Kristina Gwirtzman

mag.arh., struč. spec. oec.

Kristina Gwirtzman u Izraelu, Cezareja.

Kristina Gwirtzman magistar je arheologije i stručni specijalist ekonomije (smjer poduzetnički menadžment) i spada među rijetke stručnjake s ovom kombinacijom kvalifikacija.

Profesionalni rad kolegice Gwirtzman usmjeren je na prezentaciju arheoloških sadržaja u okviru managementa (stručni magisterij iz pripreme EU projekata), interpretacije baštine i otkrivanje turističkih potencijala u kulturi i turizmu. Uži arheološki interes i tema doktorske disertacije (Sveučilište u Ljubljani) su joj arheološka interpretacija pogrebnih rituala kroz analizu diskurza.

Osnivačica je i predsjednica udruge Arx Novum usmjerene na djelovanje u kulturi, arheologiji, kulturnom menadžmentu te prezentacije i tumačenju kulturne i prirodne baštine. Voditeljica je, inicijatorica i jedna od idejnih kreatorica projekta „Revitalizacija primoštenskog zaleđa na temelju kulturno-turističko-etnografske podloge“ kojeg je financirala Općina Primošten.

Posjeduje iskustva terenskog arheološkog rada i rekognosciranja, sudionika međunarodne arheološke škole (Tel Dor, Israel), radno iskustvo administratora u poduzeću i na terenu te znanja u turizmu (završen tečaj i posjedovanje uvjerenja za turističkog pratitelja).

Trenutno se usavršava u stjecanju praktičnih znanja iz grafičkog dizajna (u procesu je stjecanja titule Specijalist digitalnog izdavaštva).