[SLO] NMS – Posvet o gradiščih v zahodni Sloveniji (PRESS)

Zavod Krasen KrasPark vojaške zgodovine in Narodni muzej Slovenije vabimo na strokovni posvet o gradiščih v zahodni Sloveniji.

Namen srečanja je širši javnosti približati kulturo gradišč v Sloveniji in tako krepiti zavest o pomenu tovrstnih utrjenih naselij v Posočju, na Krasu, slovenski obali in Notranjskem.

Posvet bo v Parku vojaške zgodovine v Pivki v sredo, 24. maja 2017, od 9. do 13. ure.

Program je v priponki oziroma dosegljiv na tej povezavi. Vljudno vabljeni!

Izvor

NMS PRESS

Monografija – Depo iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu (osvrt Pavla Peterle Udovič)

Narodni muzej Slovenije
Serija Katalogi in monografije, 42
Vrsta: znanstvena monografija
Založnik / Izdavač: Narodni muzej Slovenije, 2016
Zanj / Za: Barbara Ravnik, direktorica
Glavni in odgovorni urednik serije: Peter Turk
Tehnična urednica: Barbara Jerin
Uredniški odbor: Dragan Božič, Janez Dular, Janka Istenič, Timotej Knific, Biba Teržan
Avtorji / Autori: Biba Teržan, Elisabetta Borgna, Peter Turk s sodelavci Patricija Bratina, Daniele Girelli, David J. Heath, Katja Hrobat, Brigitta Mader, Paola Maggi, Andrej Mihevc, Boris Orel, Primož Pavlin, Maša Sakara Sučević, Neva Trampuž Orel
Prevajanje in jezikovni pregledi / Prijevod i ezični pregled: Martin Cregeen (sl.-ang.), Ivan Hrovatin (it.-sl.), Miha Kunstelj (sl.-it.), Elena Leghissa (it.-sl.), Dušan Merhar (sl.), Sara Perosa (sl.-it.), Anja Ragolič (nem.-sl.), Lidija Rupel (sl.-it.), Barbara Smith-Demo (sl.-ang.), Brina Škvor Jernejčič (sl.-it.)
Risbe na tablah / Crteži na tablama: Sneža Tecco Hvala, Irena Lazar (table 1-34), Giuliano Merlatti, Giuliano Righi (table 35-69)
Risbe v besedilu / Crteži u tekstu: Ida Murgelj
Karte razprostranjenosti: Vesna Svetličič
Recenzenta: Janez Dular, Mitja Guštin
Oblikovanje: Barbara Predan
Tisk/Tisak: Tiskarna Present
Jezik: slovenski, italijanski, nemški
ISBN 978-961-6981-07-1
Fizični opis/Fizički opis: 764 str., 25 x 33,5 cm, 155 slik in 86 tabel
Naklada: 400 izvodov

Galerija fotografij / Galerija fotografija [autor VJB]

Monografija – Depo iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu (osvrt Pavla Peterle Udovič)Monografija – Depo iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu (osvrt Pavla Peterle Udovič)

Monografija – Depo iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu (osvrt Pavla Peterle Udovič)

 

Znanstvena monografija je temeljna in analitična objava depoja iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu, ki je največji prazgodovinski depo z ozemlja Slovenije. Razdeljena je na štiri osnovne sklope: Uvodne študije, Raziskave predmetov, Zaključke, Katalog in table.

V prvem sklopu je objavljena speleološka študija brezna, ki prinaša nov opis in izmero tega jamskega najdišča. Zgodovina raziskav nudi v zanimiv vpogled v delo mladega tržaškega jamarja Savinija, ki mu je bil cilj izkopavanj lastni dobiček in o sodnih postopkih, ki so jim sledili. Okolica Škocjana je bila večkrat predmet različnih raziskav, monografija pa predstavlja celosten katalog arheoloških najdišč Škocjana in okolice ter novo karto najdišč tega prostora.

