technology
EconomyRoads and rivers, pots and potters in Panonnia
Interactions, analogies and differences

11-12th November 2019

Poštovane kolegice i kolege!
Pozivamo Vas da sudjelujete na Okruglom stolu pod naslovom Ceste i rijeke, lonci i lončari u Panoniji; interakcije, analogije i različitosti u organizaciji Instituta za arheologiju (projekt Life on the Roman road, UIP-05-2017-9768) i Gradskog muzeja Sisak. Skup će se održati 11-12. studenog.
Dear colleagues!
We kindly invite You to participate in the round table entitled Roads and rivers, pots and potters in Panonnia; Interactions, analogies and differences, organized by the Institute of Archaeology (project Life on the Roman road, UIP-05-2017-9768 ) and City museum Sisak. The round table will be held on 11-22th November 2019.
Tereni

Exacavations

Identiteti
RitualiArheološka istraživanja nalazišta Pakrac – stari grad

Lipanj i srpanj 2019.

Identities
RitualsExcavations at the site Pakrac-Old Town

June and July 2019

Tijekom lipnja i srpnja 2019. godine Institut za arheologiju (Juraj Belaj) nastavlja arheološko istraživanje lokalitet Pakrac – stari grad u samom centru grada Pakraca. I ove su godine istraživanja usredotočena na ranije otkrivenu gotičku crkvu u dvorištu grada. Prema dosadašnjim pokazateljima, crkva je građena u XIII. st., a zidovi su joj bili značajno podebljani oko 1500. godine. U prvoj je fazi bila građena od precizno klesanog kamenja. Pronađeno je sačuvano vretenasto stubište, ulazni prag, baze pojedinih polustupova…
Svi zainteresirani dobrodošli su na teren, a nakon istraživanja održat će se i javna prezentacija rezultata.
Excavations at the site Pakrac-Old Town
During June and July 2019, the Institute for Archeology (Juraj Belaj) continues archaeological research of Pakrac – the Old Town in the very center of the town of Pakrac. This year’s research once again focuses on the previously discovered Gothic church in the yard of the Old town. According to the previous indicators, the church was built in the 13th century and the walls were significantly thickened around the year 1500. In the first phase, it was made of precisely chiselled stone. The spindle-shaped staircase, entrance threshold, base of some semi-columns  have been preserved …
Everybody interested is welcome to visit us, and after the excavations there will be a public presentation of the result.
Naselja
Krajolici
IdentitetiArheološka istraživanja na nalazištu Slavonski Brod – Galovo

 10-22. lipnja 2019.

Settlements
Landscapes
IdentitiesExcavations at the site Slavonski Brod-Galovo

10th – 22nd of June 2019

Od 10. do 22. lipnja 2019. Institut za arheologiju, pod vodstvom dr. sc. K. Botić, proveo je istraživanja na ranoneolitičkom lokalitetu Slavonski Brod – Galovo. Sredstvima Ministarstva kulture istraženo je oko 30 m2 prosječne debljine slojeva oko 1,20 m. Ovogodišnja istraživanja nastavljena su na južnom dijelu nalazišta i obuhvatila su sjeverne dijelove pliće ukopanog velikog jamskog objekta najmlađe faze naselja čiji je istočni dio istražen 2017. i 2018. godine.
From the 10th to the 22nd of June 2019 Institute of Archaeology, under the leadership of Dr K. Botić, carried out the excavation of the Early Neolithic Slavonski Brod – Galovo site. With financial support of the Ministry of Culture about 30 m2 was explored; an average thickness of the layers was about 1.20 m. This year’s excavation continued at the southern side of the site and included northern parts of a large pit, shallowly dug in and belonging to the youngest phase of the settlement, partially explored in 2017 and 2018.
Naselja
Krajolici
IdentitetiArheološka istraživanja na nalazištu Bršadin – Pašnjak pod selom

6. do 27. svibnja 2019.

