[SLO] SAZU – Znanstveno srečanje ‘Dolgoročne spremembe okolja 2017’ [PRESS]

Znanstveno srečanjeDOLGOROČNE SPREMEMBE OKOLJA 2017′

 

Kje:
Prešernova dvorana Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi tg 4, Ljubljana

Kdaj:
11. maj 2017

Organizator:
Maja Andrič
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Novi trg 2, SI-1001 Ljubljana
maja.andric@zrc-sazu.si
tel.: (01) 47 06 434, 051 637 344

***

Vljudno vabljeni, da s svojim predavanjem popestrite četrto konferenco Dolgoročne spremembe okolja, ki bo 11. maja 2017 v Ljubljani.
Rok za prijavo je 15. 3. 2017. Več podatkov je na prijavnici.

Na vrh
DSO | Palinologija

http://iza2.zrc-sazu.si/sl/dogodki/dolgorocne-spremembe-okolja-2017#v

Izvor

Emailom Maja Andrič

[SLO] Projekt AS – VABILO: Materialna in duhovna kultura antike in njena interpretacija [PRESS]

VABILO – Materialna in duhovna kultura antike in njena interpretacija

Koper, 11. november 2016

V okviru projekta AS – Arheologija za vse. Oživljanje Arheološkega parka Simonov zaliv, ki ga izvajamo na Univerzi na Primorskem in ga predstavljamo v prilogi, namenjamo posebno pozornost tudi interpretaciji kulturne dediščine za javnost (www.project-as.eu).  Poseben delovni sklop v projektu je namenjen dostopnosti kulturne dediščine. Vzpostavljen bo interpretacijski center, ki bo s vsebinami in aktivnostmi omogočil boljšo prepoznavnost in razumevanje arheološkega najdišča in kulturne dediščine. Pripomogel bo tudi k ozaveščanju prebivalcev o pomenu in potencialu dediščine, tako v smislu varovanja kot lokalne identitete. Prav tako želimo v programu arheološkega parka poudariti pomen socialne vključitve oseb s posebnih potrebami (OSPP).

Ob tem pripravljamo tudi strokovni posvet VSAKDAN V RIMSKI VILI – Materialna in duhovna kultura antike in njena interpretacija.

Prijazno vas vabimo, da se nam s svojim prispevkom pridružite 11. 11. 2016 v Kopru, na Fakulteti za humanistične študije UP. Vaše delo in izkušnje bodo obogatile predstavljene vsebine ter pripomogle h konstruktivni razpravi in izmenjavi mnenj. Naslov prispevka nam, prosim, javite do 30. junija 2016, povzetek vaše predstavitve (200 besed) pa pričakujemo do 15. 9. 2016.

Združiti želimo strokovnjake iz slovenskih muzejev, univerz, turistične delavce z bogatimi izkušnjami, predstavnike javnih zavodov in posameznike, ki aktivno delujejo na področju interpretacije kulturne dediščine in stopajo v korak s sodobnimi smernicami. Kako se povezujejo raziskovalci in muzeji, kakšen je stik med muzeji in izobraževalnimi inštitucijami, kje se najdejo turistične in muzejske inštitucije? Kakšne so naše izkušnje, težave, želje in možnosti? Kako se lahko bolje povežemo in nadgradimo doseženo. Predvsem pa želimo vprašati koliko in kaj vemo o delu in dosežkih drug drugega, ali poznamo rezultate in dosežke številnih projektov, ali jih znamo predstaviti in uporabiti, kako lahko skupaj nastopimo in uporabimo doseženo za nove in boljše rezultate!?

Rezultate srečanja in prispevke bomo objavili v reviji Studia Universitatis Hereditati, kot posebno tematsko številko v letu 2017.

***

Univerza na Primorskem je kot vodilni partner pridobila nepovratna sredstva za sofinanciranje projekta iz Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 v okviru sklopa B – področje Kulturna dediščina. Med 17 ocenjenimi projekti sta bila na razpisu odobrena le dva projekta.

