IARH – Newsletter Instituta za arheologiju br. 51 (PRESS)

Institut za arheologiju, Newsletter #51 8.4.2019.
Pogledaj u web pregledniku
Događanja

Events

Tehnologija i gospodarstvo

Promocija knjige

Utorak, 9. travnja 2019. g. u 12 sati
FestArK – Festival Arheološke knjige
Arheološki muzej u Zagrebu
Trg Nikole Šubića Zrinskog 19, Zagreb

Technology and economy

Book presentation

Tuesday, April 9, 2019 at 12 am
FestArK – Archaeology books festival
Archaeological Museum in Zagreb
Nikole Šubića Zrinskog Square 19, Zagreb

Završna publikacija projekta RED – Rimska ekonomija u Dalmaciji: proizvodnja, distribucija i potražnja u svijetlu keramičarskih radionica (HRZZ, IP-11-2013-3973) Pottery Production, Landscape and Economy of Roman Dalmatia. Interdisciplinary approaches, objavljena u izdanju Archaeopressa, bit će predstavljena u sklopu FestArKa – Festivala arheološke knjige  u Arheološkom muzeju u Zagrebu.
Knjigu će predstaviti prof. dr. sc. Željko Miletić (Sveučilište u Zadru) i urednice monografije.Veselimo se vašem dolasku!

The final publication of the project RED – Roman Economy in Dalmatia: production, distribution and demand in the light of pottery workshops (HRZZ, IP-11-2013-3973) Pottery Production, Landscape and Economy of Roman Dalmatia. Interdisciplinary approaches published by Archaeopress will be presented within the FestArK – Archaeology books festival  at the Archaeological Museum in Zagreb.
The book will be presented by prof. Željko Miletić (University of Zadar) and the publication editors.We are looking forward to your attendence!

Tereni

Excavations

Krajolici i naselja
LIDAR izmjera nalazišta Osijek Vojakovački – Mihalj i šireg jugoistočnog kalničkog područja

Landscapes and settlements

LIDAR survey of Osijek Vojakovački – Mihalj site and wider southeastern area of Kalnik Region
Početkom travnja 2019. godine provodit će se aerofotogrametrijska i LIDAR (3D lasersko skeniranje) izmjera helikopterom jugoistočnog kalničkog područja između sela Kamešnice, Donje Glogovnice, Velikog Poganca i Apatovca (površine oko 35 km2). Istraživanja provodi Institut za arheologiju (T. Tkalčec) u suradnji s tvrtkom Vektra d.o.o, Varaždin. U kraju u kojem su tijekom srednjeg vijeka svoje posjede imali razni viteški i crkveni redovi te plemstvo, zanimljiv punkt predstavlja lokalitet Osijek Vojakovački-Mihalj s geofizikom i arheološkim iskopavanjima istražene tri cjeline (utvrđena kuća, drveno-zemljana utvrda i romanička crkva). LIDAR snimke trebale bi pružiti dublji uvid u odnose i komunikacije Mihalja s drugim poznatim utvrdama i naseljima, a očekujemo otkriće i novih lokaliteta iz raznih arheoloških razdoblja.
At the beginning of April 2019 aerofotogrammetry and LIDAR (3D laser scanning) survey of the south-eastern Kalnik Region on the area of villages Kamešnica, Donja Glogovnica, Veliki Poganac and Apatovec will be conducted (approximately 35 km2). The research is carried out by the Institute of Archeology (T. Tkalčec) in cooperation with Vektra d.o.o, Varaždin. In the area where different ecclesiastical and military orders as well as nobility have placed their properties and estates in the Middle Ages, an interesting point is represented by the site of Osijek Vojakovački-Mihalj. There three mediaeval units have been investigated by geophysics and archaeological excavations: manor house, earth-and-wood fortress and Romanesque church. LIDAR survey should provide a deeper insight into the relations and communications of Mihalj with other known settlements and settlements, and we expect discovery and new locations from various archaeological periods.

