[SLO] NMS – Pridobitev licence za vodenje po Narodnem muzeju Slovenije – Prešernova: vabilo k sodelovanju [PRESS]

Narodni muzej Slovenije novembra 2016 razpisuje izobraževanje za bodoče vodnike.
K sodelovanju vabimo profesionalne turistične vodnike z licenco GZS ali drugo lokalno licenco. Pogoji za pridobitev licence za vodenje po Narodnem muzeju Slovenije so veljavna licenca za turističnega vodnika, udeležba na izobraževanju, ki bo organizirano v muzeju, opravljen izpit in podpis pogodbe z Narodnim muzejem Slovenije.

Datumi izobraževanja

Torek, 15. 11. 2016, od 10.00 do 16.00 (z odmorom za kosilo)

Sreda, 16. 11. 2016, od 11.00 do 16.00 (z odmorom za kosilo)

Kraj izobraževanja
NMS – Prešernova, Muzejska ulica 1, Ljubljana.
Pisni del izpita: NMS – Metelkova, Maistrova 1, Ljubljana

Izpit

Pisni del: ponedeljek, 10. 1. 2017, ob 10.00 na lokaciji NMS – Metelkova

Praktični del: torek, 11. 1. 2017, 12.00–16.00, in sreda, 12. 1. 2017, 10.00–15.30 na lokaciji NMS – Prešernova

Kandidati bodo za praktični del izpita razporejeni naknadno.

Vsebina izobraževanja

  • Zgodovina in delovanje Narodnega muzeja Slovenije in muzejska palača na Muzejski ulici
  • Predstavitev arheoloških zbirk in razstav
  • Predstavitev dvanajstih izbranih predmetov, mdr. najstarejšega glasbila na svetu
  • Tehnike turističnega vodenja po muzeju
  • Interpretiranje muzejskih eksponatov za turiste
  • Praktični prikaz vodenega ogleda

Predavatelji

Doc. dr. Mateja Kos, dr. Peter Turk, dr. Janka Istenič, dr. Daša Pavlovič, dr. Rajka Bračun Sova, Mateja Kregar Gliha, Tomislav Kajfež, mag.

Organizacija izobraževanja: dr. Andreja Breznik

Poslovna pogodba

Po uspešno opravljenem izpitu bodo vodniki prejeli licenco za vodenje po Narodnem muzeju Slovenije – Prešernova in z muzejem podpisali pogodbo o sodelovanju. Vodnikom z licenco bo omogočeno lastno organiziranje skupin in vodenih ogledov po muzeju. Od vsake prodane vstopnice za obiskovalca, ki ga v muzeju vodi sam, bo vodnik prejel polovični delež.

Pogodba se sklepa za določen čas za dobo treh let z možnostjo podaljšanja.

Narodni muzej Slovenije bo na svoji spletni strani objavil seznam turističnih vodnikov z licenco.

Cena

Kotizacija za udeležbo na izobraževanju in opravljanje vodniškega izpita znaša 80 €. V ceno je všteto izobraževalno gradivo.

Informacije in prijave sprejemamo do 7. novembra 2016 po e-pošti andreja.breznik@nms.si ali telefonu (01) 241 44 18.

Dodatne informacije tudi na naslovu m.kregar@siol.net.

Izvor

NMS PRESS

[SLO] UP – VABILO – Materialna in duhovna kultura antike in njena interpretacija [PRESS]

V okviru projekta AS- Arheologija za vse. Oživljanje Arheološkega parka Simonov zaliv, ki ga izvajamo na Univerzi na Primorskem in ga predstavljamo v prilogi, namenjamo posebno pozornost tudi interpretaciji kulturne dediščine za javnost (www.project-as.eu).  Poseben delovni sklop v projektu je namenjen dostopnosti kulturne dediščine. Vzpostavljen bo interpretacijski center, ki bo s vsebinami in aktivnostmi omogočil boljšo prepoznavnost in razumevanje arheološkega najdišča in kulturne dediščine. Pripomogel bo tudi k ozaveščanju prebivalcev o pomenu in potencialu dediščine, tako v smislu varovanja kot lokalne identitete. Prav tako želimo v programu arheološkega parka poudariti pomen socialne vključitve oseb s posebnih potrebami (OSPP).

Ob tem pripravljamo tudi strokovni posvet VSAKDAN V RIMSKI VILI – Materialna in duhovna kultura antike in njena interpretacija.

Prijazno vas vabimo, da se nam s svojim prispevkom pridružite 11. 11. 2016 v Kopru, na Fakulteti za humanistične študije UP. Vaše delo in izkušnje bodo obogatile predstavljene vsebine ter pripomogle h konstruktivni razpravi in izmenjavi mnenj. Naslov prispevka nam, prosim, javite do 30. junija 2016, povzetek vaše predstavitve (200 besed) pa pričakujemo do 15. 9. 2016.

