Institut za arheologiju, Newsletter #46  17. 1. 2019.
Pogledaj u web pregledniku
Događanja

Events

Tematski doktorski seminar
Tehnologija i gospodarstvo
Boje u arheologijiPonedjeljak, 28. siječnja 2019., 11h
Knjižnica Instituta za arheologiju

Thematic doctoral seminar
Technology and economy
  
Paints in archaeology
Monday, 28th January 2019, 11am
Library of the Institute of Archaeology

Institut za arheologiju ima čast pozvati Vas na tematski doktorski seminar:

Boje u arheologiji

koji će se održati 28. siječnja 2019. u 11 sati u knjižnici Instituta za arheologiju, Ljudevita Gaja 32, Zagreb.

Na seminaru sudjeluju:
Katarina Batur, U potrazi za bojom u teretu broda potonulog kod Gnalića 1583.
Miona Miliša, Posljednji tragovi nekadašnjeg kolorita

Doktorski seminar posvećen je nalazu boja u potonulom brodu kod Gnalića, njihov doprinos poznavanju palete boja dostupnih tijekom renesanse te problemima detekcije i konsolidacije polikromije na kamenim spomenicima.
Istraživanje se provodi u okviru projekta AdriaS – Arheologija jadranske plovidbe i brodogradnje (IP-2014-02-8211), pod potporom Hrvatske zaklade za znanost.

Pozivamo sve zainteresirane kolegice i kolege da nam se pridruže!

The Institute of Archaeology has the pleasure to invite you to the thematic doctoral seminar:
Paints in archaeologywhich will be held on January 28th 2019 at 11AM, at the Institute’s Library, Ljudevita Gaja 32, Zagreb.

Seminar’s lectures:
Katarina Batur, In search of colouring materials from the cargo of the ship sunk at Gnalić islet in 1583
Miona Miliša, The last traces of the former colour

Doctoral seminar is dedicated to finding paints in the cargo of a ship sunken at Gnalić, their contribution to knowledge of the colour palette available during the Renaissance, and the problems of detecting and consolidating polychromy on stone monuments.
Research is conducted in the scope of the project AdriaS – Archaeology of Adriatic Shipbuilding and Seafering (IP-2014-02-8211), financed by Croatian Science Foundation.

We invite all interested colleagues to join us at the seminar!

Popularizacija
Dan Instituta za arheologiju
Utorak, 29. siječnja 2019.
Knjižnica Instituta za arheologiju
Popularization
  
Day of the Institute of Archaeology
Tuesday, 29th January 2019
Library of the Institute of Archaeology

10.00 h

  • Pozdravna riječ ravnatelja
  • PREDAVANJE: Tena Karavidović: Tragovi tekstila u arheologiji
  • Dodjela priznanja Instituta za arheologiju

14.00 h RADIONICE :

  • TKALARIJE – demonstracija tehnike tkanja na rekonstrukciji vertikalnog tkalačkog stana na utege te radionica tkanja na drvenim okvirima. Sudionici će sa sobom moći ponijeti rukotvorine.
  • PRAPOVIJESNI (O)TISAK – otiskivanje motiva na tkaninu i kožu uz pomoć replika prapovijesnih keramičkih pintadera te izrada predmeta od tkanine. Korištena bojila napravljena su od prirodnih mineralnih i biljnih pigmenata. Sudionici će moći saznati odakle potječu pigmenti koji su korišteni u prapovijesti te što su to keramičke pintadere i čemu su mogle služiti.

Radionice su osmišljene u suradnji s:
Centar za eksperimentalnu arheologiju, Zagreb
Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, izv. prof. dr. sc. Ana Sutlović

 10.00 AM

• Welcoming speech by the Director
• LECTURE: Tena Karavidović: Traces of textiles in archeology
• Award of the Institute of Archeology, ceremony

14.00 h WORKSHOPS:

• TKALARIJE – demonstration of weaving techniques on the reconstruction of vertical weaving looms and  workshop of weaving on wooden frames. Participants will be able to bring finished handicrafts with them.
• PRAPOVIJESNI O(TISAK) – printing motifs on fabric and leather with the help of replicas of prehistoric ceramic pintaders and productions of items from fabric. The dyes used are made of natural mineral and herbal pigments. Participants will be able to find out where the pigments used in the past are from, what ceramic pintaders are and what they could serve for.

The workshops were designed in collaboration with:
Center for Experimental Archeology, Zagreb
University of Zagreb, Faculty of Textile Technology, associate prof. dr. sc. Ana Sutlović

Terenska istraživanja

Field research

Arheološki krajolici i ideniteti

Lovas-ulica A. Starčevića

Studeni i prosinac 2018.

