Opće informacije
Vrsta muzeja: kompleksni
Ravnateljica: Vesna Bunčić, muzejski savjetnik
Osnivač: Grad Gospić
Godina osnivanja:1958.
Djelokrug muzeja: regionalni
Adresa: Dr. Franje Tuđman 3, 53000 Gospić
Telefon: +385 53 572 051
Fax: +385 53 560 545
E-mail: info@muzejlike.hr
Internet stranica: www.muzejlike.hr
Radno vrijeme: ljetno 01.04. – 31.10.: ponedjeljak – petak 09:00 – 14:00 sati, subota 10:00 – 13:00 sati; zimsko 01.11. – 31.03.: ponedjeljak – petak 09:00 – 14:00 sati, subota – prema najavi
Cijene ulaznica: ZA POJEDINAČNI POSJET: – odrasli 20,00 kn, – učenici, studenti, umirovljenici 15,00 kn; ZA ORGANIZIRANI POSJET: – odrasli 15,00 kn, – učenici, studenti, umirovljenici 10,00 kn, – obiteljska ulaznica (roditelji s djecom do 15 godina starosti) – 50,00 kn, djeca do 7 godina starosti imaju besplatan posjet Muzeju.
Stručno vodstvo – 50,00 kn

Galerija fotografija (autor VJB)

MUZEJ LIKE GOSPIĆ skrbi za pokretnu spomeničku baštinu te za nepokretne spomenike kulture na području kontinentalnog dijela Ličko-senjske županije.

Muzej Like Gopić. Foto: VJB.

POVIJEST MUZEJA

Muzej Like Gospić osnovan je 1. 11. 1958. godine. Od 1964. godine nalazi se u današnjoj građevini, spomeniku kulture, izgrađene 1789.godine za funkciju ureda i stana generala pukovnika Ličke pukovnije u vrijeme Vojne krajine.

Opširnije o povijesti muzeja

Inicijativa za osnivanjem zavičajnog muzeja Like nastala je iz potrebe nakon što su prikupljeni povijesni dokumenti o radničkom pokretu u Lici te prapovijesni i ranoslavenski artefakti (Spomenica 2008, 9). Muzej, koji je prvotno djelovao u prizemnim prostorima građevine Okružnog suda u Ulici maršala Tita 10, otvoren je 29. 11. 1958. godine. Prezentirana građa obuhvaćala je Zbirku Narodne revolucije i Arheološku zbirku te eksponate koji će se kasnije raspodijeliti unutar Kulturno-povijesne zbirke i Etnografske zbirke. U današnje prostore kasnobarokne građevine sa statusom zaštićenog spomenika kulture, Muzej seli 15. 11. 1964. godine (Spomenica 2008, 10-11). Uz građevinu s uredima i postavom, Muzej ima u sastavu dvorišne objekte u kojima su smješteni depo i drugi. Nakon provedenih restauracija i zaposlenja većeg opsega stručnog kadra, 1987. godine otvorene su Arheološka zbirka, Zbirka NOB-a, Galerija i Lapidarij. Povodom 135. obljetnice rođenja Nikole tesle, 10. 7. 1991. godine, uređena je Etnografska zbirka u ličkoj kuči brvnari. Restauracija oštećenja koje je građevine zadobila tijekom Domovinskog rata provedena je u razdoblju od 1995. do 1997. godine te je Muzej ponovno otvoren 24. 6. 1997. godine.

MUZEJSKA DJELATNOST

Po svome tipu Muzej je regionalni i kompleksni. Djelatnost obavlja kao cjelina s Arheološkim, Numizmatičkim, Etnografskim, Kulturno-poivjesnim, Galerijskim, Prirodoslovnim i Muzejskim odjelom te Muzejskom knjižnicom. U osnivanju je Prirodoslovni odjel (Muzej Like Gospić, 2003). U sklopu se nalazi i Memorijalni centar “Nikola Tesla” Smiljan. U prizemlju Muzeja nalaze se prostori u kojima se redovito organiziraju povremene izložbe.