Settlements
Landscapes
IdentitiesExcavations at the site Bršadin-Pašnjak pod selom

6th to 27th May 2019

Od 6. do 27. svibnja 2019. Institut za arheologiju, pod vodstvom dr. sc. K. Botić, proveo je arheološka istraživanja na lokalitetu Bršadin – Pašnjak pod selom. Lokalitet je smješten južno od sela Bršadin blizu Vukovara, a ovogodišnje je istraživanje bilo nastavak istraživanja iz 2016. Sredstvima Ministarstva kulture je istražena sonda 1 do zdravice, tj. do relativne dubine od približno 2 m. Istraženi slojevi obuhvatili su ostatke konstrukcija kuća te slojeve koji su vjerojatno služili kao drenažni, a nalazili su se na sterilnom predzdravičnom sloju. Prema pokretnoj građi i ovogodišnji se slojevi i konstrukcije mogu datirati u kasni neolitik, tj. vrijeme kasne sopotske kulture s vidljivim utjecajima Vinča C-D/D1 faza.
From the 6th to 27th of May 2019 Institute of Archaeology, under the leadership of Dr K. Botić, carried out the excavation of Bršadin – Pašnjak pod selom site. The site is situated south of the village Bršadin near Vukovar. This year’s excavation was a continuation of the 2016 research. With financial support of the Ministry of Culture Probe 1 was explored to the virgin soil, i.e. to the relative depth of about 2 m. The explored layers contained the remains of houses and layers that probably served as drainage and were located on a sterile virgin soil. According to the movable finds this year’s layers and structures can also be dated to the late Neolithic, i.e. the late Sopot culture with the visible influences of Vinča C-D/D1 phases.
Ostalo

Other

Tehnologija
RadionicaIstraživačko-edukacijske radionice Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Gradske župe Gospe Velike

17. lipnja-7. srpnja 2019.

Technology
WorkshopResearch and Education Workshops of the Department of Art History of the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb and the City parish of Our Great Lady

17th June- 7th July 2019

U Dubrovniku je od 17. 6. do 6. 7. 2019. održan novi ciklus Istraživačko-edukacijske radionice Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Gradske župe Gospe Velike. Na radionici studenti Odsjeka za povijest umjetnosti (FFZG) i Odsjeka za konzerviranje i restauriranje umjetnina (ALU, Zagreb) na katedrali Gospe Velike obrađuju materijal iz arheoloških istraživanja (1981.-1986.) ispod same katedrale i obližnje Bunićeve poljane kada je istražena prva ranosrednjovjekovna (tzv. bizantska) katedrala te druga (romanička) katedrala, srušena u velikome potresu 1667. godine. Kao i svake godine, osim redovnoga rada, organiziran je i niz predavanja i obilazaka spomenika koje su održali renomirani stručnjaci iz raznih institucija.
U sklopu cijelog događanja,  radionicu za obradu keramičkih nalaza vodila je  dr.sc. Ivana Ožanić Roguljić s Instituta za arheologiju iz Zagreba uz suradnju dr. sc. Marine Šiše Vivek iz Dubrovnika.
Radionica se provodi u kontinuitetu od 2015. godine partnerskom suradnjom između Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Gradske župe Gospe Velike uz podršku Dubrovačke biskupije, a toj su se suradnji 2018. godine priključili i stručnjaci s Instituta za povijest umjetnosti, Instituta za arheologiju i Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Idući ciklus radionice predviđen je za drugu polovicu rujna ove godine.
From 17 June to 6 July 2019, a new cycle of Research and Education Workshops of the Department of Art History of the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb and the City parish of Our Great Lady was held in Dubrovnik from June 16th to July 6th. At the workshop, the Department of Art History (FFZG) and the Department of Conservation and Restoration of Art (ALU, Zagreb) students at the cathedral of Our Lady were dealing with material from archaeological research (1981-1986) below the cathedral and nearby Bunić’s field where the first early medieval (the so-called Byzantine) cathedral and the other (Romanesque) cathedral, destroyed in a great earthquake in 1667 are located. Like every year, in addition to regular work, a series of lectures and sightseeing of monuments have been organized by renowned experts from various institutions. As a part of the whole event, the Ceramics Workshop was led by Dr.sc. Ivana Ožanić Roguljić from the Institute of Archeology from Zagreb in collaboration with dr. Sc. Marina Šiša Vivek from Dubrovnik.
The workshop is being conducted in continuity since 2015 in partnership of the Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Zagreb and the City parish of Our Great Lady with the support of the Dubrovnik Diocese, and in 2018 this cooperation was joined by experts from the Institute of Art History, the Institute of Archeology and the Academy of Visual Arts of the University of Zagreb. The next cycle of the workshop is scheduled for the second half of September this year.

