Poslijediplomski doktorski studij predmoderne povijesti Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu omogućuje stjecanje znanja i vještina kojima doktorandi koji su svladali program
postaju višestruko profesionalno konkurentni, kako u javnom tako i u privatnom sektoru. Doktorande
se za akademsku i znanstvenu karijeru priprema usvajanjem naprednih tehnika
znanstvenoistraživačkog rada, razvijanjem problemskog, kritičkog i interpretativnog pristupa te
jačanjem istraživačke discipline, na sadržajima iz nacionalne i internacionalne kulturnopovijesne
baštine.
Svladavanjem studijskog programa doktorandi stječu kompetencije za profesionalne djelatnosti u
javnim službama i stručnim ustanovama na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini koje čuvaju, vrednuju
i unapređuju povijesnu baštinu u edukativne svrhe i radi kulturnoturističke promocije te u poslovima
pružanja konzultantskih usluga širokom rasponu potencijalnih korisnika u javnom i privatnom
sektoru.
Studij je inovacijski i kreativno orijentiran u sadržajnom, organizacijskom i izvedbenom pogledu.
Oslanja se na prethodne doktorske studije Medievistike i Ranog novog vijeka Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu i poslijediplomski studij Kulturne povijesti istočne jadranske obale pri Centru za
postdiplomski studij Sveučilišta u Zagrebu u Dubrovniku, a usporediv je sa srodnim doktorskim
studijima u inozemstvu.
Pravo upisa imaju svi studenti koji su završili studije humanističkih i društvenih znanosti,
dodiplomskih studija (studijski sustav do 2005.) i diplomskih studija (studijski sustav od 2005.), s
najmanjim prosjekom ocjena iz stručnih predmeta 3,5. Ovisno o znanstvenoj disciplini Vijeće
poslijediplomskog studija smije eventualno propisati dodatne uvjete.
Posebne dodatne uvjete za pristupnike koji su završili dodiplomske, odnosno diplomske studije iz
drugih znanstvenih područja propisuje od slučaja do slučaja Vijeće poslijediplomskog studija.

Kandidati za upis na studij predaju:

 • molbu za upis, kojoj u privitku prilažu kratak životopis i motivacijsko pismo. U motivacijskom pismu
  potrebno je ukratko obrazložiti izbor studija, željenu istraživačku problematiku te očekivanja od
  doktorskog istraživanja i vlastitog usavršavanja (do 3600 slovnih mjesta, odnosno do 500 riječi)
 • službeni prijepis ocjena dodiplomskog/diplomskog studija i presliku indeksa
  dvije preporuke znanstvenika, odnosno sveučilišnih nastavnika s doktoratom znanosti
 • potvrdu ili dokaz o znanju engleskog jezika
 • potvrdu ili dokaz o znanju latinskog ili staroslavenskog jezika (ili prije upisa u drugi
  semestar studija)
 • potvrdu ili dokaz o znanju još jednog stranog jezika relevantnog za doktorandsko
  istraživanje (ili prije upisa u treći semestar studija).

Polaznik studija stječe sljedeće kompetencije i vještine:

 • činjenična i teorijska znanja
 • spoznajne i socijalne vještine
 • znanstveno-istraživačka samostalnost i odgovornost
 • kreativnost i inovativnost
 • upravljanje sobom, projektima i vremenom
 • komunikativnost
 • snalaženje u timskom radu
 • predvodništvo
 • građenje karijere
 • razvijanje profesionalne mreže i umrežavanje

Trajanje programa: 6 semestara / Ukupan broj ECTS bodova: 180 / Školarina: 7.800 HRK po semestru

Prihvaćenim doktorskim studentima oblikuje se prema iskazanim interesima i istraživačkoj temi osobni nastavni program koji se određuje modularno ili dijakrono.
Za dodatne informacije obratite se voditelju studija, izv. prof. dr. sc. Hrvoju Gračaninu na hgracani@ffzg.hr.

Image may contain: text

No automatic alt text available.

Izvor

e-mailom dr. sc. Hrvoje Gračanin