Dopunjena Power Point prezentacija predavanja ‘PER ASPERA AD ASTRA.

O iznimnom značenju humka 48 iz Stične za istraživanje halštatske kulture u Dolenjskoj’ koje je dr. sc. Dragan Božič održao na Institutu za arheologiju u Zagrebu 16. 3. 2015. godine (http://www.arheologija.hr/?p=6994 ), dostupna je na linku
https://www.academia.edu/12129177/PER_ASPERA_AD_ASTRA._O_iznimnom_zna%C4%8Denju_humka_48_iz_Sti%C4%8Dne_za_istra%C5%BEivanje_hal%C5%A1tatske_kulture_u_Dolenjskoj_uploaded_27._4._2015_

Izvor
Emailom dr. sc. Dragan Božič