 

Na ovogodišnjim Danima otvorene nastave XVIII gimnazije, a u suradnji s Institutom za arheologiju (Program popularizacije znanosti ,Ivana Ožanić Roguljić) nastala je predstava kazališta sjena „Enejine morske pustolovine“. Nastavak je to dugogodišnje suradnje s raznim obrazovnim institucijama u cilju popularizacije znanosti među mladima; pozivamo vas da pogledate predstavu klikom na link!
In this year’s Open Days of XVIII Gymnasium, and in collaboration with the Institute of Archeology (Popularization of science program, Ivana Ožanić Roguljić), the shadow theater production of “Aeneas’ sea adventures” was created. It is a continuation of many years of cooperation with various educational institutions to popularizing science among young students; we invite you to view the show by clicking on the link!
Lokalitet na zaglavlju Newslettera –
Martin-Breg, crkva Sv. Martina, srednji vijek, novi vijekSite in Newsletter’s header –
Martin-Breg, St. Martin’s church, Middle Ages, Modern period

 

Info:
IARH PRESS

Newsletter Instituta za arheologiju br. 53 (PRESS)

Institut za arheologiju, Newsletter #53 4.6.2019.
Pogledaj u web pregledniku
Događanja

Events

Krajolici
Međunarodni znanstveni skupKorištenje krajolika u srednjem vijeku u svjetlu interdisciplinarnih istraživanja – preliminarni program
6. lipnja 2019.
Institut za arheologiju, Zagreb
Landscapes
International conference
Using landscape in the Middle Ages in the light of interdisciplinary research – preliminary programme
6th June 2019
Institute of Archaeology, Zagreb
Poštovane kolegice i kolege!
Pozivamo Vas da sudjelujete na 6. međunarodnom znanstvenom skupu srednjovjekovne arheologije pod naslovom Korištenje krajolika u srednjem vijeku u svjetlu interdisciplinarnih istraživanja koji organizira Institut za arhelogiju u Zagrebu. Međunarodni znanstveni skup održat će se 6. lipnja 2019.
Program i knjiga sažetaka dostupni su ovdje.
Dear colleagues!
We are kindly inviting You to participate in the 6th International Scientific Conference on Mediaeval Archaeology entitled Using landscape in the Middle Ages in the light of interdisciplinary research, organized by the Institute of Archaeology in Zagreb. International Scientific Conference will be held in Zagreb on the 6th of June 2019.
Programme and the book of abstracts are available here.
Krajolici
Predavanje
7. lipnja 2019., 13h, Filozofski fakultet, Zagreb
Landscapes
Lecture
7th June 2019, 1 PM, Faculty of Humanities and Social Sciences, Zagreb
Institut za arheologiju i Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  imaju čast pozvati Vas na predavanje:
Rekonstrukcija paleo-plavljenja koja su utjecala na neolitičke strategije preživljavanja u Velikoj mađarskoj ravnici putem arheomalakoloških istraživanja,
koje će održati Dr Sándor Gulyás (Sveučilište u Szegedu, Odsjek za geologiju i paleontologiju, Szeged, Mađarska)
7. lipnja 2019. u 13 sati u Zbirci Odsjeka za arheologiju, soba A-018, stara zgrada, Ivana Lučića 3, Zagreb.
Institute of Archaeology and Department of Archaeology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, have a pleasure to invite you to the lecture:
Reconstructing paleofloods affecting Neolithic subsistence strategies in the Great Hungarian Plain via archeomalacological investigations,
which will be held by Sándor Gulyás PhD (University of Szeged, Department of Geology and Paleontology, Szeged, Hungary) on 7th of June 2019 at 1 PM, at the Collection of the Department of Archaeology, room A-018, old building, Ivana Lučića 3, Zagreb.
Lokalitet na zaglavlju Newslettera –
Martin-Breg, crkva Sv. Martina, srednji vijek, novi vijekSite in Newsletter’s header –
Martin-Breg, St. Martin’s church, Middle Ages, Modern period
Arhivu newslettera možete pregledati ovdje / Newsletter’s archive is available here.
Za prijavu na newsletter kliknite ovdje / Register here to receive our newslettersDodatne informacije o Institutu i događanjima možete pratiti i preko naše webstranice www.iarh.hr.
Further information about the Institute and our events is available on our website www.iarh.hr.