V sklopu Raziskave predmetov so v ločenih študijah obravnavane vse zvrsti najdenih predmetov. Predstavljenih je več kot 800 bronastih in železnih predmetov: napadalnega in obrambnega orožja, konjske opreme, posodja, orodja, noše in nakita. Predstavitvam sledi študija o kemični sestavi bronastih predmetov in obsežno zaključno poglavje. V slednjem so povzeta dognanja raziskav in predstavljena teza o kulturno-zgodovinskem pomenu škocjanskega prostora na stičišču različnih svetov. Najdišče je kot eno osrednjih nadregionalnih votivnih mest umeščeno v sredozemski in srednjeevropski prostor v času pozne bronaste dobe in zgodnje železne dobe (13. – 8. stoletje pr. n. št.). Škocjansko pokrajino so v tem času “dojemali kot sveti kraj, kot kontrastno stičišče naravnih elementov, kjer se odpira podzemlje, kjer se sredozemski svet stika z evropsko celino in kjer poteka razvodje med Črnim in Jadranskim morjem” (429 s).

Monografija velja v arheoloških krogih za ključno etapo pri preučevanju mlajše prazgodovine. Po dolgi vrsti člankov, komentarjev, citatov in delnih objav je sedaj pred nami celovita študija s številnim in bogatim slikovnim materialom (risbe, fotografije najdb in najdišča, grafi, karte razprostranjenosti).

Narodnemu muzeju Slovenije se zahvaljujemo za promocijski izvod kataloga.

Serija Katalogi in monografije izhaja od leta 1955. Predstavlja sintetične predstavitve arheološkega gradiva različnih obdobij s pomembnih slovenskih arheoloških najdišč. Vse publikacije so prevedene v enega svetovnih jezikov.

Pavla Peterle Udovič
V Ljubljani, 14. 5. 2017

***

Znanstvena monografija je temeljna i analitička objava depoa iz Muše jame kod Škocjana na Krasu, najvećeg prapovijesnog depoa na području Slovenije. Podijeljena je na četiri osnovne cjeline: Uvodne studije, Analiza građe, Zaključci te Katalog i table.

U prvom je dijelu objavljena speleološka studija ponora, koja donosi novi opis i mjere tog pećinskog nalazišta. Povijest istraživanja nudi zanimljiv uvid u rad mladog tržaškog speleologa Savinia, kojemu je cilj iskopavanja bila vlastita dobit, te o sudskim procesima koji su uslijedili. Okolica Škocjana je bila više puta predmet različitih istraživanja, a Monografija predstavlja cjelovit katalog arheoloških nalazišta Škocjana i okolice te donosi novu kartu nalazišta tog prostora.

U okviru poglavlja Analiza građe u zasebnim su studijama obrađene sve vrste pronađenih predmeta. Predstavljeno je više od 800 brončanih i željeznih predmeta: oružje za napad i obranu, konjska oprema, posuđe, oruđe, nošnje i nakit. Slijedi studija o kemijskom sastavu brončanih predmeta i opsežno zaključno poglavlje. U potonjem su sažeta otkrića analize i predstavljena teza o kulturno-povijesnom značaju škocjanskog prostora na čvorištu različitih svjetova. Nalazište je kao jedno od središnjih nadregionalnih zavjetnih mjesta postavljeno u prostor Sredozemlja i srednje Europe u vremenu kasnog brončanog i ranog željeznog doba (13. – 8. stoljeće pr. n. e.). Škocjansku pokrajinu su u tom vremenu ‘percipirali kao sveti kraj, kao kontrasno čvorište prirodnih elemenata, gdje se otvara podzemlje, gdje se mediteranski svijet dotiče s europskom cjelinom i gdje se nalazi prekretnica između Crnog i Jadranskog mora’ (429 str.).

U arheološkim krugovima ova monografija se smatra ključnom etapom pri proučavanju mlađe prapovijesti. Nakon dugog niza članaka, komentara, citata i djelomičnih objava je sada pred nama cjelovita studija s brojnim i bogatim slikovnim materijalom (crteži, fotografije nalaza i nalazišta, grafovi, karte rasprostranjenosti).

Zahvaljujemo Narodnom muzeju Slovenije na ustupljenom recenzentskom primjerku.

Serija Katalogi in monografije izlazi od 1955. godine. Prezentira sinteze arheološkog gradiva različitih razdoblja s važnih slovenskih arheoloških nalazišta. Sve publikacije su prevedene u jedan od svjetskih jezika.

Pavla Peterle Udovič
U Ljubljani, 14. 5. 2017.

(Prijevod: VJB)

[SLO] MGML – 18. maj, Mednarodni muzejski dan, odpira vrata Muzeja in galerij mesta Ljubljane (PRESS)

Tematski mednarodni muzejski dan vsako leto združuje preko 35.000 muzejskih institucij v več kot 140 državah sveta. Pridružuje se jim tudi Slovenija z velikim naborom sodelujočih muzejev in galerij. V četrtek, 18. maja, po celi Sloveniji muzeji in galerije obeležujemo mednarodni muzejski dan s prostim vstopom in obilico raznovrstnih dogodkov. Odprta so tudi vrata Muzeja in galerij mesta Ljubljane!

Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15 

10.00–21.00 Nova doba prihaja! Industrija – delo – kapital
Zlati nakupovalni vozički nas peljejo v nove čase. Kot so nas v nove čase peljali certifikati, veliki gospodinjski aparati, samoupravljanje, vojne skrivalnice, prvi velesejmi, boj za delavske pravice, prve tovarne in tovarnarji.

Ob 18.00 Vodstvo po razstavi Nova doba prihaja! Industrija – delo – kapital z avtorjem dr. Blažem Vurnikom.

10.00–21.00 Dediščina Emone v središču Ljubljane: Rimski tlak izpod Slovenske ceste
V Zakladnici Mestnega muzeja Ljubljana predstavljamo aktualne ljubljanske arheoloških najdbe: rimski tlak, ki je bil po odkritju arheologov leta 2016 tudi restavriran, je izdelan v tehniki opus signinum in priča o spretnosti rimskih gradbenikov.

Ob 19.30 Koncert ženskega pevskega zbora Kombinat
Dogodek ob 50. letnici Alpskega mleka Ljubljanskih mlekarn

Plečnikova hiša, Karunova 4 in 6

10.00–18.00 Ogled stalne razstave o Plečnikovi dediščini Plečnik ter občasne razstave Plečnik in Praški grad: stanovanje za prvega češkoslovaškega predsednika

10.00–17.40 Brezplačni vodeni ogledi Plečnikovega domovanja
Posameznega vodstva se lahko udeleži skupina do 7 ljudi. Obvezne vnaprejšnje rezervacije mest sprejemamo le 16. in 17. 5. od 8.00 do 15.00 na 01 24 12 506 ali prijava@mgml.si.

Galerija Jakopič, Slovenska cesta 9

10.00–18.00 Damjan Gale: Arhitekt svetlobe
Prva retrospektivna razstava arhitekturne fotografije Damjana Galeta, arhitekta, ki je med letoma 1974 in 1993 ustvaril impozanten opus avtorskih fotografij.

Ob 17.00 vodstvo po razstavi s kustosinjo Marijo Skočir.

Mestna galerija Ljubljana, Mestni trg 5

11.00–19.00 Mrmranje, skupinska razstava turških umetnikov
Kaj je pritoževanje in kdo je oseba, ki se pritožuje? Zame je umetnik ali umetnica, ki se pritožuje, v procesu kreacije. Ko je umetnost v obdobju ustvarjanja avantgarde, deluje kot glas, ki se pritožuje.


KC Tobačna 001, Tobačna 1

11.00–17.00 Matej Andraž Vogrinčič: Vžigalice
Vogrinčič je za pričujočo razstavo dodobra prečesal dostopno dokumentacijo Tobačne tovarne in pregledal tiste obstoječe stavbe tega plansko dovršenega tovarniškega kompleksa, v katere je lahko vstopil.

Galerija Vžigalica, Trg francoske revolucije 7

12.00–23.30 Svetlobna gverila: Spomini 
Svetlobna gverila je eden najuspešnejših projektov, ki jih producent Forum Ljubljana zdaj že tradicionalno vsako leto predstavlja v Galeriji Vžigalica, njeni okolici in na drugih lokacijah po mestu.

Bežigrajska galerija 1, Dunajska 31

10.00–18.00 Franci Zagoričnik (1933–1997): Podobe besed 1962–1997
Vizualna poezija, knjige, zborniki, fotografije, lepljenke, umetnost po pošti
Razstava enega izmed najpomembnejših avantgardnih umetnikov prejšnjega stoletja. V zbornikih WEST EAST, ki jih je z njim soustvarila njegova družina, je združil in objavil dela umetnic in umetnikov iz vsega sveta.

Bežigrajska galerija 2, Vodovodna 3

10.00–18.00 Metka Krašovec: Potovanje, risbe in slike, 1968–2016
Razstava je zasnovana na različnih snovanj prostora v  risbah in slikah Metke Krašovec od konca 60. let prejšnjega stoletja do danes. Metka Krašovec je letos dobila Prešernovo nagrado za življenjsko delo na področju slikarstva.

