Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, 2016.
AMZ
Za nakladnika: Sanjin Mihelić
Glavni urednik: Sanjin Mihelić
Uredništvo: Jacqueline Balen, Tomislav Bilić, Željko Demo, Zoran Gregl, Ivan Radman-Livaja, John Chapman (Durham), Peter Kos (Ljubljana), Preston Miracle (Cambridge)
Prijevod: Autori tekstovi, Neven Divjakinja, Danijel Lončar
Jezici: hrvatski, engleski
Stranica: 324
ISSN 0350-7165
Cijena: 120 kn
Galerija fotografija [foto: VJB]

Popis članaka

Str. 7 – 28
Kelly REED
Archaeobotany in Croatia: an overview

The study of plant macro-remains from archaeological sites is an important method to study aspects of past societies such as diet, agriculture, trade/economy and the local environment. To date plant macro-remains have been identified from 70 sites within Croatia, spanning the early Neolithic (ca. 6000 cal BC) to the Middle Ages (16th century AD). Despite this number, poor recovery and a bias towards the Neolithic period have led to large gaps in our knowledge on the development of agriculture in the region, which is further hindered by the low number of excavations that include archaeobotanical recovery. This paper summarises the archaeobotanical evidence available per period in Croatia, highlighting the potential for future research, as well as providing suggestions for the recovery of carbonised plant macro-remains.

Str. 29 – 58
Vedrana KRIŠTOFIĆ
Alatke od roga s nalazišta Jakovo – Kormadin iz zbirke Arheološkog muzeja u Zagrebu

Analiziran je materijal s nalazišta Jakovo – Kormadin, pohranjen u depou Arheološkog muzeja u Zagrebu. Nalazi o kojima je ovdje riječ potječu iz prvih, nesustavnih iskopavanja lokaliteta s početka 20. stoljeća, a u Muzej su pristizali tijekom više godina istraživanja (1902. – 1905.). Pregledom materijala ustanovljeno je 217 predmeta od roga koji su analizirani s tehno-tipološkog aspekta, a udio tih predmeta u sveukupnome materijalu (gotovo 40%) ukazuje na značajnu upotrebu ove sirovine za izradu artefakata. Potrebno je istaknuti kako su prisutni i nalazi sirovine, otpadaka od proizvodnje i poluproizvoda koji idu u prilog postojanju radioničkog mjesta na ovome nalazištu, na što su ukazali rezultati analize koštane industrije iz istraživanja lokaliteta 2008. godine.

Str. 59 – 94
Marijana KRMPOTIĆ, Lea ČATAJ, Petra RAJIĆ-ŠIKANJIĆ, Zrinka PREMUŽIĆ
Grobovi iz kasnoga bakrenoga i ranoga brončanoga doba s nalazišta Osijek – Ciglana i Zeleno polje

Tijekom zaštitnih arheoloških istraživanja na nalazištu Osijek – Ciglana i Zeleno polje 2015. godine pronađeni su ostaci višeslojnog naselja. Izdvaja se nalaz četiriju kosturnih grobova, od kojih se jedan nalazio izdvojeno na sjevernome dijelu istražene površine, a preostala tri grupirana 260 m južnije. Svi su pokojnici bili pokopani u zgrčenom položaju na boku. S obzirom na činjenicu da u grobovima nisu nađeni prilozi ni dijelovi nošnje pokojnika, kao ni arheološki nalazi u njihovim zapunama, grobovi su datirani na osnovi raultata radiokarbonskih analiza kostiju pokojnika. Grob smješten na sjevernom dijelu nalazišta (grob 1) datiran je u razdoblje kasnoga bakrenog doba i pripisan kasnoklasičnoj fazi vučedolske kulture. Tri groba evidentirana na južnome dijelu nalazišta (grobovi 2, 3 i 4) datirana su u rano brončano doba. Na temelju radiokarbonskog datuma i elemenata pogrebnog rituala, grobovi su pripisani Kisapostag kulturi. Spoemnuti grobovi predstavljaju jedine kasnoeneolitičke i ranobrončanodobne nalaze s lokaliteta, a može se pretpostaviti postojanje istovremenih naselja u blizini. Analiza je ljudskih kosturnih ostataka pokazala da je u grobu 1 pokopana žena starija od 50 godina, u grobovima 3 i 4 muškarci u dobi od 35 do 50 godina, a u grobu 3 dijete u dobi od 10 do 15 godina.