Projekt »AS – Arheologija za vse. Oživljanje arheološkega parka Simonov zaliv« (AS- Archaeology for all. Revival of the Archaeological Park Simonov zaliv) je bil izbran decembra 2014, izvajanje projekta pa teče od februarja 2015. Vodja projekta je arheologinja izr. prof. dr. Irena Lazar. Celotna sredstva za projekt znašajo 1.214.671,00 evrov.

Inštitut za dediščino Sredozemlja ZRS UP je v sodelovanju s Fakulteto za humanistične študije, Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo ter Pedagoško fakulteto za Univerzo na Primorskem kot vodilni partner pridobil nepovratna sredstva za sofinanciranje projekta iz Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 v okviru sklopa B – področje Kulturna dediščina.

Poseben poudarek razpisa iz Programa Finančnega mehanizma EGP je bil dan spodbujanju sodelovanja in partnerstva med institucijami iz Republike Slovenije in institucijami iz držav donatoric. Inštitut za dediščino Sredozemlja ZRS UP se je za pripravo in prijavo projekta povezal znotraj Univerze na Primorskem z več članicami in še s 3 slovenskimi partnerji, Občino Izola, podjetjem Arhej d.o.o. in Inštitutom za potapljanje in podvodne aktivnosti – IPPA Piran ter s podjetjem Gagarin ltd. iz Islandije.

Cilj področja Kulturna dediščina je ohranjanje, obnova ali restavriranje kulturnih spomenikov, dostopnih javnosti, ki prispevajo k lokalnemu in regionalnemu razvoju, obogatitvi turistične ponudbe ter prepoznavnosti lokalnega oziroma regionalnega okolja. Cilj je tudi večja ozaveščenost in vedenje o pomenu ohranjanja kulturne dediščine, o njenih razvojnih možnostih,o posebnostih njenega vzdrževanja in obnavljanja.

Kot prijavitelji so v okviru področja Kulturna dediščina upravičeni le lastniki ali upravljavci kulturnih spomenikov. Rezultat projekta mora biti vsaj en obnovljen ali restavriran kulturni spomenik, enota kulturne dediščine, na kateri bodo izvedeni posegi v okviru projekta, mora biti razglašena za kulturni spomenik lokalnega ali državnega pomena in vsaj 5% nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta mora biti namenjenih »mehkim« dejavnostim za povečanje dostopnosti do kulturne dediščine (npr. oblikovanje privlačnih programov za ranljive skupine in mlado populacijo).

Arheološko najdišče Simonov zaliv je kulturni spomenik državnega pomena, katerega upravljavec je Inštitut za dediščino Sredozemlja ZRS UP od leta 2010 dalje. Gre za najbolje ohranjene in raziskane ostanke rimske obmorske vile s pristaniščem v Sloveniji, ki niso ustrezno prezentirani in dostopni. Ostanki rimske vile v Simonovem zalivu so ogroženi tudi zaradi podtalne vode in plimovanja morja, ki negativno vplivajo tako na arheološke ostaline, nekateri materiali pa so ob izpostavljenosti zraku podvrženi pospešenemu naravnemu procesu propadanja.

Ostanki vile in mozaikov, vzpostavitev prvega podvodnega arheološkega parka, inovativne digitalne in interaktivne rešitve za povečanje izkustvenih doživljajev obiskovalcev ter vključitev parka v kulturno in turistično ponudbo. S projektom »AS – Arheologija za vse« želimo povečati dostopnost spomenika, ga umestiti v kulturno in turistično ponudbo območja, razviti program in infrastrukturo, ki bodo omogočali delovanje arheološkega parka skozi vse leto in njegovo finančno vzdržnost. Posebna pozornost zaščite spomenika bo namenjena mozaikom kot bistvenemu arhitekturnemu segmentu arheoloških arhitekturnih ostankov. Zagotovljene bodo ustrezne zaščitne konstrukcije, ki bodo dolgoročno zagotovile ohranitev restavriranih mozaikov. Za potrebe ustrezne prezentacije bodo restavrirane tudi zidne arhitekturne ostaline rimske obmorske vile »in situ«, saj jih je le tako mogoče predstavljati in ustrezno interpretirati za obiskovalce.

