IPU – Predavanje Novi arheološki nalazi u propugnakulu zapadnih vrata Dioklecijanove palače u Splitu (PRESS)

Hrvatski restauratorski zavod i Institut za povijest umjetnosti – Centar Cvito Fisković u Splitu pozivaju Vas na predavanje dr. sc. Vinke Marinković „Novi arheološki nalazi u propugnakulu zapadnih vrata Dioklecijanove palače u Splitu“.

U Europskoj godini kulturne baštine Hrvatski restauratorski zavod predstavlja dugogodišnji projekt istraživanja i konzervacije-restauracije arhitektonskog sklopa Zapadnih vrata Dioklecijanove palače u Splitu. Naglasak predavanja se stavlja na arheološke ulomke pronađene zazidane u niši na sjevernom unutrašnjem zidu propugnakula. Pronađene ulomke moguće je sadržajno i kontekstualno povezati s nišom, na temelju čega se daje prijedlog pretpostavljenog izvornog izgleda niše i skulpturalne dekoracije koja ju je krasila. Navedeni nalaz, odnosno nova sadržajna interpretacija skulpturalne dekoracije niše može biti korak naprijed u definiranju funkcije propugnakula zapadnih vrata Dioklecijanove palače u srednjem i novom vijeku.

Predavanje će se održati u četvrtak, 20. prosinca 2018. godine s početkom u 18 sati u prostorijama Centra Cvito Fisković (Kružićeva 7).

Više informacija pročitajte ovdje.

Info
IPU PRESS

HNOPZ – Međunarodna arhivistička konferencija ‘Stanje i perspektive arhivske glagoljske baštine’

Otvorenje međunarodne arhivističke konferencije ‘Stanje i perspektive arhivske glagoljske baštine’ bit će 11. lipnja 2015. godine u Državnom arhivu u Pazinu.

Prenosimo službeni poziv.

Pozivno pismo

Stanje i perspektive arhivske glagoljske baštine

O KONFERENCIJI

Državni arhiv u Pazinu u suradnji s Hrvatskim državnim arhivom, ICARUS-om (International Center for Archival Research) i Državnim arhivom u Rijeci organizira međunarodnu arhivističku konferenciju pod radnim naslovom „Stanje i perspektive arhivske glagoljske baštine“.

Konferencija će se održati u prvoj polovici lipnja 2015. u Državnom arhivu u Pazinu.

Konferencija je podijeljena na dvije tematske cjeline:

• Glagoljica u međunarodnom kontekstu (Slovenija, Italija, Francuska, Češka…)

• Glagoljica u nacionalnom kontekstu

Podgrupe unutar navedenih cjelina su:

• stanje arhivske glagoljske baštine (stupanj očuvanosti i opseg gradiva)

• istraživačka praksa arhivske glagoljske baštine (objavljivanje, transliteracija…)

Cilj konferencije je predstaviti postojeće stanje arhivske glagoljske baštine na terenu u Hrvatskoj i inozemstvu te oblikovanje smjernica za njezinu daljnju sustavnu zaštitu. Isto tako nakana je na mrežnim stranicama objaviti dosada evidentirano arhivsko glagoljsko gradivo u svrhu njegove što šire dostupnosti.

Jezik konferencije: hrvatski, engleski i talijanski.

Molimo vas da temu svog referata, uz sažetak do 1000 znakova bez praznina s ključnim riječima (4 do 6 riječi) na hrvatskom, talijanskom ili engleskom jeziku pošaljete najkasnije do 1. ožujka 2015. godine na e-mail adresu: skup@dapa.hr. Prijave se primaju isključivo elektronskim putem.

—-

Lettera d’ivito

Lo stato e le prospettive del patrimonio archivistico in glagolitico

SULLA CONFERENZA

L’Archivio di Stato di Pazin (Pisino), in collaborazione con l’Archivio di Stato della Croazia, con ICARUS (International Center for Archival Research) e con l’Archivio di Stato di Rijeka (Fiume), organizza la Conferenza internazionale archivistica intitolata „Lo stato e le prospettive del patrimonio archivistico in glagolitico“.

La Conferenza avrà luogo nella prima metà di giugno del 2015 presso l’Archivio di Stato di Pisino.

La Conferenza sarà incentrata su due aree tematiche:

• Il glagolitico nel contesto internazionale (Slovenia, Italia, Francia, Repubblica Ceca…)

• Il glagolitico nel contesto nazionale

Le sottosezioni all’interno delle aree citate sono:

• Lo stato del patrimonio archivistico in glagolitico (lo stato di conservazione e le dimensioni del materiale d’archivio)

• La prassi di ricerca del patrimonio archivistico in glagolitico (pubblicazioni, trasliterazioni…)

L’obiettivo della conferenza è presentare lo stato attuale del patrimonio archivistico in glagolitico sul terreno, in Croazia e all’estero, nonché stabilire delle linee guida per la sua successiva tutela sistematica. Inoltre, l’intento è di pubblicare sui siti web il materiale archivistico in glagolitico finora evidenziato al fine di renderlo più disponibile.