Združiti želimo strokovnjake iz slovenskih muzejev, univerz, turistične delavce z bogatimi izkušnjami, predstavnike javnih zavodov in posameznike, ki aktivno delujejo na področju interpretacije kulturne dediščine in stopajo v korak s sodobnimi smernicami. Kako se povezujejo raziskovalci in muzeji, kakšen je stik med muzeji in izobraževalnimi inštitucijami, kje se najdejo turistične in muzejske inštitucije? Kakšne so naše izkušnje, težave, želje in možnosti? Kako se lahko bolje povežemo in nadgradimo doseženo. Predvsem pa želimo vprašati koliko in kaj vemo o delu in dosežkih drug drugega, ali poznamo rezultate in dosežke številnih projektov, ali jih znamo predstaviti in uporabiti, kako lahko skupaj nastopimo in uporabimo doseženo za nove in boljše rezultate!?

Rezultate srečanja in prispevke bomo objavili v reviji Studia Universitatis Hereditati, kot posebno tematsko številko v letu 2017.

V pričakovanju vašega odziva vas lepo pozdravljamo,

Prof. dr. Irena Lazar, vodja projekta

Izvor

UP PRESS

[SLO] Projekt AS – VABILO: Materialna in duhovna kultura antike in njena interpretacija [PRESS]

VABILO – Materialna in duhovna kultura antike in njena interpretacija

Koper, 11. november 2016

V okviru projekta AS – Arheologija za vse. Oživljanje Arheološkega parka Simonov zaliv, ki ga izvajamo na Univerzi na Primorskem in ga predstavljamo v prilogi, namenjamo posebno pozornost tudi interpretaciji kulturne dediščine za javnost (www.project-as.eu).  Poseben delovni sklop v projektu je namenjen dostopnosti kulturne dediščine. Vzpostavljen bo interpretacijski center, ki bo s vsebinami in aktivnostmi omogočil boljšo prepoznavnost in razumevanje arheološkega najdišča in kulturne dediščine. Pripomogel bo tudi k ozaveščanju prebivalcev o pomenu in potencialu dediščine, tako v smislu varovanja kot lokalne identitete. Prav tako želimo v programu arheološkega parka poudariti pomen socialne vključitve oseb s posebnih potrebami (OSPP).

Ob tem pripravljamo tudi strokovni posvet VSAKDAN V RIMSKI VILI – Materialna in duhovna kultura antike in njena interpretacija.

Prijazno vas vabimo, da se nam s svojim prispevkom pridružite 11. 11. 2016 v Kopru, na Fakulteti za humanistične študije UP. Vaše delo in izkušnje bodo obogatile predstavljene vsebine ter pripomogle h konstruktivni razpravi in izmenjavi mnenj. Naslov prispevka nam, prosim, javite do 30. junija 2016, povzetek vaše predstavitve (200 besed) pa pričakujemo do 15. 9. 2016.

Združiti želimo strokovnjake iz slovenskih muzejev, univerz, turistične delavce z bogatimi izkušnjami, predstavnike javnih zavodov in posameznike, ki aktivno delujejo na področju interpretacije kulturne dediščine in stopajo v korak s sodobnimi smernicami. Kako se povezujejo raziskovalci in muzeji, kakšen je stik med muzeji in izobraževalnimi inštitucijami, kje se najdejo turistične in muzejske inštitucije? Kakšne so naše izkušnje, težave, želje in možnosti? Kako se lahko bolje povežemo in nadgradimo doseženo. Predvsem pa želimo vprašati koliko in kaj vemo o delu in dosežkih drug drugega, ali poznamo rezultate in dosežke številnih projektov, ali jih znamo predstaviti in uporabiti, kako lahko skupaj nastopimo in uporabimo doseženo za nove in boljše rezultate!?

Rezultate srečanja in prispevke bomo objavili v reviji Studia Universitatis Hereditati, kot posebno tematsko številko v letu 2017.

***

Univerza na Primorskem je kot vodilni partner pridobila nepovratna sredstva za sofinanciranje projekta iz Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 v okviru sklopa B – področje Kulturna dediščina. Med 17 ocenjenimi projekti sta bila na razpisu odobrena le dva projekta.

Projekt »AS – Arheologija za vse. Oživljanje arheološkega parka Simonov zaliv« (AS- Archaeology for all. Revival of the Archaeological Park Simonov zaliv) je bil izbran decembra 2014, izvajanje projekta pa teče od februarja 2015. Vodja projekta je arheologinja izr. prof. dr. Irena Lazar. Celotna sredstva za projekt znašajo 1.214.671,00 evrov.