Rezultati projekta bodo vzpostavitev interpretativnega centra v parku, konservirani in prezentirani ostanki vile in mozaikov, vzpostavitev prvega podvodnega arheološkega parka, inovativne digitalne in interaktivne rešitve za povečanje izkustvenih doživljajev obiskovalcev ter vključitev parka v kulturno in turistično ponudbo.

Koristi projekta bodo deležni lokalna skupnost, izobraževalne institucije na vseh ravneh, turisti, obiskovalci s posebnimi potrebami, zainteresirani posamezniki in javnost, institucije s področja kulturne dediščine.

VEČ O PARTNERJIH

Univerza na Primorskem – vodilni partner

Univerza na Primorskem predstavlja laboratorij intelektualnega kapitala, ki zagotavlja JZ Sloveniji potencial za preboj med najhitreje razvijajoče se evropske regije. S sodelovanjem z uporabniki znanj se integrira v okolje in v njem udejanja dvoedinost svojega temeljnega poslanstva – raziskovanje in izobraževanje. Poslanstvo univerze je tvorno prispevati k razvoju družbe znanja s spodbujanjem želje po znanju in raziskovanju, graditi sinergije z univerzami doma in v tujini, prenašati pobude v mednarodni univerzitetni prostor in prispevati k trajnostnemu razvoju lokalnega in regionalnega okolja.

V projektu sodeluje več članic Univerze na Primorskem. Inštitut za dediščino Sredozemlja ZRS UP v sodelovanju s Fakulteto za humanistične študije, Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo ter Pedagoško fakulteto je odgovoren za koordinacijo in izvajanje projekta ter za sodelovanje v vseh delovnih sklopih projekta, in sicer:

DS 1 – upravljanje in koordinacija
DS 2 – Informiranje in obveščanje
DS 3 – Dostopnost kulturne dediščine
DS 4 – Celostno ohranjanje in prezentacija arheološkega spomenika Simonov zaliv
DS 5 – Izobraževanje in ozaveščanje o pomenu arheološke dediščine
DS 6 – Načrtovanje nadgradnje turistične ponudbe slovenske obale – Arheotour

Inštitut za potapljanje in podvodne aktivnosti Piran bo za potrebe projekta postavil podvodni poligon s točkami, sodeloval bo pri izdelavi zemljevida in tablic za pod vodo, projektiranju in izdelavi podvodnih točk, izvajal bo potope z ne-potapljači ter bo zadolžen za redno vzdrževanje podvodnega poligona v času trajanja projekta

Arhej d.o.o. ima izkušnje s pripravo in vzpostavitvijo arheološkega interpretacijskega centra TRAP in pripravo Geološke poti v Kobilji curek in Razkriški kot, ki je prejela 3. nagrado za Naj pot 2012. V projektu AS bo odgovoren za vzpostavitev intepretacijskega centra, izvajanje aktivnosti in programa v interpretacijskem centru, za pripravo arheoloških in geoloških vsebin, aktivnosti za program šolskih skupin in mladine. Partner bo sodeloval pri pripravi scenarija za predstavitveni film.

Gagarin ltd razvija visoko interaktivne medije, ki omogočajo ljudem edinstveno izkušnjo, razumevanje in izmenjavo. Najmodernejšo tehnologijo uporabljajo za čim boljšo izkušnjo obiskovalcev, poudarek je vedno in predvsem na zgodbi, ki jo pripovedujejo s pomočjo tehnologije. Njihov osrednji fokus je dotikanje in pri tem imajo izjemne izkušnje pri delu z različnimi hardware in software programskimi okolji. Gagarin bo vodil delo za pripravi koncepta interaktivne razstave v sodelovanju s prijaviteljem in partnerji. Oblikovali in razvili bodo interaktivno razstavo z digitalnimi rešitvami za posredovanje informacij javnosti oz. obiskovalcem na območju arheološkega najdišča Simonov zaliv. Gagarin bo pri tem izkoristil svoje 20-letne izkušnje s področja pripovedovanja zgodb (storytelling) in priprave interaktivnih rešitev za povečanje izkustvenih doživljajev obiskovalcev v muzejih in na razstavah.