Održano

Past Events

Popularizacija
Radionica
Radionica Rimska škola – pišimo i računajmo kao Rimljani

utorak, 12. 3. 2019.

Popularisation
Workshop
Roman School Workshop – write and count as RomansTuesday, 12th March 2019

U prostorima OŠ Tin Ujević u suradnji s Ženskom općom gimnazijom Družbe sestara milosrdnica održana je radionica o obrazovanju u rimsko doba. Djeca su prvo pisala rimske brojeve na voštanim pločicama, zatim su od arapske gume, mljevenog ugljena i octa napravili rimsku tintu, Prepisivali su latinske poslovice i crtali. Obukli se kao Rimljani i naučili kako se zbraja  na rimskom abaku.
In the premises of Elementary School Tin Ujević, in cooperation with the Women’s General Gymnasium of the Society of Sisters of Mercy, a workshop on education in the Roman era was held. Children first wrote Roman numerals on wax tiles, then made Roman ink, mined charcoal and vinegar from the Arabian rubber, they copied Latin proverbs and drew. They dressed like the Romans and learned how to add on the Roman abacus.
.
Popularizacija
RadionicaEneida (kazalište sjena)

Skradin
23. 3. 2019.

Popularisation
Workshop

Aeneid (shadow theater)

Skradin
23rd March 2019
XVIII gimnazija  iz Zagreba i Institut za arheologiju u sklopu programa popularizacije znanosti sudjelovali su na III festivalu klasičnih jezika i antičke civilizacije u Skradinu 22.-23. ožujka 2019. s predstavom Eneida (kazalište sjena).
Autori teksta, scenografije, odabira glazbe i izvođači su učenici XVIII gimnazije Nina Jončić,
Lara Banjavčić, Lorena Kovačić, Lea Radić, Dora Uglješić, Rea Vuković, Paola Zebec i Leon Petrić. Profesori, režiseri i zaduženi za sve ostalo su Maja Čubranić, Sandra Tardelli iz XVIII gimnazije. Kreaciju lutaka i kazališta i osmislio i izradio Ivan Volarević iz Metkovića.
Idejni pokretač je Ivana Ožanić Roguljić iz Instituta za arheologiju. Predstava je djelomično financirana  kroz progam popularizacije znanosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.
Tim XVIII gimnazije i Instituta za arheologiju nastupali su  22.3.2019. u kino dvorani Skradin.
XVIII Gymnasium from Zagreb and the Institute of Archeology, within the program of popularization of science, participated in the 3rd Festival of Classical Languages ​​and Ancient Civilization in Skradin 22nd-23rd March 2019 with the performance of Eneid (shadow theater).
Authors of text, scenography, music selection and performers were students of XVIII Gymnasium Nina Jončić, Lara Banjavčić, Lorena Kovačić, Lea Radić, Dora Uglješić, Rea Vuković, Paola Zebec and Leon Petrić. The professors, directors and responsible for everything else were Maja Čubranić, Sandra Tardelli of the XVIII high school. Dolls and theater were created and edited by Ivan Volarević from Metković.
The originator was Ivana Ožanić Roguljić from the Institute of Archeology. The funding was partially secured through the program of popularization of science by the Ministry of Science and Education of the Republic of Croatia.
The Team of XVIII Gymnasium and the Institute of Archeology performed on 22 March 2019. in Skradin movie theater.
Lokalitet na zaglavlju Newslettera –
Martin-Breg, crkva Sv. Martina, srednji vijek, novi vijekSite in Newsletter’s header –
Martin-Breg, St. Martin’s church, Middle Ages, Modern period
Arhivu newslettera možete pregledati ovdje / Newsletter’s archive is available here.
Za prijavu na newsletter kliknite ovdje / Register here to receive our newslettersDodatne informacije o Institutu i događanjima možete pratiti i preko naše webstranice www.iarh.hr.
Further information about the Institute and our events is available on our website www.iarh.hr.

