Okrugli stolovi

Round tables
Recentna arheološka istraživanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji

14. ožujka 2018. g.
Gradski muzej Vinkovci
Zgrada Arheološkog odjela

Recent archaeological
research in Vukovar-Syrmian County

March 14th 2018
Vinkovci Municipal Museum
Archaeology department building

Arheološki odjel Gradskoga Muzeja Vinkovci i Institut za arheologiju 14. ožujka 2018. godine u Vinkovcima organiziraju predstavljanje rezultata arheoloških istraživanja koja su provedena na prostoru Vukovarsko-srijemske županije tijekom 2017. godine, s naglaskom na pokretne nalaze. S obzirom da se radi o području na kojem su otkrivena brojna arheološka nalazišta iz svih razdoblja i na kojem se provode mnogobrojna sustavna i zaštitna istraživanja te terenski pregledi, želja nam je okupiti sve istraživače kako bi razmijenili spoznaje o dosadašnjim rezultatima, posebno otkrivenim kontekstima kao i prikupljenim pokretnim nalazima.Program je dostupan ovdje.

Archaeological Department of Vinkovci Municipal Museum and the Institute of Archaeology in Zagreb are organising, on March 14th 2018 in Vinkovci, presentation of the results of archaeological excavations carried out in Vukovar-Syrmian County in 2017, with emphasis on small finds. Considering that this is an area with many archaeological sites from all time periods and with numerous field surveys, systematic and rescue excavations being carried out, our goal is to give opportunity to all the researchers to exchange and compare research results, particularly find contexts and collected small finds.The programme is available here.

1. okrugli stol Istraživačkog projekta TransFER – Proizvodnja željeza uz rijeku Dravu u antici i srednjem vijeku: stvaranje i transfer znanja, tehnologija i roba
(IP-2016-06-5047)

27. ožujka 2018. g. u 11 sati
Instituta za arheologiju, Knjižnica
Ljudevita Gaja 32, Zagreb

1st Round table of the Research project TransFER – Iron production along the Drava River in the Roman period and the Middle Ages: Creation and transfer of knowledge, technologies and goods
(IP-2016-06-5047)

March 27th 2018 at 11 AM
Institute of Archaeology, Library
Ljudevita Gaja 32, Zagreb

Pozivamo Vas na 1. okrugli stol Istraživačkog projekta TransFER – Proizvodnja željeza uz rijeku Dravu u antici i srednjem vijeku: stvaranje i transfer znanja, tehnologija i roba (IP-2016-06-5047) financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost. Na Okruglom stolu biti će prezentirani rezultati 1. godine istraživanja na projektu te će se raspravljati o budućim istraživanjima i očekivanim rezultatima u narednom projektnom razdoblju.

Rezultate će predstaviti:
dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan, voditeljica projekta (Institut za arheologiju, Zagreb)
Ivan Valent, dipl. arheol, doktorand (Muzej grada Koprivnice)
Tomislav Brenko, doktorand (Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
doc. dr. Branko Mušič, univ. dipl. inž. geol., istraživač-suradnik (Univerza v Ljubljani)

We are inviting You to the 1st Round table of the Research project TransFER – Iron production along the Drava River in the Roman period and the Middle Ages: Creation and transfer of knowledge, technologies and goods (IP-2016-06-5047) financed by the Croatian Science Foundation. At the Round table the results of the first year of research on the project will be presented. Future research and expected results will be also discussed for the forthcoming project period.