Pratite nas i na academia.edu / Follow us on academia.edu

Info:
IARH PRESS

IARH – Newsletter Instituta za arheologiju br. 52 (PRESS)

Institut za arheologiju, Newsletter #52 7.5.2019.
Pogledaj u web pregledniku
Događanja

Events

Identiteti
PredavanjeGöbeklitepe – početna/nulta točka povijesti

Petak, 17. svibnja 2019. u 11 h
Knjižnica Instituta za arheologiju, Zagreb

Identities
LectureGöbeklitepe – start/zero point of history

Friday, 17th May 2019, 11 AM
Library of the Institute of Archaeology, Zagreb

Institut za arheologiju ima čast pozvati Vas na predavanje Göbeklitepe – početna/nulta točka povijesti koje će održati g. Celal Uludağ, direktor Şanlıurfa Haleplibahçe Muzeja i voditelj istraživačkog tima lokaliteta Göbeklitepe. Predavanjem će biti obuhvaćeni rezultati dugogodišnjih istraživanja na ovom lokalitetu koji je od 2018. godine uvršten na UNESCO listu svjetske baštine.
Pozivamo sve zainteresirane kolegice i kolege da nam se pridruže!
Institute of Archaeology is honoured to invite You to the lecture Göbeklitepe – start/zero point of history to be held by Mr. Celal Uludağ, Director of the Şanlıurfa Haleplibahçe Museum and a leader of Göbeklitepe’s research team. Lecture will cover the results of long-term research on this site, which was included in the UNESCO World Heritage List in 2018.
We invite all interested colleagues to join us!
Krajolici
Međunarodni znanstveni skupKorištenje krajolika u srednjem vijeku u svjetlu interdisciplinarnih istraživanja – preliminarni program

6. lipnja 2019.
Institut za arheologiju, Zagreb

Landscapes
International conferenceUsing landscape in the Middle Ages in the light of interdisciplinary research – preliminary programme

6th June 2019
Institute of Archaeology, Zagreb

Poštovane kolegice i kolege!
Pozivamo Vas da sudjelujete na 6. međunarodnom znanstvenom skupu srednjovjekovne arheologije pod naslovom Korištenje krajolika u srednjem vijeku u svjetlu interdisciplinarnih istraživanja koji organizira Institut za arhelogiju u Zagrebu. Međunarodni znanstveni skup održat će se 6. lipnja 2019.
Preliminarni program dostupan je ovdje.
Dear colleagues!
We are kindly inviting You to participate in the 6th International Scientific Conference on Mediaeval Archaeology entitled Using landscape in the Middle Ages in the light of interdisciplinary research, organized by the Institute of Archaeology in Zagreb. International Scientific Conference will be held in Zagreb on the 6th of June 2019.
Preliminary programme is available here.
Tereni

Excavations

Tehnologija i gospodarstvo

Nova kampanja arheoloških istraživanja na lokalitetu Tar – Stancija Blek

Svibanj – lipanj 2019. g.