Pratite nas i na academia.edu / Follow us on academia.edu

Info:
IARH PRESS

IARH – Newsletter Instituta za arheologiju br. 48 (PRESS)

Institut za arheologiju, Newsletter #50  22. 3. 2019.
Pogledaj u web pregledniku
Događanja

Events

Pozivamo Vas na 2. okrugli stol
Istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost
(IP-2016-06-5047)
TransFER – Proizvodnja željeza uz rijeku Dravu u antici i srednjem vijeku: stvaranje i transfer znanja, tehnologija i roba
Na Okruglom stolu će biti prezentirani rezultati 2. godine istraživanja na projektu, te će se raspravljati o budućim istraživanjima i očekivanim rezultatima u narednom projektnom razdoblju.Rezultate će predstaviti:

dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan, voditeljica projekta (Institut za arheologiju, Zagreb),
Ivan Valent, dipl. arheol, doktorand (Muzej grada Koprivnice),
Tomislav Brenko, doktorand (Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu),
mr. Robert Čimin, istraživač-suradnik (Muzej grada Koprivnice)

2.Okrugli stol projekta TransFER održat će se u srijedu, 27. ožujka 2019. g. u 11 sati.
Knjižnica Instituta za arheologiju, Ulica Ljudevita Gaja 32, Zagreb

The Institute of Archaeology
is organizing the 2nd round table of the Research project funded by the Croatian Science Foundation :TransFER – Iron production along the Drava River in the Roman period and the Middle Ages: Creation and transfer of knowledge, technologies and goods (IP-2016-06-5047)

The results of the second year of research on the project will be presented on the 2nd round table. Future research and expected results will be also discussed in the forthcoming project period.

The results will present:

Tajana Sekelj Ivančan, PhD, Principal investigator, Institute of Archaeology, Zagreb, Croatia,
Ivan Valent, doctoral student (Koprivnica City Museum),
Tomislav Brenko, doctoral student (Faculty of Mining and Geology, University of Zagreb),
Robert Čimin, MA (Koprivnica City Museum)

The 2nd round table will be held on Wednesday, 27th of March 2018 at 11 AM in the Library of the Institute of Archaeology, Ljudevita Gaja 32, Zagreb.

Arhivu newslettera možete pregledati ovdje / Newsletter’s archive is available here.
Za prijavu na newsletter kliknite ovdje / Register here to receive our newslettersDodatne informacije o Institutu i događanjima možete pratiti i preko naše webstranice www.iarh.hr.
Further information about the Institute and our events is available on our website www.iarh.hr.

Pratite nas i na academia.edu / Follow us on academia.edu

Info:
IARH PRESS

IARH – Newsletter Instituta za arheologiju br. 49 (PRESS)

Institut za arheologiju, Newsletter #49  11. 3. 2019.
Pogledaj u web pregledniku
Događanja

Events

Okrugli stol

Recentna arheološka istraživanja u Vukovarsko-srijemskoj županije

20. ožujka 2019. g.
Gradski muzej Vinkovci
Zgrada Arheološkog odjela
Round table
  

Recent archaeological research in Vukovar-Syrmian County

March 20th 2019
Vinkovci Municipal Museum
Archaeology department building

Arheološki odjel Gradskoga Muzeja Vinkovci i Institut za arheologiju 20. ožujka 2019. godine u Vinkovcima organiziraju predstavljanje rezultata arheoloških istraživanja koja su provedena na prostoru Vukovarsko-srijemske županije tijekom 2018. godine, s naglaskom na pokretne nalaze. S obzirom da se radi o području na kojem su otkrivena brojna arheološka nalazišta iz svih razdoblja i na kojem se provode mnogobrojna sustavna i zaštitna istraživanja te terenski pregledi, želja nam je okupiti sve istraživače kako bi razmijenili spoznaje o dosadašnjim rezultatima, posebno otkrivenim kontekstima kao i prikupljenim pokretnim nalazima.Program je dostupan ovdje.

