Institut za arheologiju, Newsletter #54 9.7. 2019.
Pogledaj u web pregledniku
Najave

Announcements

Okrugli stol
Tehnologija
GospodarstvoCeste i rijeke, lonci i lončari u Panoniji
Interakcije, analogije i različitosti

11-12 studeni 2019.

Round table
Technology
EconomyRoads and rivers, pots and potters in Panonnia
Interactions, analogies and differences

11-12th November 2019

Poštovane kolegice i kolege!
Pozivamo Vas da sudjelujete na Okruglom stolu pod naslovom Ceste i rijeke, lonci i lončari u Panoniji; interakcije, analogije i različitosti u organizaciji Instituta za arheologiju (projekt Life on the Roman road, UIP-05-2017-9768) i Gradskog muzeja Sisak. Skup će se održati 11-12. studenog.
Dear colleagues!
We kindly invite You to participate in the round table entitled Roads and rivers, pots and potters in Panonnia; Interactions, analogies and differences, organized by the Institute of Archaeology (project Life on the Roman road, UIP-05-2017-9768 ) and City museum Sisak. The round table will be held on 11-22th November 2019.
Tereni

Exacavations

Identiteti
RitualiArheološka istraživanja nalazišta Pakrac – stari grad

Lipanj i srpanj 2019.

Identities
RitualsExcavations at the site Pakrac-Old Town

June and July 2019

Tijekom lipnja i srpnja 2019. godine Institut za arheologiju (Juraj Belaj) nastavlja arheološko istraživanje lokalitet Pakrac – stari grad u samom centru grada Pakraca. I ove su godine istraživanja usredotočena na ranije otkrivenu gotičku crkvu u dvorištu grada. Prema dosadašnjim pokazateljima, crkva je građena u XIII. st., a zidovi su joj bili značajno podebljani oko 1500. godine. U prvoj je fazi bila građena od precizno klesanog kamenja. Pronađeno je sačuvano vretenasto stubište, ulazni prag, baze pojedinih polustupova…
Svi zainteresirani dobrodošli su na teren, a nakon istraživanja održat će se i javna prezentacija rezultata.
Excavations at the site Pakrac-Old Town
During June and July 2019, the Institute for Archeology (Juraj Belaj) continues archaeological research of Pakrac – the Old Town in the very center of the town of Pakrac. This year’s research once again focuses on the previously discovered Gothic church in the yard of the Old town. According to the previous indicators, the church was built in the 13th century and the walls were significantly thickened around the year 1500. In the first phase, it was made of precisely chiselled stone. The spindle-shaped staircase, entrance threshold, base of some semi-columns  have been preserved …
Everybody interested is welcome to visit us, and after the excavations there will be a public presentation of the result.
Naselja
Krajolici
IdentitetiArheološka istraživanja na nalazištu Slavonski Brod – Galovo

 10-22. lipnja 2019.

Settlements
Landscapes
IdentitiesExcavations at the site Slavonski Brod-Galovo

10th – 22nd of June 2019

Od 10. do 22. lipnja 2019. Institut za arheologiju, pod vodstvom dr. sc. K. Botić, proveo je istraživanja na ranoneolitičkom lokalitetu Slavonski Brod – Galovo. Sredstvima Ministarstva kulture istraženo je oko 30 m2 prosječne debljine slojeva oko 1,20 m. Ovogodišnja istraživanja nastavljena su na južnom dijelu nalazišta i obuhvatila su sjeverne dijelove pliće ukopanog velikog jamskog objekta najmlađe faze naselja čiji je istočni dio istražen 2017. i 2018. godine.
From the 10th to the 22nd of June 2019 Institute of Archaeology, under the leadership of Dr K. Botić, carried out the excavation of the Early Neolithic Slavonski Brod – Galovo site. With financial support of the Ministry of Culture about 30 m2 was explored; an average thickness of the layers was about 1.20 m. This year’s excavation continued at the southern side of the site and included northern parts of a large pit, shallowly dug in and belonging to the youngest phase of the settlement, partially explored in 2017 and 2018.
Naselja
Krajolici
IdentitetiArheološka istraživanja na nalazištu Bršadin – Pašnjak pod selom

6. do 27. svibnja 2019.

Settlements
Landscapes
IdentitiesExcavations at the site Bršadin-Pašnjak pod selom