Technology and economy

New research campaign at the site Tar – Stancija Blek

May – June 2019

Tijekom svibnja i lipnja 2019. g. suradnjom Institut za arheologiju, Zavičajnog muzeja Poreštine i Alma Mater – Sveučilišta u Bologni proveste će se arheološka istraživanja na lokalitetu Tar – Stancija Blek, nakon kojih će uslijediti zahvati konzervacije ziđa. Istraživanja sufinanciraju Ministarstvo kulture, Općine i TZ Općine Tar-Vabriga/Torre-Abrega.
Ovogodišnja će istraživanja zahvatiti različite zone ovog višefaznog lokaliteta, a nastavno na prošlogodišnja istraživanja dovršit će se istraživanja grobova uz crkvu i prostoru između ogradnoga zida i središnje arhitektonskog sklopa, sjeverno od kojeg će, na temelju rezultata geofizike, započeti istraživanja novog sektora.
Zainteresirani kolege i šira javnost dobrodošli su na teren, a nakon istraživanja održat će se i javna prezentacija rezultata.
During May and June 2019, thanks to a collaboration between the Institute of Archaeology, the Poreč heritage museum and Alma Mater – University of Bologna, a new excavation campaign at the Tar – Stancija Blek site will be carried out, after which conservative work on the wall remains will be conducted. Research at the site is financed by the Ministry of culture, Tar-Vabriga/Torre-Abrega municipality and Tourism office.
This year’s research at this multiphase site will include, continuing last year’s activities, excavation of the graves found  in the vicinity of the church and in the area between the fortification wall and the central complex, while on the bases of  geophysics’ results a new sector to the north of it will be opened.
Colleagues and the general public are invited to visit us during fieldwork, while after the campaign a public presentation of the results will be held.

Obavijesti

Notifications

Izdavaštvo

Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, Vol. 35/2018

Publishing

Contributions of Institute of Archaeology in Zagreb, Vol. 35/2018

Zadovoljstvo nam je izvijestiti da je časopisu Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 35/2018, kao i svim radovima u tom broju, dodijeljen je DOI broj. Časopis je dostupan na portalu Hrčak.
We are pleased to announce that DOI number was assigned to the journal Contributions of Institute of Archaeology in Zagreb 35/2018 as well as to all the papers in this volume. Journal is available at Hrčak portal.
.

Održano

Past Events

Krajolici

Okrugli stol i predstavljanje projekta “Rab Archaeological
(T)races”

Petak, 3. svibnja 2019. g. u 19 sati
Gradska Vijećnica Grada Raba, Trg Municipium Arba 1, Rab

Info:
IARH PRESS

IARH – Newsletter Instituta za arheologiju br. 51 (PRESS)

Institut za arheologiju, Newsletter #51 8.4.2019.
Pogledaj u web pregledniku
Događanja

Events

Tehnologija i gospodarstvo

Promocija knjige

Utorak, 9. travnja 2019. g. u 12 sati
FestArK – Festival Arheološke knjige
Arheološki muzej u Zagrebu
Trg Nikole Šubića Zrinskog 19, Zagreb

Technology and economy

Book presentation

Tuesday, April 9, 2019 at 12 am
FestArK – Archaeology books festival
Archaeological Museum in Zagreb
Nikole Šubića Zrinskog Square 19, Zagreb

Završna publikacija projekta RED – Rimska ekonomija u Dalmaciji: proizvodnja, distribucija i potražnja u svijetlu keramičarskih radionica (HRZZ, IP-11-2013-3973) Pottery Production, Landscape and Economy of Roman Dalmatia. Interdisciplinary approaches, objavljena u izdanju Archaeopressa, bit će predstavljena u sklopu FestArKa – Festivala arheološke knjige  u Arheološkom muzeju u Zagrebu.
Knjigu će predstaviti prof. dr. sc. Željko Miletić (Sveučilište u Zadru) i urednice monografije.Veselimo se vašem dolasku!

The final publication of the project RED – Roman Economy in Dalmatia: production, distribution and demand in the light of pottery workshops (HRZZ, IP-11-2013-3973) Pottery Production, Landscape and Economy of Roman Dalmatia. Interdisciplinary approaches published by Archaeopress will be presented within the FestArK – Archaeology books festival  at the Archaeological Museum in Zagreb.
The book will be presented by prof. Željko Miletić (University of Zadar) and the publication editors.We are looking forward to your attendence!