Str. 95 – 122
Bebina MILOVANOVIĆ
Inhumacija djece na nekropoli Više grobalja antičkog Viminacija

Predmet rada su grobovi inhumiranih pokojnika dječjeg uzrasta na nekropoli Više grobalja, antičkog Viminacija. Ukupno su analizirana 2273 groba s ostaima inhumiranih pokojnika, od kojih 639 pojedinaca pripada dječjem uzrastu (28%) životne dobi od novorođenčeta do petnaeste godine. Među grobovima su obrađene i grupne sahrane više pokojnika u kojima je pored jedne, ili više odraslih osoba, sahranjeno i dijete. Iako je u prvim stoljećima kremacija bila jedini oblik sahranjivanja, djeca nisu spaljivana, prije svega iz praktičnih razloga, odnosno nije bilo dovoljno koštanih ostataka koji bi se mogli sahraniti, zato su inhumirana. Prevladavaju sahrane slobodno ukopanih pokojnika ili u drvenom lijesu. Grobovi s konstrukcijom od opeke su rijetki, kao i sahrane s pokrivačem od polovice amfore. Grobni su prilozi iz grobova inhumirane djece jednolični. Među njima dominiraju posude od keramike (vrč, lonac, zdjela, pehar…) i svjetiljke. Ipak, dječji se grobobi po pojedinim prilozima izdvajaju od grobova odraslih. Predmeti kao što su bule, raznobojne perle, različiti privjesci, školjke i puževi, osim što su bili posebno vezani uz pkojnika, imali su cilj štiti ga od zlih duhova.

Str. 123 – 144
Ozren DOMITER
Novoobjavljeni ulomci votivnih pločica s prikazom podunavskih konjanika iz Arheološkog muzeja u Zagrebu

Tri ulomka votivnih pločica, u literaturi poznatih pod nazivom pločice podunavskih konjanika, prvi su put objavljena u ovom radu, a naglašena je i problematika nazivlja kulta kojem se pripisuju. U gundus Muzeja dospjeli su kao akvizicije iz mjesta Ptrovci kod Rume (Bassianae), iz Siska (Siscia) i Surduka (Rittium). Na temelju vidljivoga ikonografskoga sadržaja na ulomcima, analogijom je u cjelosti rekonstruiran izgled pločica pa su određene prema postojećim tipologijama I. Iskre-Janošić, D. Tudora, E. Ochenschlagera, R. Ertla. Ulomci su sažeto interpretirani i prostorno-vremenski kontektualizirani. Naglašeni su novouočeni ikonografski elementi (simbol orla u najvišem registru), z nov prijedlog tumačenja kulta.

Str. 145 – 218
Šime VRKIĆ, Goran SKELAC
Vinkovačko blago: rezultati preliminarne analize kasnoantičke ostave srebrnih predmeta

U radu se objavljuju rezultati preliminarne analize kasnoantičke ostave srebrnih predmeta, nazvane Vinkovačko blago. Nalaz je pronađen 23. ožujka 2012. godine tijekom provođenja zaštitnih arheoloških istraživanja na lokalitetu Duga ulica 26, u Vinkovcima (antičke Cibalae). Ostava se sastoji od 45 srebrnih predmeta i poludragog kamena. Srebrni servis čine pladnjevi, vrčevi, zdjele, čaše, žlice, djediljka, kutija za parfem, svijećnjak i dr. Ukupna masa srebrnih predmeta iznosi oko 38 kg. Najreprezentativniji su nalazi triju luksuznih predmeta ukrađenih figuralnim prikazima izvedenim tehnikama niella i pozlate. Riječ je o velikompladnju s pastoralnom scenom, manjem pladnju sa scenom lova i ukrasnoj zdjelici s figuricom Tantala, natpisom i frizom s priazima iz grčke mitologije. Na ovoj posudi nalazi se uggravirano ime majstora Antonina iz Akvileje. Većina se predmeta može na osnovi oblika i načina ukrašavanja okvirno datirati u razdoblje oko sredine 4. stoljeća po Kristu. Nastanak ostave vezuje se uz nemirno razdoblje zadnje četvrtine 4. stoljeća, kada su nakon pobjede kod Hadrianopola 378. godine, razne barbarske skupine poharale gradove na području južne Panonije.