Interaktivne rešitve bodo uporabljene za turiste, širšo javnost in šolske skupine. Njihovo preteklo delo izraža edinstven pristop v oblikovanju

Občina Izola si prizadeva za dinamičen razvoj kulturnih dejavnosti ter ohranjanje in promocijo kulturne dediščine. V projektu AS bo sodelovala pri upravljanju in koordinaciji, informiranju in obveščanju o projektu, pri organizaciji in izvedbi izobraževanja in ozaveščanja o pomenu arheološke dediščine ter pri načrtovanju in izvedbi nadgradnje turistične ponudbe slovenske obale.

IZJAVA VODJE PROJEKTA

Vodja projekta, izr. prof. dr. Irena Lazar, arheologinja, raziskovalka na Inštitutu za dediščino Sredozemlja UP ZRS in dekanja Fakultete za humanistične študije UP, je povedala: »Zelo smo veseli, da smo pridobili tako velik in pomemben projekt, saj to potrjuje pravilno usmeritev in koncept dela, ki smo ga kot upravljavci arheološkega najdišča Simonov zaliv zastavili pred desetimi leti, ko smo začeli z oživljanjem te rimske vile. Raziskave in vzpostavljanje parka na območju arheološkega spomenika državnega pomena smo v preteklih letih podpirali s številnimi domačimi in mednarodnimi projekti, z redno vsakoletno finančno podporo Občine Izola in aktivnim sodelovanjem z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije in njihovim Restavratorskim centrom. Projekt je nadgradnja preteklega dela in pomeni trenutek za preboj in kakovosten preskok v delovanju arheološkega parka. Širok koncept zastavljenega projekta, ki obsega na eni strani restavriranje kulturnega spomenika in na drugi razvoj raznolikega in privlačnega javnega programa, ki bo omogočal dostopnost vsem segmentom obiskovalcev, tudi osebam s posebnimi potrebami, je mogoče izvesti le s povezovanjem tako raziskovalnih kot izobraževalnih članic naše univerze. Zato smo se na Univerzi povezali Znanstveno-raziskovalno središče, Fakulteta za humanistične študije, ki izvaja študijska programa Kulturna dediščina in Arheologija, Pedagoška fakulteta, s tradicijo izobraževanja v vseh segmentih pedagoškega in andragoškega dela ter Fakulteta za matematiko, naravoslovje in tehnologijo. Posebej velja izpostaviti, da bomo v projekt lahko vključevali naše študente, ki bodo na ta način pridobili izkušnje terenskega dela, raziskovanja in promocije kulturne dediščine.«

Izvor

Emailom prof. dr. Irena Lazar

[SLO] – 8. Grošljev simpozij ‘Knjižnice in knjige od antike do danes’ [PRESS]

Društvo za antične in humanistične študije Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za arheologijo ZRC SAZU pripravlja osmi Grošljev simpozij, interdisciplinarno znanstveno srečanje, ki bo predvidoma potekalo od torka, 7. marca 2017, do četrtka, 9. marca 2017, v Dvorani Zemljepisnega muzeja giam zrc sazu na Gosposki 16 v Ljubljani.

Simpozij z naslovom »Knjižnice in knjige od antike do danes« bo posvečen knjižnicam in knjigam z različnih perspektiv, npr. knjižnicam kot zbirkam knjig, knjižnicam kot zgradbam (arhitekturi, opremi, umetnosti), načinom knjižničnega katalogiziranja, vlogi knjižnic v družbi in kulturi. Srečanje bo interdisciplinarno in k sodelovanju so vabljeni klasični filologi, bibliotekarji, zgodovinarji, arhitekti, umetnostni zgodovinarji, arheologi, literarni komparativisti, filozofi in strokovnjaki s sorodnih področij.

