Odjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru, Zadar, 2012.
Tip: monografija
Izdavač: Sveučilište u Zadru
Za nakladnika: Ante Uglešić
Glavni urednik: Brunislav Marijanović
Prijevod: Marija Korona
Fotografije: Brunislav Marijanović, Karla Gusar, Dario Vujević, Josipa Baraka, Mate Parica
Crteži i tehničke ilustracije: Zoran Bakić, Dario Vujević, Radivoj Žunić
Jezik: hrvatski, engleski
Stranica: 184

>Galerija fotografija [Foto: VJB]

Monografijom su predstavljeni rezultati arheoloških istraživanja skupine tumula na području sela Krneze i Podvršja kod Zadra, u lokalnoj toponimiji poznatih pod nazivima Jokina glavica, Duševića glavica i Matakova glavica. Iskopavanje je provedeno 2007. i 2008. godine u okviru terenske nastave Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru. Uz voditelja prof. dr. sc. Brunislava Marijanovića u iskopavanjima su sudjelovali asistenti na Odjelu za arheologiju dr. sc. Dario Vujević, doc. dr. sc. Karla Gusar i mr. sc. Josipa Baraka.

Uvodom je Brunislav Marijanović predstavio lokalitet, njegov lokacijski položaj, međusobnu udaljenost i poziciju tumula, početno stanje istraživanja i rezultate. U poglavlju ‘Jokina glavica – prapovijesni grobovi’ Brunislav Marijanović opisuje grobove, žare i priloge, koji se odnose na fibule i igle koje tipološki definira i opisuje. Prezentirani su rezultati radiokarbonske analize antropoloških ostataka jedne od žara. Na kraju poglavlja nalaze se table s fotografijama žara i pripadajućih nalaza.

Karla Gusar u poglavlju ‘Jokina glavica – ranosrednjovjekovni grobovi’ donosi rezultate istraživanja skupine srednjovjekovnih grobova sekundarno ukopanih u površinski sloj prapovijesnog humka uz prezentaciju rezlutata provedene radiokarbonske analize osteoloških ostataka jedne od grobnih cjelina. Katalog grobova obuhvaća njihov opis s podacima o prisutnim kosturnim ostacima i nalazima. Priložene su table s crtežima grobova i njihovim položajem te fotografijama i crtežima nalaza.

Mario Šlaus, Mario Novak, Željka Bedić i Vlasta Vyroubal predstavili su rezultate antropološke analize starohrvatskog koštanog uzorka s nalazišta Krneza – Jokina glavica. Katalog grobova obuhvaća podatke o uščuvanosti korteksa te spolu, starosti i patološkim promjenama, ukoliko ih je bilo moguće odrediti. Grafički su prikazani očuvani dijelovi kostura te broj i stanje zubiju koji su pronađeni.

Karla Gusar i Dario Vujević autori su dvaju poglavlja, ‘Duševića glavica’ i ‘Matakova glavica’ u kojima prezentiraju lokalitete i rezultate istraživanja prapovijesnih i srednjovjekovnih grobova, uz prezentaciju radiokarbonske analize osteoloških ostataka iz jednog srednjovjekovnog groba lokaliteta Duševića glavica. Oba poglavlja sadrže katalog grobova s podacima o svakom grobu, kosturnim ostacima i nalazima te table s crtežima grobova te fotografijama i crtežima nalaza.

Ivana Anterić, Željana Bašić, Ela Škorić i Šimun Anđelinović autori su poglavlja ‘Rezultati antropološke analize osteološkog materijala s tumula Jokina glavica’, kojim je obuhvaćena antropološka obrada kostiju iz četiri žarna groba, ‘Rezultati antropološke analize grobova s tumula Duševića glavica’, u kojem su prezentirani rezultati antropološke analize 10 grobova s grafičkim prikazom očuvanih dijelova kostura te broja i stanja zubiju koji su pronađeni te ‘Rezultati antropološke analize osteološkog materijala s tumula Matakova glavica’, koje sadrži rezultate antropološke analize dvaju neovisnih timova.

Rezultati istraživanja na sva tri lokaliteta objedinjeni su poglavljem ‘Zaključak’ autora Brunislava Marijanovića i Karle Gusar.

Publikacija je opremljena brojnim fotografijama.

Zahvaljujem Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru na ustupljenom primjerku.

Ljubljana, 26. 3. 2015.
Vendi Jukić Buča

Naslovnica monografije 'Tumuli iz Krneze i Podvršja kod Zadra'. Foto: Vendi Jukić Buča.

Naslovnica monografije ‘Tumuli iz Krneze i Podvršja kod Zadra’. Foto: Vendi Jukić Buča.