The results will be presented by:
Dr Tajana Sekelj Ivančan, Principal investigator (Institute of Archaeology, Zagreb)
Ivan Valent, MA archaeol., doctoral student (Koprivnica City Museum)
Tomislav Brenko, doctoral student (Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering, University of Zagreb)
Dr Branko Mušič, assistant professor (University of Ljubljana, Department of Archaeology, Slovenia)

Predavanje

Lecture
Pogrebni rituali kulture polja sa žarama u istočnoj Austriji
Dr Michaela Lochner

26. ožujka 2018. u 12.30 h
Institut za arheologiju, Knjižnica
Ljudevita Gaja 32, Zagreb

Burial rites of Urnfield culture in Eastern Austria
dr. Michaela Lochner

26th March 2018 at 12.30 PM
Institute of Archaeology, Library
Ljudevita Gaja 32, Zagreb

Institut za arheologiju ima Vas čast pozvati na predavanje

dr. Michaele Lochner
(Institut za orijentalnu i europsku arheologiju Austrijske akademije znanosti)

Bestattungssitten der Urnenfelderkultur in OstösterreichPogrebni rituali kulture polja sa žarama u istočnoj Austriji

u ponedjeljak, 26. 3. 2018. u 12.30 h u knjižnici Instituta za arheologiju.Predavanje će se održati u sklopu bilateralnog projekta Austrija – Hrvatska:
Južna veza: rasprostranjenost fenomena kulture polja sa žarama i mobilnost u brončanom dobu

Predavanje će se održati na njemačkom jeziku.

Veselimo se Vašem dolasku!

The Institute of Archaeology has the pleasure to invite you to attend the lecture of

Dr Michaela Lochner
(Institute for Oriental and European Archaeology Austrian academy of science)

Bestattungssitten der Urnenfelderkultur in Ostösterreich

Burial rites of Urnfield culture in Eastern Austria

at the Institute of Archaeology (library), on Monday, 26th March 2018 at 12.30 pm.The lecture will be held within the bilateral project Austria – Croatia:
South connection: Spreading of the Urnfield phenomena and mobility in the Bronze Age

The lecture will be held in German.

We are looking forward to your attendance!

Ljetna škola

Summer school
Land use and exploitation of natural resources in the 1st millennium AD –
New methods in archaeobotany, archaeometry and modelling

25.-30. lipnja 2018. g., Tar – Crikvenica

Land use and exploitation of natural resources in the 1st millennium AD –
New methods in archaeobotany, archaeometry and modelling

25th-30th June 2018, Tar – Crikvenica

U sklopu aktivnosti projekta RED (HRZZ, IP-11-2013-3973) u lipnju 2018. g. u Taru i Crikvenici održat će se Ljetna škola čiji je cilj povezati mlade istraživače, doktorande i studente završnih godina diplomskih studija sa stručnjacima i znanstvenicima koji se bave temama korištenja krajolika u kontekstu rimske keramičarske proizvodnje i drugih gospodarskih aktivnosti.Sudionici se mogu prijaviti do kraja ožujka.

Uz Institut za arheologiju u organizaciji ljetne škole sudjeluju LabexMed – Aix-Marseille université – Centre Camille Jullian, LabEx Archimède – ASM UMR 5140 – ISEM UMR 5554, Zavičajni muzej Poreštine i Muzej Grada Crikvenice, uz podršku brojnih drugih institucija.

Više informacija, poziv za prijavu i prijavnica za sudionike dostupni su ovdje.

Within project RED’s activities (HRZZ, IP-11-2013-3973) in June 2018 a Summer school will be held in Tar and Crikvenica. The goal of this event is to connect master and PhD students. as well as young researches with specialist and scientists working on topics concerning landscape and resources management in the context of Roman pottery production and other economic activities.

Particpants can apply to the Summer school by the end of March.

Along with the Institute of Archaeology, the summer school is organised by the LabexMed – Aix-Marseille université – Centre Camille Jullian, LabEx Archimède – ASM UMR 5140 – ISEM UMR 5554, the Poreč heritage museum and Crikvenica Municipal Museum, while support is provided by numerous other institutions.
More info, the Call and Application form are available here.
Lokalitet na zaglavlju Newslettera –
Podgorač – Ražište, neolitičko naselje, istraživanja 2015. g.Site in Newsletter’s header –
Podgorač – Ražište, neolithic settlement, research in 2015

Izvor

IARH PRESS