AMZ
Za nakladnika: Jacqueline Balen
Glavna urednica: Jacqueline Balen
Izvršna urednica: Iva Cvitan
Međunarodni redakcijski odbor: Helmut Buschhausen (Wien), John Chapman (Durham), Peter Kos (Ljubljana), Preston Miracle (Cambridge)
Uredništvo: Jacqueline Balen, Tomislav Bilić, Iva Cvitan, Željko Demo, Zoran Gregl, Ivan Radman-Livaja
Prijevod: Tomislav Bilić (hrvatski jezik), Ana Đukić, Tamara Levak Potrebica, Barbara Smith Demo (endgleski jezik)
Recenzenti: Marko Dizdar, Saša Kovačević, Boštjan Laharnar, Ivan Mirnik, Alenka Miškec, Maja Petrinec, Hrvoje Potrebica, Kelly Reed, Tihomila Težak-Gregl, Tatjana Tkalčec, Anton Veluščak
Jezici: hrvatski, engleski
Stranica: 316
ISSN 0350-7165
Cijena: 120 kn
Galerija fotografija [foto: VJB]

Foto: VJB.

Popis članaka

Str. 7 – 38
Ana ĐUKIĆ
Biljni ostaci s četiri novoistražena lokaliteta Đakovštine

Analize biljnih ostataka s arheoloških lokaliteta vrlo su važan segment rekonstrukcije ekonomije prošlih populacija, što je osobito slučaj s pretpovijesnim lokalitetima na kojima se rijetko očuvaju drugi segmenti svakodnevnih aktivnosti. U tekstu su prikazani rezultati i interpretacija biljnih ostataka s četiri novoistražena lokaliteta Đakovštine, i to s obzirom na kulture neolitika i bakrenog doba. Starčevačka kultura ustanovljena je na lokalitetu Pajtenica-Velike Livade, sopotska na lokalitetu Ivandvor-Šuma Gaj, lasinjska na lokalitetima Pajtenica-Velike Livade i Jurjevac-Stara Vodenica, a kostolačka kultura na lokalitetu Đakovo-Franjevac. Biljni ostaci raspoređeni su u sedam kategorija koje sadrže podskupine, određene prema vrsti biljke, a podjela se temelji na konkretnim nalazima s navedenih lokaliteta. S obzirom na to da su lokaliteti u istoj mikroregiji, mogla se napraviti usporedba rezultata s obirom na vrijeme i kulturne pojave. Najmanji broj vrsta ustanovljen je analizama ostataka pripisanih najranijoj, starčevačkoj, a najveći najkasnijoj, kostolačkoj kulturi (najširi spektar žitarica, mahunarki, trava i voća). Rezultati analiza pokazuju kontunuitet u korištenju žitarica, poput pšenice i ječma, kao i divljih vrsta, kroz razdoblja neolitika i eneolitika, ali se s vremenom taj spektar i povećava. U kontekstu s drugim vrstama nalaza s lokaliteta, biljni ukazuju na postojanje intenzivne/vrtne zemljoradnje te na to da su bilje obrađivane u proučavanim naseljima.

Str. 39 – 76
Jacqueline BALEN, Ivan DRNIĆ
Arheološka istraživanja na lokalitetu Barbarsko – novi prilog poznavanju srednjeg eneolitika na prostoru sjeverne Hrvatske

Rad donosi 14C datume i rezultate tipološke analize nalaza s lokaliteta Barbarsko. Na osnovi pokretnoga arheološkog materijala, kao i apsolutnih dautma, možemo zaključiti da su na lokalitetu Barbarsko 1 (AN 2) istraženi dijelovi eneolitičkih naselja, najstarijeg s kraja 5. tisićljeća, koje pripada lasinjskoj kulturi, te nešto mlađeg iz prve polovice 4. tisućljeća pr. Kr., koje je pripadalo kulturi Retz-Gajary. Takošer, izdvojen je jedan objekt koji bi se mogao pripisati fazi Boleraz badenske kulture. U radu se sagledava i apsolutna kronologija srednjeg eneolitika i periodizacija lasinjske kulture.