Ne spreglejte: v soboto in nedeljo odpiramo vata Arheološkega parka Emona s programi za družine in strokovnim vodstvom za odrasle


Mednarodni muzejski dan MMD 2017 se letos posveča temi Muzeji in spregledana preteklost: Nepovedano v muzejih.
Muzeji imajo ključno vlogo pri ustvarjanju in predstavljanju kulturne dediščine ter razumevanju spregledane zgodovine. Letošnja tema se osredotoča na vlogo muzejev kot nosilcev sprememb v družbi in spodbujevalcev dialoga o večplastnem razumevanju časa. Muzeji so prostor medkulturnega dialoga in so v funkciji družbe. Odkrivanje »spornih, nerazumljenih, bolečih« zgodovin in povedati neizrekljivo je danost, ki jo muzeji imajo in istočasno dolžnost, ki jo kot aktivni soustvarjalci družbe morajo izpolniti. Spodbujajo lahko k mirnemu reševanju travmatične zgodovine, s posredovanjem znanj pa ponujajo razumevanje preteklega iz več zornih kotov.

Moč in prednost muzejev in galerij pri tem je, da muzejske zbirke lahko ponudijo refleksije spominov in različne predstavitve interpretacij preteklosti. Ta dan bo torej priložnost, da muzeji pokažejo, kako se soočajo s konceptom neizrekljivega v muzejskih zbirkah in spodbujajo
obiskovalce k razmišljanju zunaj lastnih individualnih izkušenj. Z osredotočanjem na vlogo muzejev kot središč za spodbujanje miroljubnih odnosov med ljudmi razpisana tema poudarja, da je sprejetje oporekane zgodovine prvi korak k snovanju skupne prihodnosti v duhu sprave.

Fotografija: MGML PRESS.
Izvor
MGML PRESS

[SLO] NMS – Poliranje kratkega meča vakizašija v delavnici mojstra Massima Rossija

450-LETNO JAPONSKO REZILO V PRVOTNEM SIJAJU
Poliranje kratkega meča vakizašija v delavnici mojstra Massima Rossija
Ljubljana, 13. aprila 2017

V sklopu priprav na občasno razstavo Poti samurajev. Japonsko orožje in bojevniška kultura na Slovenskem, ki bo na ogled v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova od 30. maja 2017, smo se odločili, da enega bolje ohranjenih mečev predamo v tradicionalno obdelavo. Lepoto japonske kovaške umetnosti je namreč mogoče zares občudovati, šele ko je rezilo na finih brusnih kamnih ustrezno polirano, in sicer tako, kot cenjeno obrt na Japonskem ohranjajo že dolga stoletja.

Meč po poliranju, fotografija Tomaž Lazar, © Narodni muzej Slovenije

Brusaškemu mojstru Massimu Rossiju smo tako zaupali obdelavo rezila kratkega meča – vakizašija, ki ga je okrog leta 1560 skoval mojster Kanenaga. Ta primerek sodi medzgodovinsko najpomembnejše in najkakovostnejše predstavnike japonskega hladnega orožja v Narodnem muzeju Slovenije.

Čudovito polirano rezilo Kanenagovega meča je zaenkrat edino iz muzejske zbirke, obdelano v skladu z japonskim izročilom. Tako se očesu razkrije zapletena, heterogena struktura jekla z jasno vidnim prehodom med zakaljeno ostrino in mehkim hrbtiščem. Za varno hrambo in transport rezila je bila izdelana tudi provizorična lesena oprava z nožnico – širasaja.

O tem in drugih predmetih, ki bodo predstavljeni na razstavi, boste lahko brali v izjemno zanimivem in slikovitem katalogu, ki ga v Narodnem muzeju Slovenije pripravlja avtor razstave dr. Tomaž Lazar. Publikacija je temeljito raziskovalno delo, v katerem bodo prvič celostno predstavljene zgodovinske povezave med Japonsko in Slovenijo. Na poti samurajev se bomo spoznali z usodami zanimivih predmetov, razvojem različnih japonskih bojnih tehnik in zgodbami posameznikov, ki so zaslužni za uveljavitev japonskega izročila v slovenskem prostoru.

Izvor

NMS PRESS

[SLO] DMNM – Uradno odprtje jantarnega leta in priložnostnih razstav

Dolenjski muzej Novo mesto i Mestna občina Novo mesto pozivaju na otvorenje

JANTARNEGA LETA V NOVEM MESTU IN PRILOŽNOSTNIH RAZSTAV

Jantar dragulji Baltika v Novem mestu / Slovenija
Jantarna soba / Rusija
Jantar in oblika / Poljska

20. travnja 2017, u 20.00 sati.