Tereni

Excavations

Krajolici i naselja
LIDAR izmjera nalazišta Osijek Vojakovački – Mihalj i šireg jugoistočnog kalničkog područja

Landscapes and settlements

LIDAR survey of Osijek Vojakovački – Mihalj site and wider southeastern area of Kalnik Region
Početkom travnja 2019. godine provodit će se aerofotogrametrijska i LIDAR (3D lasersko skeniranje) izmjera helikopterom jugoistočnog kalničkog područja između sela Kamešnice, Donje Glogovnice, Velikog Poganca i Apatovca (površine oko 35 km2). Istraživanja provodi Institut za arheologiju (T. Tkalčec) u suradnji s tvrtkom Vektra d.o.o, Varaždin. U kraju u kojem su tijekom srednjeg vijeka svoje posjede imali razni viteški i crkveni redovi te plemstvo, zanimljiv punkt predstavlja lokalitet Osijek Vojakovački-Mihalj s geofizikom i arheološkim iskopavanjima istražene tri cjeline (utvrđena kuća, drveno-zemljana utvrda i romanička crkva). LIDAR snimke trebale bi pružiti dublji uvid u odnose i komunikacije Mihalja s drugim poznatim utvrdama i naseljima, a očekujemo otkriće i novih lokaliteta iz raznih arheoloških razdoblja.
At the beginning of April 2019 aerofotogrammetry and LIDAR (3D laser scanning) survey of the south-eastern Kalnik Region on the area of villages Kamešnica, Donja Glogovnica, Veliki Poganac and Apatovec will be conducted (approximately 35 km2). The research is carried out by the Institute of Archeology (T. Tkalčec) in cooperation with Vektra d.o.o, Varaždin. In the area where different ecclesiastical and military orders as well as nobility have placed their properties and estates in the Middle Ages, an interesting point is represented by the site of Osijek Vojakovački-Mihalj. There three mediaeval units have been investigated by geophysics and archaeological excavations: manor house, earth-and-wood fortress and Romanesque church. LIDAR survey should provide a deeper insight into the relations and communications of Mihalj with other known settlements and settlements, and we expect discovery and new locations from various archaeological periods.

Održano

Past Events

Popularizacija
Radionica
Radionica Rimska škola – pišimo i računajmo kao Rimljani

utorak, 12. 3. 2019.

Popularisation
Workshop
Roman School Workshop – write and count as RomansTuesday, 12th March 2019

U prostorima OŠ Tin Ujević u suradnji s Ženskom općom gimnazijom Družbe sestara milosrdnica održana je radionica o obrazovanju u rimsko doba. Djeca su prvo pisala rimske brojeve na voštanim pločicama, zatim su od arapske gume, mljevenog ugljena i octa napravili rimsku tintu, Prepisivali su latinske poslovice i crtali. Obukli se kao Rimljani i naučili kako se zbraja  na rimskom abaku.
In the premises of Elementary School Tin Ujević, in cooperation with the Women’s General Gymnasium of the Society of Sisters of Mercy, a workshop on education in the Roman era was held. Children first wrote Roman numerals on wax tiles, then made Roman ink, mined charcoal and vinegar from the Arabian rubber, they copied Latin proverbs and drew. They dressed like the Romans and learned how to add on the Roman abacus.
.
Popularizacija
RadionicaEneida (kazalište sjena)

Skradin
23. 3. 2019.

Popularisation
Workshop

Aeneid (shadow theater)

