Institut za arheologiju, Newsletter #57  4. 12. 2019.
Pogledaj u web pregledniku

Tematski seminari

Thematic seminars

Avari u Hrvatskoj – nova opažanja

4. prosinca 2019. g. u 11 sati
Knjižnica Instituta za arheologiju,
Ljudevita Gaja 32, Zagreb

Avars in Croatia – new observations

4th December 2019 at 11 AM
Library of the Institute of Archaeology,
Ljudevita Gaja 32, Zagreb

Ovogodišnji tematski seminar u okviru projekta „Život na rimskoj cesti – komunikacije, trgovina i identiteti na rimskim cestama u Hrvatskoj od 1. do 8. st.“ (HRZZ, UIP-05-2017-9768) održat će se u 11 sati  srijedu, 4. 12. 2019. u knjižnici Instituta za arheologiju. Suradnice projekta, Anita Rapan Papeša (Gradski muzej Vinkovci) i Pia Šmalcelj Novaković (Institut za arheologiju) održat će predavanja pod naslovom:

Anita Rapan Papeša
Grobne konstrukcije na avarodobnom groblju Nuštar-Dvorac

Pia Šmalcelj Novaković
Problematika određenja avarskih lokaliteta u kontinentalnoj Hrvatskoj

Veselimo se Vašem dolasku!

This year’s thematic seminar within the project “Life on the Roman Road – Communications, Trade and Identities on Roman Roads in Croatia from the 1st to the 8th Century” (CSF, UIP-05-2017-9768) will be held at 11am on Wednesday, 4.12. 2019 at the Library of the Institute of Archeology. Collaborators of the project, Anita Rapan Papeša (Vinkovci Municipal Museum) and Pia Šmalcelj Novaković (Institute of Archeology) will give lectures entitled:

Anita Rapan Papeša
Tomb structures at Nuštar-Castle Avar-age cemetery

Pia Šmalcelj Novaković
Problems of determining Avar-age sites in continental Croatia

We are looking forward to your arrival!

Tematski doktorski seminar
11. prosinca 2019. g. u 11 sati
Knjižnica Instituta za arheologiju,
Ljudevita Gaja 32, Zagreb
Thematic doctoral seminar
11th December 2019 at 11 AM
Library of the Institute of Archaeology,
Ljudevita Gaja 32, Zagreb
Tena Karavidović
Ruda u fokusu: mogućnosti primjene analitičkih metoda za proučavanje proizvodnje željezaTea Zubin Ferri
Arheometrijska istraživanja u Centru za istraživanje materijala Istarske županije METRIS

Tena Karavidović
Ore in focus : potential of analytical methods application in the iron production researchTea Zubin Ferri
Archaeometrical research in the Research Centre for Materials in the Region of Istria – METRIS

Popularizacija znanosti

Science popularization
Stari slavenski mit u prostoru
Javno predavanje

4. prosinca 2019. g. u 19 sati
Arheološki muzej u Zagrebu,
Trg Nikole Šubića Zrinskog 19, Zagreb

Ancient Slavic mythical narratives inscribed in the space
Public lecture
4th December 2019 at 11 AM
Archaeological Museum in Zagreb,
Trg Nikole Šubića Zrinskog 19, Zagreb
Dr. sc. Juraj Belaj, znanstveni savjetnik Instituta za arheologiju, održat će predavanje o svetim tročlanim prostornim strukturama  koje svojim smještajem u prostoru simboliziraju odnose među vrhovnim slavenskim bogovima. U predavanju će biti prikazana osnovna načela takvog uređivanja svetoga prostora, kako se ti prostori mogu otkriti te mogu li se iz tih trokuta iščitavati dijelovi procesa pokrštavanja u Hrvata.
Juraj Belaj, PhD, scientific adviser at the Institute of Archaeology, will hold a lecture on the tripartite landscape structures whose positioning symbolizes the relationships between the major Slavic deities. The lecture will explain the key models of such sacred spatial organisation, how these landscapes can be discovered and can these triangles shed light on the process of christianisation of the Croats. 

Obavijest

Notice
Poziv na učlanjenje i uključivanje u aktivnosti Nacionalnog odbora INQUA
Call for membership and involvement in the activities of the INQUA National Committee
Pozivamo Vas na učlanjenje i uključivanje u aktivnosti Nacionalnog odbora INQUA. Želja nam je kontinuirano osnaživati Odbor i promovirati geologiju kvartara i srodne discipline te poticati multidisciplinarnost i interakciju među istraživačima kroz brojne znanstvene i stručne aktivnosti.
Članstvo je dobrovoljno i besplatno.
Za učlanjenje je potrebno ispuniti e-pristupnicu na web stranici Odbora.Pridružite se!

We invite you to join and participate in the activities of the INQUA National Committee. It is our desire to continually empower the Committee and promote the geology of the Quaternary and related disciplines, to encourage multidisciplinary research and interaction among researchers through numerous scientific and professional activities.
Membership is voluntary and free.
To join in, it is necessary to complete the e-application form on the Committee’s website.Join in!

Održano

Held

Krajolici

“Sacralization of landscapes and sacred places: case studies from Croatia and Bosnia and Herzegovina” i stručna ekskurzija u okviru međunarodnog kongresa 7th ICYA 2019 – Iran and Neighboring Regions
Radionica
11. i 12. studenoga 2019. g.
University of Tehran, I. R. Iran.
“Sacralization of landscapes and sacred places: case studies from Croatia and Bosnia and Herzegovina” and professional excursion within the international conference 7th ICYA 2019 – Iran and Neighboring Regions
Workshop

11th-12th November 2019
University of Tehran, Iran

Dr. sc. Juraj Belaj, znanstveni savjetnik Instituta za arheologiju, sudjelovao je na međunarodnom kongresu “ICYA 2019 – Iran and Neighboring Regions”, unutar teme “Recent Theoretical and Fieldwork Methodologies”, s radionicom pod nazivom “Sacralization of landscapes and sacred places: case studies from Croatia and Bosnia and Herzegovina”.
Unutar radionice dr. sc. Juraj Belaj održao je predavanja: “Introduction: Sacred place in archaeological and cultural-anthropological perspective”, “Slavic (Pre-Indo-European) sacred triangles” te “Cultural politics and heritagization of sacred landscapes: two Croatian cases”. Sudjelovanje je sufinancirano od Grada Zagreba.
Juraj Belaj, PhD, scientific adviser at the Institute of Archaeology, participated at the international conference ICYA 2019 – Iran and Neighboring Regions, and held a workshop within the theme “Recent Theoretical and Fieldwork Methodologies”.
Within the workshop Juraj Belaj, PhD. held the lectures: “Introduction: Sacred place in archaeological and cultural-anthropological perspective”, “Slavic (Pre-Indo-European) sacred triangles” and “Cultural politics and heritagization of sacred landscapes: two Croatian cases”. The participation was financed by the City of Zagreb.

Identiteti

 “Stari grad Pakrac – rezultati arheoloških istraživanja nakon treće godine iskopavanja”
Popularizacijsko predavanje
21. studenoga 2019. g.
Gradska vijećnica kurije Janković, Pakrac
“Old town Pakrac – results of archaeological research after the third year of excavations”
Public lecture
21st November 2019
City hall of Janković curia, Pakrac

Info:
IARH PRESS