Str. 77 – 146
Davor ŠPOLJAR
Prepovijesna nekropola pod tumulima Podstenje na Maloj gori kod Radoboja

U članku se donosi revizija dosadašnjih istraživanja prapovijesne nekropole pod tumulima, s lijaliteta Podstenje na Maloj gori kod Radoboja. Riječ je o prvoj otkrivenoj i istraživanoj nekropoli iz starijega željeznog doba, s područja kontinentalne Hrvatske, te prvom arheološkom nalazištu iz sjeverozapadne Hrvatske koje se spominje u znanstvenim publikacijama Austrijske akademije znanosti već 1850. godine. Ujedno je riječ i o prvoj nekropoli pod tumulima s podučja Zagorja, koja se može datirati u kasnohalštatski period, odnosno u razdoblje 6. i 5. st. pr. Kr. U članku se predstavlja problematika ovoga gotovo zaboravljenog, a iznimnoga, nalazišta počevši od otkrića lokaliteta i prvih iskopavanja tumula u proljeća 1850. godine. Na temelju podataka iz publikacija Austrijske akademija znanosti, objavljenih u razdoblju između 1850. i 1863., podataka iz hrvatskih publikacija, podatakaiz arhivske dokumentacije Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Arheološkog muzeja u Zagrebu, malobrojnih preostalih arheoloških nalaza te arheoloških rekognosciranja, pokušalo se rekonstruirati kronološki slijed događanja te iskopavanja ovoga lokaliteta, kao i grobne cjeline iskopavanih tumula. Članak na temelju analogija sa srodnim predmetima, pronađenim u susjednim područjima, predlaže kulturno određenje ove prapovijesne nekropole i određuje kronološki kontekst nalazišta unutar prapovijesnog Zagorja.

Str. 147 – 252
Ivan DRNIĆ, Ivana MILETIĆ ČAKŠIRAN
Naselje iz mlađeg željeznog doba na lijevoj obali Kupe u Sisku: Strabonova »Σισκία«?

U dosadašnjoj stručnoj literaturi na temelju poznatoga sakupljenog arheološkog materijala i podataka iz antičkih izvora, proropovijesno naselje, poznato pod nazivom Segesta/Segestika, smješteno je na položaju Pogorelac na desnoj obali rijeke Kupe, tik prije njezina ušća u rijeku Savu. Ipak, zaštitna arheološka istraživanja u užem gradskom centru Siska, provođena u posljednjih desetak godina, otkrila su na nekoliko pozicija pretpovijesne slokeve ispod slojeva rimske Siscije, što je ukazalo kako je potrebna revizija starije teze. Jedan od tih položaja je i Povijesni arhiv, istraživan 2003. – 2004. godine. Analizom stratigrafskih odnosa i pokretnog materijala zaključeno je kako je ovaj segment predrimskog naselja, u razdoblju 3./2. – 1. st. pr. Kr., naseljavala zajednica koja je pripadala širem panonskom kulturnom krugu i bila samo djelomično latenizirana.

Str. 253 – 284
Tomislav BILIĆ
A hoard of Republican denarii from Prud, near Bosanski Šamac

A hoard of Roman Republican denarii, found in the Sava River near the village of Prud in the Bosnian part of the Sava valley in 2012, is analysed and published in this paper. This newly-found hoard, terminating with the legionary denarii of Mark Antony, is compared to some other hoards terminating with these same coins, and also with other hoards in the region concealed in roughly the same period. It is concluded that the Prud hoard, classified as a s mall hoard, and perhaps associated with a military payment, testifies to the process of cultural change in south-eastern Pannonia occasioned by the increase of Roman influence during the 1st c. B.C., culminating in the Roman conquest of the region in the Tiberian Bellum Pannonicum.

Str. 285 – 218
Anita RAPAN PAPEŠA
Dvije ranosrednjovjekovne narukvice kao prilog poznavanju kontinuiteta života u Vinkovcima

Autorica u radu obrađuje dvije brončane narukvice iz ranosrednjovjekovne arheološke zbirke Gradskog muzeja Vinkovci. Riječ je o narukvicama iz vremena bjelobrdske kulture, a koje tipološki pripadaju narukvicama sa životinjskim glavama Iako su oba nalaza bez točnih i jasnih okolnosti nalaza, upravo zbog svojih tipoloških karakteristika zavređuju pažnju stručne javnosti. Naime, riječ je o nalazima kakvih u Hrvatskoj nema puno, a i inaće se ne nalaze tako često kao neki drugi “tipičniji” predmeti bjelobrdske kulture.

Na kraju Publikacije nalaze se prikazi.

Str. 297 – 304
Branko KIRIGIN
Mirsad Sijarić: Hladno oružje iz Bosne i Hercegovine u arheologiji razvijenog i kasnog srednjeg vijeka

Str. 305 – 315
Upute autorima

Publikacija je opremljena ilustrativnim materijalom, kartama, fotografijama, slikama i crtežima.

Zahvaljujem Arheološkom muzeju u Zagrebu na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča
Biograd na moru, 13. 8. 2017.