Archaeological Department of Vinkovci Municipal Museum and the Institute of Archaeology in Zagreb are organising, on March 20th 2019 in Vinkovci, presentation of the results of archaeological excavations carried out in Vukovar-Syrmian County in 2018, with emphasis on small finds. Considering that this is an area with many archaeological sites from all time periods and with numerous field surveys, systematic and rescue excavations being carried out, our goal is to give opportunity to all the researchers to exchange and compare research results, particularly find contexts and collected small finds.The programme is available here.

Krajolici

RadionicaČetvrtak, 28. ožujka 2019
Dipartimento di beni culturali (DBC), Ravenna
Palazzo Strocchi, Via degli Ariani 1
Od 10:00 sati.

Landscape

  
Workshop
Thursday, March 28, 2019
Dipartimento di beni culturali (DBC), Ravenna
Palazzo Strocchi, Via degli Ariani 1
From 10 AM
Suradnjom više institucija Alma mater – Sveučilišta u Bologni (ISA, Scuola superiore di studi sulla città e il territorio), Fondazione Flaminie i Instituta za arheologiju, u Ravenni će biti održana radionica koja tematizira Jadranske krajolike na razmeđi antike i srednjeg vijeka na području Istre, Dalmacije i Romagne.
Organizatori workshopa su prof. Enrico Cirelli (DiSCi, UniBo) i dr. sc. Ana Konestra (Iarh), a sudjelovat će kolege iz Italije i Hrvatske. Program će uskoro biti dostupan na stranicama Instituta.
Through a collaboration of various institutions of the Alma mater – University of Bologna (ISA, Scuola superiore di studi sulla città e il territorio), the Fondazione Flaminia and the Institute of Archaeology, Zagreb, a workshop dealing with the topic of landscapes between Antiquity and the Middle Ages in the Istrian, Dalmatian and Romagna areas will be held at Ravenna.
The organiser of the workshop are prof. Enrico Cirelli (DiSCi, UniBo) and Ana Konestra, PhD (Iarh), while colleagues from both Italy and Croatia will be attending. The programme will soon be available on the Institute’s web pages.

Održano

Past Events

Promocija knjige

PRAETORIA LONGE LATEQUE LUCENTIA.
Zbornik radova posvećen Vlasti Begović povodom 65. obljetnice života,
Zbornik Instituta za arheologiju 8
Petak, 1. ožujka, 2019.
Knjižnica Instituta za arheologiju

Book presentation

PRAETORIA LONGE LATEQUE LUCENTIA
Proceedings dedicated to Vlasta Begović on the 65th anniversary of life,
Serta Instituti archeologici 8

Friday, 1th March, 2019.
Library of the Institute of Archaeology

Na Institutu za arheologiju predstavljen je novi, osmi u nizu zbornik radova Instituta za arheologiju u Zagrebu, ovog puta posvećen dugugodišnjoj djelatnici i znanstvenoj suradnici Instituta za arheologiju, dr. sc. Vlasti Begović. Knjigu su predstavili dr. sc. Ivana Ožanić Roguljić, recenzentica ovog izdanja i prof. emeritus dr. sc. Vladimir P. Goss te dr. sc. Vlasta Begović i dr. sc. Marinu Ugarković.
Događaj je bio iznimno uspješan i zahvaljujemo svima na dolasku.
At  Institute of archaeology in Zagreb the new, eighth volume of Serta Instituti Archaeologici, dedicated to  dr. Vlasta Begović, a long time member and a scientific advisor of the the Institute, was presented. Presenters were dr. Ivana Ožanić Roguljić, the reviewer of this edition and prof. emeritus dr. Vladimir P. Goss, along with  dr. Vlasta Begović and dr. Marina Ugarković.
The event was very successful and we thank all for coming.
Lokalitet na zaglavlju Newslettera –
Martin-Breg, crkva Sv. Martina, srednji vijek, novi vijekSite in Newsletter’s header –
Martin-Breg, St. Martin’s church, Middle Ages, Modern period
Arhivu newslettera možete pregledati ovdje / Newsletter’s archive is available here.
Za prijavu na newsletter kliknite ovdje / Register here to receive our newslettersDodatne informacije o Institutu i događanjima možete pratiti i preko naše webstranice www.iarh.hr.
Further information about the Institute and our events is available on our website www.iarh.hr.Pratite nas i na academia.edu / Follow us on academia.edu