Le lingue della conferenza sono: il croato, l’inglese e l’italiano.

Vi preghiamo di inviarci i temi delle Vostre relazioni, con un riassunto di max 1000 caratteri, spazi esclusi, con le parole chiavi (da 4 a 6 parole) in croato, italiano o inglese, entro il 1 marzo 2015, all’indirizzo e-mail: skup@dapa.hr. Le notifiche verranno accettate esclusivamente tramite posta elettronica.

Call for papers

Present Status and Perspectives of the Archival Glagolitic Heritage

ABOUT THE CONFERENCE

The State Archives in Pazin, in co-organisation with the Croatian State Archives, ICARUS (International Centre for Archival Research) and the State Archives in Rijeka, is organising an international archivist conference under the working title “Present Status and Perspectives of the Archival Glagolitic Heritage”

The Conference will take place in the first half of June 2015 at the State Archives in Pazin.

The Conference has been divided into two topic areas:

• The Glagolitic Alphabet in the international context (Slovenia, Italy, France, the Czech

Republic etc.),

• The Glagolitic Alphabet in the national context.

Subgroups comprised of the above-listed two units:

• The present status of archival Glagolithic heritage (level of preservation and scope of

records),

• Research practice related to archival Glagolithic heritage (publishing, transliteration etc).

The objective of the conference is to present the current status of archival Glagolithic heritage both in Croatia and abroad, as well as to shape the guidelines for its further systematic conservation. Moreover, the intention is to have the full extent of the archival Glagolithic records published on web sites to facilitate wider access.

Conference language: Croatian, English, Italian.

Please send your papers, including an abstract of not more than 1,000 characters without spaces and key words (4 to 6) in Croatian, Italian or English by and not later than 1 March 2015 to skup@dapa.hr. Only online applications will be possible.

Izvor

HNOPZ PRESS

HNOPZ – Znanstveni skup ‘Sveučilišna nastava povijesti u Hrvatskoj – tradicija, današnje stanje, perspektive’

Prenosimo službeno priopćenje.

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Hrvatskim nacionalnim odborom za povijesne znanosti i Društvom za hrvatsku povjesnicu potkraj studenoga 2014. priredit će znanstveni skup Sveučilišna nastava povijesti u Hrvatskoj – tradicija, današnje stanje, perspektive.

Skup će se održati u Zagrebu, u prostorima Filozofskog fakulteta (predviđeni datum jest 28-29. XI. 2014), u sklopu proslave 140. godišnjice početka moderne sveučilišne nastave  na katedri za hrvatsku povijest i katedri za opću povijest, kako su se tada nazivale prve historiografske katedre Sveučilišta u Zagrebu. Želja nam je da na skupu predstavimo povijesni razvoj sveučilišne nastave povijesti, postanak različitih katedri i djelovanje znamenitih povjesničara/sveučilišnih profesora na nastavnom i znanstvenom polju, postanak i razvoj studija povijesti u Hrvatskoj, današnje stanje i perspektive razvoja tih studija, djelovanje studenata povijesti i dr.

Prijave traju u do polovice travnja 2014. godine.

Prijave se mogu poslati na dagicic@ffzg.hr ili bjankovi@ffzg.hr.

(Bit će to četvrti u nizu znanstvenih skupova posvećenih hrvatskim povjesničarima i hrvatskoj historiografiji u 20. stoljeću – nakon skupova o Jaroslavu Šidaku, Josipu Matasoviću i Nadi Klaić.)

Prijavnica >HNOPZ – skup 2014 prvi poziv 14 veljace 2014 – sveucilisna nastava povijesti

Izvor

HNOPZ PRESS

HNOPZ | DZP | FFZG – Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem ‘Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije’

Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb), Društvo za hrvatsku povjesnicu (Zagreb) i Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet – Odsjek za povijest pozivaju na znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije.

Skup će se održati 29. i 30. 11. 2013. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

>Program rada i sažeci izlaganja (.pdf)

Izvor

HNOPZ PRESS

HNOPZ | DZP | FFZG - Plakat znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem 'Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije'. Ustupio: HNOPZ PRESS.

HNOPZ | DZP | FFZG – Plakat znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem ‘Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije’. Ustupio: HNOPZ PRESS.