Zainteresirane predavatelje prosimo, da do petka, 24. junija 2016, pošljejo prijavo eni od članic organizacijskega odbora – dr. Marjeti Šašel Kos (za Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, mkos@zrc-sazu.si) ali dr. Nadi Grošelj (za DAHŠ, nada-marija.groselj@guest.arnes.si).

Prijava naj vsebuje:
1. predavateljevo ime in priimek; naziv matične ustanove; področja znanstvenega delovanja; kontaktne podatke (e-naslov in telefon);
2. delovni naslov prispevka;
3. kratek povzetek prispevka ali oris izbrane tematike (okrog 60 besed).

Za posamezen prispevek je predvidenih 15 minut predavanja (sledi razprava). Izbor bo v obliki znanstvenih člankov objavljen v tematski številki revije Keria: studia Latina et Graeca (19/1, 2017). Za vse dodatne informacije sta na voljo članici organizacijskega odbora po elektronski pošti.

Izvor

Emailom Marjeta Šašel Kos

 

Call for Papers – Roman settlements along the Drava River – Transfer of commodities and ideas along the river route [PRESS]

Call for Papers

Römische Siedlungen an der Drau

Waren- und Ideentransfer entlang der Flußroute

Roman settlements along the Drava River

Transfer of commodities and ideas along the river route

03.-04. November 2016, Aguntum (Dölsach), Austria

Beschreibung und Thematik

Im Rahmen des zweiten Aguntum – Workshops rückt die Lage des Municipium Claudium Aguntum an den Oberläufen der Drau in den Fokus. Es soll der Frage nachgegangen werden, inwieweit die materielle Kultur der an der Flussroute liegenden Siedlungen von Aguntum bis Mursa Ähnlichkeiten aufweist. Dies betrifft zum einen Kleinfundmaterial wie Transportbehälter (Amphoren, Fässer …) und andere direkte Hinweise auf einen Transport von Gütern wie Schiffsfunde und entsprechende Anlegestellen an den Flussufern. Zum anderen stellt sich die Frage, wie stark die durch den Fluss verbundenen Siedlungen in Kontakt zueinander standen und ob es dabei auch zu einem Ideenaustausch kam, der sich etwa in Handwerk- und Architekturstilen materialisieren kann.

Ziel des Workshops ist eine Zusammenschau von Befunden entlang der Drau und ihrer Nebenflüsse vom Beginn der römischen Einflussnahme bis zu deren Ende. Dabei soll die Loslösung von Raumordnungskonzepten wie modernen Landesgrenzen, römischen Provinzgrenzen und Ähnlichem neue Forschungsimpulse wecken und künftige Kooperationen anregen.

Discription and conference themes

The second Aguntum-workshop is going to focus on the location of the Municipium Claudium Aguntum on the upper reaches of the Drava River. It shall be investigated to what extent the material culture of the settlements along the river route from Aguntum to Mursa shows similarities. This concerns small finds like transport containers (amphorae, barrels …) and other clear indicators for the transport of commodities like ships or landing stations on the river banks. On the other hand it also shall be questioned to what extent the settlements along the Drava have been in contact with each other and if they exchanged not only trading goods but also ideas. This latter exchange could be reflected in artisanal and architectural style.

The aim of the workshop is to create an overview of archaeological records along the Drava and its tributaries from the dawn of Roman influence up to its end. The detachment of spatial concepts, like modern frontiers, Roman provincial borders, and the like, shall open new fields of research and stimulate future cooperations between the countries along the Drava.

Veranstalter / Organiser

Institut für Archäologien, Universität Innsbruck (Prof. Dr. Harald Stadler; Dr. Martin Auer) Curatorium Pro Aguntum (Dr. Leo Gomig).