Info:
IARH PRESS

IARH – Newsletter #48 (PRESS)

Institut za arheologiju, Newsletter #48  7. 2. 2019.
Pogledaj u web pregledniku
Događanja

Events

Tematski doktorski seminar
Arheološki krajolici i identitetiPoštovani,

Institut za arheologiju ima čast pozvati Vas na tematski doktorski seminar:
Prirodne znanosti u arheologiji – metode rekonstrukcije paleookoliša,
koji će se održati 12. veljače 2019. u 11 sati u knjižnici Instituta za arheologiju, Ljudevita Gaja 32, Zagreb.

Thematic doctoral seminar
Archaeological landscapes and identitiesDear colleagues,

The Institute of Archaeology has the pleasure to invite you to the thematic doctoral seminar:
Natural Sciences in Archaeology – methods of paleoenvironmental reconstruction, 
which will be held on February 12th 2019 at 11AM, at the Institute’s Library, Ljudevita Gaja 32, Zagreb.

Info:
IARH PRESS

IARH – Newsletter #47 (PRESS)

Institut za arheologiju, Newsletter #47  5. 2. 2019.
Pogledaj u web pregledniku
Događanja

Events

Okrugli stol

Avarsko doba – stvaranje interdisciplinarne perspektive

srijeda, 6. veljače 2019.
Knjižnica Instituta za arheologiju
Round table
  
Avar age-creating an interdisciplinary perspective

Wednesday, 6th February 2019
Library of the Institute of Archaeology

Institut za arheologiju ima čast pozvati Vas na okrugli stol Avarsko doba – stvaranje interdisciplinarne perspektive koji će se održati 6.  Veljače 2019.g. u 11.00 sati u Knjižnici Instituta, u organizaciji Instituta za arheologiju i Instituta za antropologiju.

Raspored predavanja:
1.           Tamás Szeniczey , Department of Biological Anthropology, Eötvös Loránd University, Budapest
 Population changes and co-existence in eastern Transdanubia during the 6th to 8th centuries 
2.           Pia Šmalcelj Novaković, Institut za arheologiju, Zagreb
Važnost konjaničkog groba 215 s lokaliteta Privlaka-Gole njive za proučavanje avarskog doba u Srijemu
3.           Anita Rapan Papeša, Marko Dizdar, Andrea Rimpf; Gradski muzej Vinkovci, Institut za arheologiju, Muzej grada Iloka
  Rezultati zaštitnog arheološkog istraživanja kasnoavrodobnog groblja Šarengrad –Klopare 2016.-2017
4.           Mario Novak, Institut za antropologiju, Zagreb
 Bioarheologija kasnoavarodobne populacije iz Šarengrada – preliminarni rezultati
5.           Anita Rapan Papeša, Gradski muzej Vinkovci
 Rezultati arheološkog i interdisciplinarnih istraživanja na primjeru kasnoavarodobnog groblja u Nuštru
Veselimo se Vašem dolasku!

The Institute of Archaeology is pleased to invite You to the round table Avar age-creating an interdisciplinary perspective, organized by Institute of Archaeology and Institute of Anthropology which will be held on  February 6th, 2019 at 11 am at the Institute’s Library.

List of lectures:
1.         Tamás Szeniczey , Department of Biological Anthropology, Eötvös Loránd University, Budapest
 Population changes and co-existence in eastern Transdanubia during the 6th to 8th centuries 
2.         Pia Šmalcelj Novaković, Institute of Archaeology, Zagreb
Importance of equestrian grave 215 from Privlaka-Gole njive site for study of Avar-age Srijem
3.         Anita Rapan Papeša, Marko Dizdar, Andrea Rimpf; Municipal museum Vinkovci, Institute of Archaeology, Ilok Town Museum
Results of the rescue excavation on the Late Avar cemetery on the site Šarengrad – Klopare in 2016-2017.
4.         Mario Novak, Institut of Anthropology, Zagreb
Bioarchaeology of the Late Avar-age population from Šarengrad-preliminary results
5.         Anita Rapan Papeša, Gradski muzej Vinkovci
Results of archaeological and interdisciplinary research on example of Late Avar-age cemetery in Nuštar

We look forward to Your attendance!