Arheološka zbirka jedna je od dvije najstarije zbirke Muzeja Like (Spomenica 2008, 23-27). U početku, radi nedostatka sredstava, prostora i stručnjaka arheološka istraživanja na području Like vrše arheolozi Arheološkog muzeja u Zagrebu. Kao najznačajnji lokaliteti mogu se istaknuti Donja Cerovačka pećina, jama Bezdanjača, Kompolje, Kraula, Miljača, Široka Kula, Medak i dr. Stalni postav Arheološke zbirke pod nazivom “Terra viva” otvoren je 12. 3. 2004. godine, u povodu 400. obljetnice prvog spomena imana Gospić. Postav zauzima 74m2 raspoređen u tri međusobno povezane prostorije u prizemlju muzejske građevine. U svakoj prostoriji prezentirano je po jedno povijesno razdoblje (prapovijest, antika, srednji vijek) izlošcima postavljenima u vitrinama i slobodno u prostoru. Ističu se najstariji paleolitički nalazi iz D. Pazarišta i Cerovačkih pećina, brončani i jantarni nalazi (nakitne garniture, oružje, rekonstrukcija groba s ljudskim kosturom i nakitom) japodskih nekropola i gradinskih naselja s brojnih ličkih lokaliteta, keramički nalazi iz razdoblja antike (dobro sačuvane amfore, uljanice, oružje, brončane skulpture), starohrvatski srednjovjekovni nalazi (nakit, oružje – mačevi, kamena pleterna skulpture) i nalazi iz novovjekovnog razdoblja. U hodniku ispred ovih prostorija – Lapidariju – izloženi su kameni spomenici iz razdoblja antike, srednjeg vijeka i novovjekovnog razdoblja. Izložba je predstavljena deplijanom tiskanim 2004. godine (Arheološka zbirka 2004). Fundus odjela čini nekoliko tisuća artefakata prikupljenih istraživanjem, darovanjem ili otkupom. Građa se stručno obrađuje, inventira, konzervira i restaurira te izlaže u okviru tematskih izložbi.
Arheološki muzejski odjel, čija je voditeljica dr. sc. Tatjana Kolak, posljednjih desetljeća aktivno provodi brojna arheološka istraživanja, a istraživačka suradnja ostvarena je i u suradnji s Arheološkim muzejem u Zadru.

Etnološki odjel objedinjuje etnološku građu koja se počela prikupljati sustavnim otkupom desetljeće po osnutka Muzeja (Spomenica 2008, 29-31). Temelj današnjeg fundusa ostvarili su Ivan Jurčić i Željko Centner. Sredinom osamdesetih godina prošlog stoljeća postavljena je rekonstrukcija tradicijske arhitekture – brvnašice u muzejskom dvorištu opremljene tradicijskim uporabnim predmetima (pokućstvo, oruđe, tkanine, nošnje) te je započeto koncipiranje novog postava u organizaciji Etnografskog muzeja. Tijekom Domovinskog rata postav je sklonjen te ponovno izložen 1998. godine. U okviru Odjela organiziraju se povremene i tematske izložbe. Izložba je predstavljena deplijanom tiskanim 2004. godine u kojem je opisan povijest ličkog kraja i enološke znamenitosti, uz prijevod na engleski jezik (Etnografska zbirka 2004).

Numizmatička zbirka prvi put se spominje 1969. godine, kada se donosi tematski plan za stalni postav pojedinih zbirki (Spomenica 2008, 33-37). U Zbirci se čuva 1442 artefakta koji su stručno obrađeni i inventirani. Čuvaju se u posebnim aluminijskim ormarima i ladičarima. Sadrži kovane i papirnate novce, medalje, odlikovanja i značke važne za povijest Gospića i Like te monetarne sustave ne ovome području. Artefakti su datirani u razdoblja antike, srednjeg vijeka i novovjekovno razdoblje. Pojedini artefakti pripadaju zasebnoj Zbirci Šporčić. Dio fundusa Zbirke izložen je u okviru stalnog postava Muzeja.