Link: http://www.dolenjskimuzej.si/si/jantar/

Link letka na hrvatskom jeziku: http://www.dolenjskimuzej.si/media/objave/2017/Jantar_2017/Zlozenke/jantar_e_zlozenka_hr.pdf

Izvor

DMNM PRESS

[SLO] MGML – Uporaba 3D tehnologije v arheologiji, posvet v okviru EU projekta Archest

Kako sodobna tehnologija v arheologiji pripomore k lažji interpretaciji in večji dostopnosti dediščine, bo tema strokovnega posveta, ki ga v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane organiziramo v okviru evropskega projekta Archest. Pridružite se nam v četrtek, 13. aprila 2017ob 9.00 v Mestnem muzeju Ljubljana.
Nove tehnologije nudijo nove možnosti za popestritev in širitev interpretacije dediščine ter povezujejo muzeje z dediščinskimi prostori in nepremično dediščino v smiselno, izpovedno celoto, poučno in prijetno očesu obiskovalca oz. uporabnika. Nove tehnologije vsebino dediščine tudi lažje približajo različnim ciljnim javnostim in omogočajo dostopnost tistim, ki zaradi različnih fizičnih omejitev ne morejo obiskati in razumeti lokacij, kjer je arheološka dediščina ohranja na licu mesta.


V okviru posveta Uporaba 3D tehnologije v arheologiji bo dr. Dimitrij Mlekužspregovoril o sodobni tehnologiji v službi dediščinskih raziskav prostora skozi čas,  ddr. Verena Vidrih Perko bo imela kratko izhodiščno predavanje o teoretičnih vprašanjih rabe IKT v muzejih, dr. Bernarda Županek in Uroš Hohkravt bosta predstavila evropski projekt Archest, v okviru katerega nastajajo 3D rekonstrukcije dveh emonskih arheoloških parkov, mag. Miran Erič pa bo odprl pogled na pomen slikovnega jezika. Uvodnemu delu bodo sledile predstavitve primerov dobrih praks.

Posvet je za udeležence brezplačen. Obvezne prijave sprejemamo do srede, 12. aprila 2017, na prijava@mgml.si.

***
Posvet je del dnevov odprtih vrat, “Archeoopendays”, ki jih MGML organizira v okviru evropskega projekta Archest. V projektu poleg MGML sodelujejo še Fundacija Oglej (Fondazione Aquileia – vodilni partner), Arheološki inštitut Beograd in Zavod za zaščito spomenikov kulture Sremska Mitrovica. Osnovni namen projekta Archest je približati arheologijo najširši javnosti, s poudarkom na mladih in ljudeh z različnimi oviranostmi, ter pri tem uporabiti sodobno tehnologijo.

Osnovni cilji projekta Archest so: podpreti arheološki sektor in z arheologijo povezane kulturne sektorje, da bi delovali onkraj nacionalnih meja in večali znanje o skupni rimski zgodovini skozi najpomembnejša arheološka najdišča; uporabiti sodobno tehnologijo in drugačen konceptualni pristop, ki bo spremenil stališče, da je arheologija dolgočasna ali »elitistična«, in na ta način graditi novo publiko; prispevati k poznavanju in uporabi sodobne tehnologije v polju kulturne dediščine; ozavestiti odločevalce v polju kulturne dediščine o pomembnosti sodobnih tehnologij za boljše razumevanje kulturne dediščine; spodbujati internacionalizacijo delavcev v arheologiji (arheologov, fotografov, 3D oblikovalcev, grafičnih oblikovalcev, komunikatorjev); spodbujati razvoj občinstva s poudarkom na mladih in ljudeh z različnimi oviranostmi; okrepiti mrežo arheoloških najdišč, ki povezuje Italijo s Črnim morjem preko Slovenije, Hrvaške, Srbije in Romunije; spodbujati uporabo znanja o teh najdiščih tudi v turistične namene.

Program Ustvarjalna Evropa 2014–2020
Evropski projekt Archest je financiran s strani programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020), podprogram Kultura za evropske projekte sodelovanja. Program ima dve prednostni nalogi: krepitev zmogljivosti kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za nadnacionalno delovanje ter spodbujanje nadnacionalnega kroženja in mobilnosti.
Več o programu je na voljo na
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/