Predavanje
Tehnologija i gospodarstvo
Transformations of the Istrian landscape from Antiquity into the Middle Ages in light of recent archaeological research26. veljače 2019. g., 17.30h
Institute of Advanced Studies, Alma Mater – Sveučilište u Bologni
Sala Rossa, Palazzo Marchesini, via Marsala 26, Bologna
Lecture
Technology and economy
  
Transformations of the Istrian landscape from Antiquity into the Middle Ages in light of recent archaeological research

26th Februrary 2019, 17.30 PM
Institute of Advanced Studies, Alma Mater – University of Bologna
Sala Rossa, Palazzo Marchesini, Marsala street 26, Bologna

U sklopu ISA Visiting fellowship Sveučilišta u Bologni, Ana Konestra održat će predavanje  o promjenama ruralnoga krajolika Istre tijekom kasnoantičkoga razdoblja, s posebnim osvrtom na istraživanja na lokalitetu Tar – Stancija Blek koja se provode suradnjom Instituta, Sveučilišta u Bologni i Zavičajnog muzeja poreštine.
As part of her ISA Visiting fellowship at the University of Bologna, Ana Konestra will present a lecture on the changes of the Istrian rural landscape during late Antiquity, having as starting point the research carried out at the site Tar – Stancija Blek  by the Institute in collaboration with the University of Bologna and the Poreč Heritage Museum.
Predavanje
Arheološki krajolici i identiteti
New reserch on ancient Trogir.
A joint Croatian-Austrian missionPonedjeljak, 4. ožujka 2019., 11h
Knjižnica Instituta za arheologiju
Lecture
archaeological landscapes and identities
New reserch on ancient Trogir.
A joint Croatian-Austrian mission
Monday, 4th March 2019, 11am
Library of the Institute of Archaeology

Institut za arheologiju ima čast pozvati Vas na predavanje:

New reserch on ancient Trogir. A joint Croatian-Austrian mission

koje će se održati 4. ožujka 2019. u 11 sati u knjižnici Instituta za arheologiju, Ljudevita Gaja 32, Zagreb.

Tema predavanja biti će predstavljanje rezultata arheoloških istraživanja koja su se tijekom veljače 2019. godine odvijala u centru Trogira (Ulica Matije Gupca 15), s posebnim naglaskom na pronalazak groblja iz ranosrednjovjekovnog razdoblja, u sklopu projekta „Trogir Time Travel“ – znanstveno-istraživačkog projekta u suradnji Muzeja grada Trogira, Instituta za arheologiju u Zagrebu i Austrijskog arheološkog instituta Austrijske akademije za znanost.

Predavanje će održati Lujana Paraman (Muzej grada Trogira), dr. Marina Ugarković i dr. Martin Steskal (Austrijski arheološki Institut Austrijske akademije za znanost).

Pozivamo sve zainteresirane kolegice i kolege da nam se pridruže!

The Institute of Archaeology has the pleasure to invite you to the lecture:

New reserch on ancient Trogir. A joint Croatian-Austrian mission

which will be held on March 4th 2019 at 11AM, at the Institute’s Library, Ljudevita Gaja 32, Zagreb.

The lecture will present new results of the archaeological excavations conducted during February 2019 in the centre of the city of Trogir, with emphasis on the discovery of Early Medeival cementery, within the  frameworks of the ”Trogir Through Time project”, a joint international project of the Trogir Town Museum, Institute of Archaeology in Zagreb and Austrian Archaeological Institute of the Austrian Academy of Science.