Konferenzsprache / conference language

English (preferred) / Deutsch

Vorträge / Papers

20 Minuten / minutes (Powerpoint, PDF)

Poster

Posterdruck kann von den Organisatoren übernommen werden (Kosten: 10 Euro [DIN A1]). Print can be arranged by the organisers (cost: 10 Euro [DIN A1]).

Veranstaltungsort / Venue

Archäologischer Park Aguntum, Stribach 97, A-9991 Dölsach (www.aguntum.info).

Unterkunft / Accomodation

Allgemeine Informationen unter: http://www.lienzerdolomiten.net For general Informations see: http://www.lienzerdolomiten.net

Es wird empfohlen mit eigenem PKW anzureisen. Je nach Bedarf wird ein Shuttle zum Tagungsort organisiert.
It is recommended to use a private car. If needed, a shuttle to the venue will be organised.

Anmeldung / Application

Abstract des Vortrages / Posters (max. 500 Wörter) bis 31.08.2016. Abstract of the paper / poster (max. 500 words) until 31.08.2016.

Kontakt / Contact

Martin.Auer@uibk.ac.at

Izvor

E-mailom MA

[SLO] ZRC SAZU – Publikacija ‘Okoljska arheologija in paleoekologija’ [PRESS]

Okoljska arheologija in paleoekologija
Avtorji: Maja Andrič, Tjaša Tolar, Borut Toškan

Rastlinski in živalski ostanki, ki jih najdemo na arheoloških najdiščih ter v močvirskih in jezerskih sedimentih, so dober vir podatkov o načinu življenja, gospodarstvu, prehranskih navadah, nekdanjem okolju in prilagoditvi človeka nanj v različnih obdobjih. Vendar pa je treba znati te podatke pravilno zbrati in »prebrati. S prvo celovito predstavitvijo področja delovanja palinologije, arheobotanike in arheozoologije v slovenskem jeziku bo to odslej lažje.

Knjiga je razdeljena na dva dela. Prvi, splošni del je posvečen teoretični predstavitvi palinologije, arheobotanike in arheozoologije. Orisu osnovnih vrst rastlinskih in živalskih najdb ter razmer, v kakršnih se odlagajo in ohranjajo v sedimentu, sledi predstavitev poglavitnih raziskovalnih metod in najpomembnejših interpretativnih okvirjev. V drugem delu je na kratko povzetih več primerov uporabe okoljske arheologije pri obravnavi različnih arheološko pomembnih problematik, s poudarkom na pomenu primerne izbire osnovnih metod dela.

Knjiga se lahko uporablja kot univerzitetni učbenik pri študiju arheologije in nekaterih drugih ved (npr. biologije in geologije) ter kot priročnik terenskim arheologom. Lahko je zanimivo branje že aktivnim raziskovalcem, ki bi želeli tovrstne študije vključiti v svoje raziskovalno delo. Zaradi tekočega podajanja snovi, številnih ilustracij in kopice praktičnih primerov pa lahko po knjigi poseže tudi zainteresirana nestrokovna javnost, ki so ji zapletene znanstvene objave nezanimive.

>Kazalo

>Link

Izvor

ZRC SAZU PRESS

ZRC SAZU - Naslovnica publikacije 'Okoljska arheologija in paleoekologija'. Ustupio: ZRC SAZU PRESS.

ZRC SAZU – Naslovnica publikacije ‘Okoljska arheologija in paleoekologija’. Ustupio: ZRC SAZU PRESS.

[SLO] ZRC SAZU – Poziv na Grosljev simpozij [PRESS]

7. Grošljev simpozij “Al’ prav se reče Cezar ali Kajsar: slovenjenje latinskih in starogrških imen”, ki ga že nekaj let zaporedoma poleg Društva za antične in humanistične študije soorganizira Inštitut za arheologijo ZRC SAZU bo tudi letos trajal tri popoldneve in večere (od 1. do 3. marca).

Poziv i program: http://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/simpozij_2016_program_0.pdf

Izvor

ZRC SAZU PRESS