Archaeological landscapes and identitites

Lovas – A. Starčević street

November and December 2018
U okviru istraživačkoga projekta Željeznodobni ženski identiteti u južnom dijelu Karpatske kotline / FEMINE (IP-06-2016-1749), koji se financira iz sredstava Hrvatske zaklade za znanost, tijekom studenoga i prosinca 2018. godine provedena su probna arheološka iskopavanja u Lovasu u Srijemu. U Ulici A. Starčevića, u samome središtu Lovasa, otkriveno je biritualno groblje s početka mlađega željeznog doba, odnosno s kraja 4. st. pr. Kr. Pored ranolatenskoga paljevinskog ratničkog groba, izdvaja se nalaz bogato opremljenoga kosturnog groba žene s predmetima nošnje i nakita. Pronađene su brončane ranolatenske fibule, dok su na podlakticama bile brončane narukvice. Pokojnica je oko vrata nosila ogrlicu sastavljenu od staklenih perli. Radi se o prvome nalazu ranolatenskih grobova na prostoru istočne Hrvatske s poznatim kontekstima nalaza te pripadajućim kosturnim ostacima, koji su od izuzetne važnosti za provedbu interdisciplinarnih analiza koje slijede. Za provedbu iskopavanja zahvalni smo Općini Lovas te načelnici Tanji Cirba kao i vlasnici zemljišta na kojem su istraživanja provedena Danici Krpan. S obzirom na izuzetne rezultate probnih istraživanja, tijekom 2019. godine predviđen je i njihov nastavak.
Within the research project Iron Age Female Identities in the Southern CarpathianBasin / FEMINE (IP-06-2016-1749), funded by the Croatian Science Foundation, trial archaeological excavations were carried out in Lovas in Syrmia during November and December 2018. A biritual cemetery was discovered in A. Starčević Street in the centre of Lovas, dating from the beginning of the Late Iron Age, i.e. the end of the 4th cent. BC. In addition to an Early La Tène cremation warrior grave, what stands out is a richly equipped inhumation grave of a woman with items of costume and jewellery. The finds included Early La Tène bronze fibulae, and bronze bracelets on the forearms. The deceased wore a necklace of glass beads around her neck. It is the first discovery of Early La Tène graves in the eastern part of Croatia with well-known contexts of finds and the associated human remains that are of utmost importance for the implementation of the interdisciplinary analyses that will follow. We thank the Municipality of Lovas and Mayor Tanja Cirba and Danica Krpan, the owner of the excavated land, for making the excavations possible. Given the outstanding results of the trial excavations, they are planned to continue in 2019.

Održano

Past Events

Popularizacija
Arheološke radionice u prostorijama Društva osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb
18. – 19. prosinca 2018.
Popularisation
The Archaeological workshops  in the CeDePe–Association of persons with cerebral palsy and polio Zagreb
18-19th December, 2018
Viši znanstveni suradnik Instituta za arheologiju dr. sc. Saša Kovačević održao je 18. i 19. prosinca 2018. godine dvije arheološke radionice u prostorijama Društva osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb (CeDePe Zagreb).
Na Arheološkim radionicama, nakon predavanja pod nazivom „Uvod u arheologiju“, učenici su sudjelovali u četiri radionice: „Izrada prapovijesnog metalnog nakita“, „Mala škola tkanja“, „Obuci Halštatskog ratnika i ljude“ te „Prapovijesna kuhinja“. Učenici su se na radionicama upoznali s prapovijesnom svakodnevicom, oružjem, načinom odijevanja i kuhanja te korištenjem začina. Također su dobili priliku isprobati prapovijesnu tehniku izrade nakita iskucavanjem na bakrenim pločicama te postupak izrade tkanina na mini replikama tkalačkog stana.
Na radionicama je u dvije grupe sudjelovalo ukupno 15 učenika, članova Društva osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb, uzrasta od 3. do 6. razreda osnovne škole.
Senior Research Associate of the Institute of Archaeology dr. sc. Saša Kovačević held on 18th and 19th December 2018, two Archaeological workshops on the premises of the “CeDePe”–Association of persons with cerebral palsy and polio Zagreb.
At the Archaeological workshops, after the lecture “Introduction to Archaeology”, pupils participated in four workshops: “The production of prehistoric metal jewelry”, “Small school of weaving”, “Dressing up the Hallstatt warrior and people” and “Prehistoric Cuisine”. With those workshops, pupils were introduced to the prehistoric daily life, clothing, and weapon as well as cooking and using spices. Pupils were also presented with the motifs characteristic for the Early Iron Age and form of toreutic metalworking technique in which a metal is ornamented or shaped by hammering on copper plates. In addition, they had a chance to try to weave on mini-replicas of the prehistoric looms.
Participants of the workshops were 15 pupils, members of the Association of persons with cerebral palsy and polio Zagreb, ages from the 3rd to the 6th grade of the Elementary school.

Izvor
IARH PRESS