Skradin
23rd March 2019
XVIII gimnazija  iz Zagreba i Institut za arheologiju u sklopu programa popularizacije znanosti sudjelovali su na III festivalu klasičnih jezika i antičke civilizacije u Skradinu 22.-23. ožujka 2019. s predstavom Eneida (kazalište sjena).
Autori teksta, scenografije, odabira glazbe i izvođači su učenici XVIII gimnazije Nina Jončić,
Lara Banjavčić, Lorena Kovačić, Lea Radić, Dora Uglješić, Rea Vuković, Paola Zebec i Leon Petrić. Profesori, režiseri i zaduženi za sve ostalo su Maja Čubranić, Sandra Tardelli iz XVIII gimnazije. Kreaciju lutaka i kazališta i osmislio i izradio Ivan Volarević iz Metkovića.
Idejni pokretač je Ivana Ožanić Roguljić iz Instituta za arheologiju. Predstava je djelomično financirana  kroz progam popularizacije znanosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.
Tim XVIII gimnazije i Instituta za arheologiju nastupali su  22.3.2019. u kino dvorani Skradin.
XVIII Gymnasium from Zagreb and the Institute of Archeology, within the program of popularization of science, participated in the 3rd Festival of Classical Languages ​​and Ancient Civilization in Skradin 22nd-23rd March 2019 with the performance of Eneid (shadow theater).
Authors of text, scenography, music selection and performers were students of XVIII Gymnasium Nina Jončić, Lara Banjavčić, Lorena Kovačić, Lea Radić, Dora Uglješić, Rea Vuković, Paola Zebec and Leon Petrić. The professors, directors and responsible for everything else were Maja Čubranić, Sandra Tardelli of the XVIII high school. Dolls and theater were created and edited by Ivan Volarević from Metković.
The originator was Ivana Ožanić Roguljić from the Institute of Archeology. The funding was partially secured through the program of popularization of science by the Ministry of Science and Education of the Republic of Croatia.
The Team of XVIII Gymnasium and the Institute of Archeology performed on 22 March 2019. in Skradin movie theater.
Lokalitet na zaglavlju Newslettera –
Martin-Breg, crkva Sv. Martina, srednji vijek, novi vijekSite in Newsletter’s header –
Martin-Breg, St. Martin’s church, Middle Ages, Modern period
Arhivu newslettera možete pregledati ovdje / Newsletter’s archive is available here.
Za prijavu na newsletter kliknite ovdje / Register here to receive our newslettersDodatne informacije o Institutu i događanjima možete pratiti i preko naše webstranice www.iarh.hr.
Further information about the Institute and our events is available on our website www.iarh.hr.

Pratite nas i na academia.edu / Follow us on academia.edu

Info:
IARH PRESS

IARH – Newsletter Instituta za arheologiju br. 48 (PRESS)

Institut za arheologiju, Newsletter #50  22. 3. 2019.
Pogledaj u web pregledniku
Događanja

Events

Pozivamo Vas na 2. okrugli stol
Istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost
(IP-2016-06-5047)
TransFER – Proizvodnja željeza uz rijeku Dravu u antici i srednjem vijeku: stvaranje i transfer znanja, tehnologija i roba
Na Okruglom stolu će biti prezentirani rezultati 2. godine istraživanja na projektu, te će se raspravljati o budućim istraživanjima i očekivanim rezultatima u narednom projektnom razdoblju.Rezultate će predstaviti:

dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan, voditeljica projekta (Institut za arheologiju, Zagreb),
Ivan Valent, dipl. arheol, doktorand (Muzej grada Koprivnice),
Tomislav Brenko, doktorand (Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu),
mr. Robert Čimin, istraživač-suradnik (Muzej grada Koprivnice)

2.Okrugli stol projekta TransFER održat će se u srijedu, 27. ožujka 2019. g. u 11 sati.
Knjižnica Instituta za arheologiju, Ulica Ljudevita Gaja 32, Zagreb

The Institute of Archaeology
is organizing the 2nd round table of the Research project funded by the Croatian Science Foundation :TransFER – Iron production along the Drava River in the Roman period and the Middle Ages: Creation and transfer of knowledge, technologies and goods (IP-2016-06-5047)

The results of the second year of research on the project will be presented on the 2nd round table. Future research and expected results will be also discussed in the forthcoming project period.

The results will present:

Tajana Sekelj Ivančan, PhD, Principal investigator, Institute of Archaeology, Zagreb, Croatia,
Ivan Valent, doctoral student (Koprivnica City Museum),
Tomislav Brenko, doctoral student (Faculty of Mining and Geology, University of Zagreb),
Robert Čimin, MA (Koprivnica City Museum)

The 2nd round table will be held on Wednesday, 27th of March 2018 at 11 AM in the Library of the Institute of Archaeology, Ljudevita Gaja 32, Zagreb.

Arhivu newslettera možete pregledati ovdje / Newsletter’s archive is available here.
Za prijavu na newsletter kliknite ovdje / Register here to receive our newslettersDodatne informacije o Institutu i događanjima možete pratiti i preko naše webstranice www.iarh.hr.
Further information about the Institute and our events is available on our website www.iarh.hr.

Pratite nas i na academia.edu / Follow us on academia.edu

Info:
IARH PRESS