The lecture will be held by Lujana Paraman (Trogir Town Museum), dr. Marina Ugarković and dr. Martin Steskal (Austrian Archaeological Institute of the Austrian Academy of Science)

We invite all interested colleagues to join us at the lecture!

Projekti

Projects

Arheološki krajolici i ideniteti

Institut postaje partner na projektu Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, programski pravac 27 susjedstava – Otok Rab

2019. g.

Institute’s new partnership within the project Rijeka 2020 – European capital of culture, programme 27 Neighbourhoods – Rab island

2019
Suradnjom Centra za kulturu Lopar, Pučkog otvorenog učilišta Rab, TZ Rab i Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture osmišljen je projekt “Archaeological (t)races” koji se provodi unutar programskog pravca 27 susjedstava, a Institut za arheologiju uključit će se u projekt kroz istraživanja u sklopu projekta “Arheološka topografija otoka Rab”.
Tijekom 2019. godine planirana je provedba niza pripremnih aktivnosti usmjerenih sistematizaciji, valorizaciji i prezentaciji najznačajnijih segmenata arheološke baštine otoka te njihovog povezivanja putem pješačkih i biciklističkih staza, kako bi se stvorili preduvjeti za inovativne edukativne aktivnosti koje se planiraju kroz 2020. g. Projekt se provodi u suradnji s Heritage Malta.
Thanks to the collaboration between the Lopar Culture Centre, the Rab Open University, Rab Tourist board and Rijeka 2020 – European capital of culture the project “Archaeological (t)races” has been established and is being conducted within the programme 27 Neighbourhoods. The Institute of archaeology will join them through its research within the project “Archaeological topography of the island of Rab”.
During 2019 a series of preparatory activities aimed at the systematization, valorisation and presentation of the island’s archaeological heritage will be carried out, as well as the establishment of connecting cycling and walking paths, thus creating the bases for the innovative educational activities planned for 2020. The project is carried out in collaboration with Heritage Malta.

Održano

Past Events

Popularizacija
Predavanje
ŽIVOT I SMRT ARISTOKRACIJE STARIJEGA ŽELJEZNOG DOBA– -Novosti iz Iron-Age-Danube projekta

23. 01.2019.

Popularisation
Lecture
LIFE AND DEATH OF THE EARLY IRON AGE ARISTOCRACY
-Novelties from the Iron-Age-Danube Project“23rd  January, 2019

U sklopu programa Gradskog muzeja Varaždin „Srijeda u muzeju“, viši znanstveni suradnik Instituta za arheologiju dr.sc. Saša Kovačević, i voditelj Eu projekta „Iron-Age Danube“, održao je u srijedu 23. siječnja 2019. godine, u Gradskom muzeju Varaždin (palača Herzer), predavanje pod nazivom

ŽIVOT I SMRT ARISTOKRACIJE STARIJEGA ŽELJEZNOG DOBA – Novosti iz Iron-Age-Danube projekta.

Na predavanju su prezentirani rezultati projektnih aktivnosti Eu projekta akronima “Iron-Age-Danube“, koji se provodi u okviru Interreg Programa transnacionalne suradnje Dunav 2014. – 2020. i sufinancira iz fonda Europske unije (ERDF). Dr. Kovačević je također predstavio preliminarne rezultate zaštitnih arheoloških istraživanja grobnog humka „Gomila“ koji se nalazi u Arheološkoj zoni Jalžabet. Zaštitna arheološka istraživanja su se provodila od studenog 2017. do rujna 2018. godine, a u planu je i nastavak istraživanja.
Za navedeno predavanje organizirano u svrhu predstavljanja rezultata aktivnosti projekta „Iron-Age-Danube“, popularizaciju arheologije i predstavljanje razdoblja prapovijesti, starijeg željeznog doba široj javnosti, iskazalo je interes 62 sudionika.