Kulturno-povijesni odjel sa zbirkom oružja obuhvaća građu dobivenu donacijama i otkupom (Spomenica 2008, 39-47; Kulturno-povijesni odjel 2011). Odjel raspolaže građom koja sadrži dokumente i eksponate iz vremena Turaka i perioda Vojne krajine. Zbirku Šporčić (obitelji Sporčić, odnosno ličkog plemića Milana Šporčića) Muzej zaprima 1963. godine, a obuhvaća oko 3000 artefakata (knjige, časopisi, karte, tlocrti, fotografije, plemićki grbovi, madaljoni, novac, keramika, porculan, staklo, tekstil, umjetničke slike, arhivski materijal – rukopisi i dokumenti značajnih osoba iz hrvatske povijesti). Ističe se i rukopisna građa podmaršača Teodora Bekiča, skladatelja Ivana pl. Zajca i pjesnika Tina Ujevića, Otona Župančića, Augusta Đarmatija i dr. Devedesetih godina 20. st. u Kulturno-povijesnom odjelu osnivaju se Zbirka oružja i Zbirka pokućstva. Stalni postav izložen je na katu Muzeja.

Galerijski odjel obuhvaća građu Galerije umjetnina (Spomenica 2008, 48-57). U dvije prostorije Muzeja 1966. godine otvorena je Stalna izložba slikara Ličana. Nakon sveobuhvatne rekonstrukcije i obnove građevine Galerija je ponovno otvorena stalnim postavom 1987. godine. Galerija posjeduje 677 inventiranih umjetnina (slika, crteža, grafika i skulputra) iz razdoblja 20. i početka 21. stoljeća. U okviru Muzeja Like redovito se od 1966. godine organizira likovna izložba (smotra) Lički likovni anale (Likanale).

Izdavačka djelatnost

Unutar Muzeja djeluje i Knjižnica (Spomenica 2008 59-61). Do 2008. godine u Fond je inventarizirano 3289 publikacija i 917 časopisa (bez kataloga izložbi). Knjižnica je otvorenog tipa, dosupna svim korisnicima. Unutar knjižničnog fonda nalaze se i dvije zatvorene cjelice – Šporčić i Knežević. Najstariji dokumenti su Matica vjenčanih od 1781.-1834. i Popis krizmanika 1781.-1823. župe Smiljan. Knjižni fond nastaje međumuzejskom razmjenom publikacija i inozemnom razmjenom. Muzej je tiskao šest publikacija (1974. Vodič Arheološke zbirke MLG, 1978. Lički zbornik 1, 1985. Srednja Lika – socijalnogeografska transformacija i Tradicijski život i kultura ličkog sela – Ivčević Kosa, 1990. Seobe i naselja u Lici, 1997. Pozdrav iz Gospića, 1999. publikacija nakon održanog Skupa Hrvatskog etnološkog društva 1998., 2007. Zbornik radov HAD-a, 2008. Spomenica) te muzejske deplijane i kataloge izložbi.

Literatura
Arheološka zbirka. Muzej Like Gospić, Gospić, 2004.
Etnografska zbirka. Muzej Like Gospić, Gospić, 2004.
Galerija MLG. Muzej Like Gospić, Gospić, 2011.
Kulturno-povijesni odjel. Muzej Like Gospić, Gospić, 2011.
Muzej Like Gospić. Muzej Like Gospić, Gospić, 2003.
Spomenica 1958. – 2008., Muzej Like Gospić, Gospić, 2008.
http://muzejlike.hr
http://www.gospic.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=39

Zahvaljujem Muzeju Like Gospić na mogućnosti obilaska i fotografiranja.

dr. sc. Vendi Jukić Buča
Biograd na moru, 10. 8. 2017.