6th to 27th May 2019

Od 6. do 27. svibnja 2019. Institut za arheologiju, pod vodstvom dr. sc. K. Botić, proveo je arheološka istraživanja na lokalitetu Bršadin – Pašnjak pod selom. Lokalitet je smješten južno od sela Bršadin blizu Vukovara, a ovogodišnje je istraživanje bilo nastavak istraživanja iz 2016. Sredstvima Ministarstva kulture je istražena sonda 1 do zdravice, tj. do relativne dubine od približno 2 m. Istraženi slojevi obuhvatili su ostatke konstrukcija kuća te slojeve koji su vjerojatno služili kao drenažni, a nalazili su se na sterilnom predzdravičnom sloju. Prema pokretnoj građi i ovogodišnji se slojevi i konstrukcije mogu datirati u kasni neolitik, tj. vrijeme kasne sopotske kulture s vidljivim utjecajima Vinča C-D/D1 faza.
From the 6th to 27th of May 2019 Institute of Archaeology, under the leadership of Dr K. Botić, carried out the excavation of Bršadin – Pašnjak pod selom site. The site is situated south of the village Bršadin near Vukovar. This year’s excavation was a continuation of the 2016 research. With financial support of the Ministry of Culture Probe 1 was explored to the virgin soil, i.e. to the relative depth of about 2 m. The explored layers contained the remains of houses and layers that probably served as drainage and were located on a sterile virgin soil. According to the movable finds this year’s layers and structures can also be dated to the late Neolithic, i.e. the late Sopot culture with the visible influences of Vinča C-D/D1 phases.
Ostalo

Other

Tehnologija
RadionicaIstraživačko-edukacijske radionice Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Gradske župe Gospe Velike

17. lipnja-7. srpnja 2019.

Technology
WorkshopResearch and Education Workshops of the Department of Art History of the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb and the City parish of Our Great Lady

17th June- 7th July 2019

U Dubrovniku je od 17. 6. do 6. 7. 2019. održan novi ciklus Istraživačko-edukacijske radionice Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Gradske župe Gospe Velike. Na radionici studenti Odsjeka za povijest umjetnosti (FFZG) i Odsjeka za konzerviranje i restauriranje umjetnina (ALU, Zagreb) na katedrali Gospe Velike obrađuju materijal iz arheoloških istraživanja (1981.-1986.) ispod same katedrale i obližnje Bunićeve poljane kada je istražena prva ranosrednjovjekovna (tzv. bizantska) katedrala te druga (romanička) katedrala, srušena u velikome potresu 1667. godine. Kao i svake godine, osim redovnoga rada, organiziran je i niz predavanja i obilazaka spomenika koje su održali renomirani stručnjaci iz raznih institucija.
U sklopu cijelog događanja,  radionicu za obradu keramičkih nalaza vodila je  dr.sc. Ivana Ožanić Roguljić s Instituta za arheologiju iz Zagreba uz suradnju dr. sc. Marine Šiše Vivek iz Dubrovnika.
Radionica se provodi u kontinuitetu od 2015. godine partnerskom suradnjom između Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Gradske župe Gospe Velike uz podršku Dubrovačke biskupije, a toj su se suradnji 2018. godine priključili i stručnjaci s Instituta za povijest umjetnosti, Instituta za arheologiju i Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Idući ciklus radionice predviđen je za drugu polovicu rujna ove godine.
From 17 June to 6 July 2019, a new cycle of Research and Education Workshops of the Department of Art History of the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb and the City parish of Our Great Lady was held in Dubrovnik from June 16th to July 6th. At the workshop, the Department of Art History (FFZG) and the Department of Conservation and Restoration of Art (ALU, Zagreb) students at the cathedral of Our Lady were dealing with material from archaeological research (1981-1986) below the cathedral and nearby Bunić’s field where the first early medieval (the so-called Byzantine) cathedral and the other (Romanesque) cathedral, destroyed in a great earthquake in 1667 are located. Like every year, in addition to regular work, a series of lectures and sightseeing of monuments have been organized by renowned experts from various institutions. As a part of the whole event, the Ceramics Workshop was led by Dr.sc. Ivana Ožanić Roguljić from the Institute of Archeology from Zagreb in collaboration with dr. Sc. Marina Šiša Vivek from Dubrovnik.
The workshop is being conducted in continuity since 2015 in partnership of the Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Zagreb and the City parish of Our Great Lady with the support of the Dubrovnik Diocese, and in 2018 this cooperation was joined by experts from the Institute of Art History, the Institute of Archeology and the Academy of Visual Arts of the University of Zagreb. The next cycle of the workshop is scheduled for the second half of September this year.

 

Na ovogodišnjim Danima otvorene nastave XVIII gimnazije, a u suradnji s Institutom za arheologiju (Program popularizacije znanosti ,Ivana Ožanić Roguljić) nastala je predstava kazališta sjena „Enejine morske pustolovine“. Nastavak je to dugogodišnje suradnje s raznim obrazovnim institucijama u cilju popularizacije znanosti među mladima; pozivamo vas da pogledate predstavu klikom na link!
In this year’s Open Days of XVIII Gymnasium, and in collaboration with the Institute of Archeology (Popularization of science program, Ivana Ožanić Roguljić), the shadow theater production of “Aeneas’ sea adventures” was created. It is a continuation of many years of cooperation with various educational institutions to popularizing science among young students; we invite you to view the show by clicking on the link!
Lokalitet na zaglavlju Newslettera –
Martin-Breg, crkva Sv. Martina, srednji vijek, novi vijekSite in Newsletter’s header –
Martin-Breg, St. Martin’s church, Middle Ages, Modern period

 

Info:
IARH PRESS