Within the program of the Varaždin City Museum “Wednesday in the Museum”, senior research associate of the Institute of Archaeology Dr. Saša Kovačević, and also project leader of the “Iron Age Danube“ project, held in the Varaždin City Museum (Herzer Palace) a lecture titled

LIFE AND DEATH OF THE EARLY IRON AGE ARISTOCRACY-Novelities from the Iron-Age-Danube project,

on Wednesday, 23rd January 2019. At the lecture were presented achieved and planned results of the project activities of the “Iron- Age-Danube” project, Interreg DTP (DTP1-1-248-2.2), co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF). Dr. Kovačević also presented preliminary results of Rescue archaeological excavations of the burial mound (Tumulus) “Gomila” located in the Archaeological zone Jalžabet. Rescue archaeological excavations were conducted from November 2017 to September 2018, and the plan is to continue the research.
At the lecture organized for the general public with the purpose of presentation of the “Iron-Age-Danube“ project results, the popularization of Archaeology of the Early Iron Age and Prehistoric period, attended 62 participants.

 

Popularizacija

Radionica: Rad s totalnom stanicom i obrada podataka
22. i 23. 01.2019.

Popularisation

Workshop: Working with total station and processing data
22nd & 23rd  January, 2019
Arhindoks Instituta za arheologiju organizirao je radionicu Rad s totalnom stanicom i obrada podataka u trajanju od dva dana. Tijekom radionice vježbali smo postavljanje stanice, snimanje te prebacivanje podataka kao i pokazali osnove crtanja u AutoCAD-u.
Radionica je održana 22. i 23. 01.2019.

Info:
AIRH PRESS

IARH – Dani instituta za arheologiju, 29. siječnja 2018. godine (PRESS)

Dani instituta za arheologiju,  29. siječnja 2018. godine

Najava

Od najranijih razdoblja prapovijesti tekstilni predmeti čine sastavni dio svakodnevnog života čovjeka.  Međutim, tekstilni su predmeti zbog svog organskog podrijetla rijedak arheološki nalaz stoga su izvori za proučavanje arheološkog tekstila većinom vezani uz nalaze koji svjedoče o tehnologiji proizvodnje tekstila, pisane i ikonografske izvore. Proučavanje arheoloških tkanina i postupka  izrade otvara mogućnost novih spoznaja u širem društveno ekonomskom kontekstu života pojedine zajednice. Proizvodnja tekstila usko je vezana uz tehnološki napredak, indirektno ukazuje na pojedine gospodarske aktivnosti kao što su ovčarstvo ili uzgoj biljnih kultura za proizvodnju vlakana, trgovinu a može biti indikativna i za pitanja društvenog  i rodnog statusa pojedinca unutar zajednice kao i kulturnog identiteta zajednica u različitim arheološkim razdobljima.

Kroz predavanje posjetitelji će se upoznati s arheološkim izvorima vezanim uz proučavanje tekstila, suvremenim metodama proučavanja te razvojem tehnologije proizvodnje tekstila u prošlosti.

PROGRAM

10.00 h

  • Pozdravna riječ ravnatelja
  • PREDAVANJE:  Tena Karavidović: Tragovi tekstila u arheologiji
  • Dodjela priznanja Instituta za arheologiju

14.00 h RADIONICE :

  • TKALARIJE – demonstracija tehnike tkanja na rekonstrukciji vertikalnog tkalačkog stana na utege te radionica tkanja na drvenim okvirima. Sudionici će sa sobom moći ponijeti rukotvorine.
  • PRAPOVIJESNI (O)TISAK – otiskivanje motiva na tkaninu i kožu uz pomoć replika prapovijesnih keramičkih pintadera te izrada predmeta od tkanine. Korištena bojila napravljena su od prirodnih mineralnih i biljnih pigmenata. Sudionici će moći saznati odakle potječu pigmenti koji su korišteni u prapovijesti te što su to keramičke pintadere i čemu su mogle služiti.

Radionice su osmišljene u suradnji s:

Centar za eksperimentalnu arheologiju, Zagreb

Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, izv. prof. dr. sc. Ana Sutlović

Pozivnica-DI2019.jpg

Info:
IARH PRESS