Str. 219 – 248
Luka BEKIĆ
Nalazi 8. i 9. stoljeća sa Šarnjaka kod Šemovca

Šarnjak kod Šemovca je višeslojno arheološko nalazište na obalama rijeke Plitvice u okolici Varaždina. Tijekom posljednjih nekoiko godina (2006. i 2010.) na tome su nalazištu provedena dva manja arheološka istraživanja, prilikom kojih je istražen veći broj ukopa iz kasnoga brončanog doba, starijega željeznog doba, rimska cesta i ukopi iz ranoga srednjeg vijeka. U rdu se objavljuju novopronađeni nalazi iz nekoliko jama i zemunica koje mogu datirati iz 8. ili 9. stoljeća. Uglavnom, riječ je o keramičkim nalazima koji nam svjedoče o vezama stanovnika Šarnjaka sa slavenskim narodima na sjeveru. Među nalazima valja izdvojiti i jednu obujmicu pojasa avarskog podrijetla, koja je rijedak nalaz izvan grobnih cjelina.

Str. 249 – 280
Maja BUNČIĆ
Srednjovjekovno naselje na položaju Stara Vodenica kod Jurjevca Punitovačkog

Na dionici autoceste Đakovo – Osijek 2008. godine istražen je višeslojni lokalitet na položaju Stara Vodenica, kod Jurjevca Punitovačkog, u Osječko-baranjskoj županiji. U radu se donosi pregled keramičkog posuđa i tri metalna nalaza iz srednjovjekovnog horizonta na temelju čijih se dolika ostaci ovoga ruralnog naselja datiraju u 12. i početak 13. stoljeća.

Str. 281 – 301
Filomena SIROVICA
Digitalizacija arheološke terenske dokumentacije Arheološkog muzeja u Zagrebu

Rezultat arheoloških istraživanja obično su velike količine tekstualne, fotografske i nacrtne građe, koja sve donedavno nije imala digitalni oblik, a sadrži ključne podatke o položaju nalazišta i utvrđenim arheološkim tvorevinama te pokretnim arheološkim nalazima. Kako je riječ o građi visoko podložnoj degradaciji i propadanju, osiguranje zaštite arheološke terenske dokumentacije temeljni je zadatak svake ustanove nadležne za njezinu pohranu i arhiviranje. Dugoročno osiguranje takvih ciljeva pružaju postupci digitalizacije koji daju jamstvo da će arheološka terenska dokumentacija, kao značajni segment arheološke baštine, biti dugotrajno očuvana i dostupna. Istodobno omogućuju olakšan pristup digitaliziranom sadržaju, njegovo povezivanje s drugim vrstama digitalnih podataka i različite načine upotrebe u skladu s trenutnim mogućnostima te budućim razvojem znanosti i tehnologije. S druge strane, pohrana značajnog dijela takvog materijala nije predviđena u sklopu standardnih muzejskih fondova i digitalnih arhiva, što predstavlja izrazitu prepreku njezinu dugoročnom očuvanju i dostupnosti stručnoj te znanstvenoj obradi. Stoga je namjena predloženog postupka oblikovati jasan model digitalizaije građe prikupljene terenskim istraživanjima i organizirati je u smislenu bazu podataka, odnosno digitalni arhiv oblikovan u skladu sa suvremenim razumijevanjem i arheološkog i digitalnog podatka.

Na kraju Publikacije nalaze se prikazi.

Str. 305 – 312
Branko KIRIGIN
Jasna Jeličić-Radonić – Miroslav Katić: Faros – osnivanje grčkog grada – I

Str. 313 – 318
Ivan RADMAN-LIVAJA
Pierre Gros – Emilio Marin -Michel Zink (ur.): Auguste, son époque et l. Augusteum de Narona

Str. 319 – 323
Radomir JURIĆ
dr. sc. Janko Belošević u Arheološkome muzeju Zadar

Publikacija je opremljena ilustrativnim materijalom, kartama, fotografijama, slikama i crtežima.

Zahvaljujem Arheološkom muzeju u Zagrebu na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča
Biograd na moru, 13. 8. 2017.