Inštitut za dediščino Sredozemlja ZRS UP je v sodelovanju s Fakulteto za humanistične študije, Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo ter Pedagoško fakulteto za Univerzo na Primorskem kot vodilni partner pridobil nepovratna sredstva za sofinanciranje projekta iz Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 v okviru sklopa B – področje Kulturna dediščina.

Poseben poudarek razpisa iz Programa Finančnega mehanizma EGP je bil dan spodbujanju sodelovanja in partnerstva med institucijami iz Republike Slovenije in institucijami iz držav donatoric. Inštitut za dediščino Sredozemlja ZRS UP se je za pripravo in prijavo projekta povezal znotraj Univerze na Primorskem z več članicami in še s 3 slovenskimi partnerji, Občino Izola, podjetjem Arhej d.o.o. in Inštitutom za potapljanje in podvodne aktivnosti – IPPA Piran ter s podjetjem Gagarin ltd. iz Islandije.

Cilj področja Kulturna dediščina je ohranjanje, obnova ali restavriranje kulturnih spomenikov, dostopnih javnosti, ki prispevajo k lokalnemu in regionalnemu razvoju, obogatitvi turistične ponudbe ter prepoznavnosti lokalnega oziroma regionalnega okolja. Cilj je tudi večja ozaveščenost in vedenje o pomenu ohranjanja kulturne dediščine, o njenih razvojnih možnostih,o posebnostih njenega vzdrževanja in obnavljanja.

Kot prijavitelji so v okviru področja Kulturna dediščina upravičeni le lastniki ali upravljavci kulturnih spomenikov. Rezultat projekta mora biti vsaj en obnovljen ali restavriran kulturni spomenik, enota kulturne dediščine, na kateri bodo izvedeni posegi v okviru projekta, mora biti razglašena za kulturni spomenik lokalnega ali državnega pomena in vsaj 5% nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta mora biti namenjenih »mehkim« dejavnostim za povečanje dostopnosti do kulturne dediščine (npr. oblikovanje privlačnih programov za ranljive skupine in mlado populacijo).

Arheološko najdišče Simonov zaliv je kulturni spomenik državnega pomena, katerega upravljavec je Inštitut za dediščino Sredozemlja ZRS UP od leta 2010 dalje. Gre za najbolje ohranjene in raziskane ostanke rimske obmorske vile s pristaniščem v Sloveniji, ki niso ustrezno prezentirani in dostopni. Ostanki rimske vile v Simonovem zalivu so ogroženi tudi zaradi podtalne vode in plimovanja morja, ki negativno vplivajo tako na arheološke ostaline, nekateri materiali pa so ob izpostavljenosti zraku podvrženi pospešenemu naravnemu procesu propadanja.

Ostanki vile in mozaikov, vzpostavitev prvega podvodnega arheološkega parka, inovativne digitalne in interaktivne rešitve za povečanje izkustvenih doživljajev obiskovalcev ter vključitev parka v kulturno in turistično ponudbo. S projektom »AS – Arheologija za vse« želimo povečati dostopnost spomenika, ga umestiti v kulturno in turistično ponudbo območja, razviti program in infrastrukturo, ki bodo omogočali delovanje arheološkega parka skozi vse leto in njegovo finančno vzdržnost. Posebna pozornost zaščite spomenika bo namenjena mozaikom kot bistvenemu arhitekturnemu segmentu arheoloških arhitekturnih ostankov. Zagotovljene bodo ustrezne zaščitne konstrukcije, ki bodo dolgoročno zagotovile ohranitev restavriranih mozaikov. Za potrebe ustrezne prezentacije bodo restavrirane tudi zidne arhitekturne ostaline rimske obmorske vile »in situ«, saj jih je le tako mogoče predstavljati in ustrezno interpretirati za obiskovalce.

Rezultati projekta bodo vzpostavitev interpretativnega centra v parku, konservirani in prezentirani ostanki vile in mozaikov, vzpostavitev prvega podvodnega arheološkega parka, inovativne digitalne in interaktivne rešitve za povečanje izkustvenih doživljajev obiskovalcev ter vključitev parka v kulturno in turistično ponudbo.

Koristi projekta bodo deležni lokalna skupnost, izobraževalne institucije na vseh ravneh, turisti, obiskovalci s posebnimi potrebami, zainteresirani posamezniki in javnost, institucije s področja kulturne dediščine.

VEČ O PARTNERJIH

Univerza na Primorskem – vodilni partner

Univerza na Primorskem predstavlja laboratorij intelektualnega kapitala, ki zagotavlja JZ Sloveniji potencial za preboj med najhitreje razvijajoče se evropske regije. S sodelovanjem z uporabniki znanj se integrira v okolje in v njem udejanja dvoedinost svojega temeljnega poslanstva – raziskovanje in izobraževanje. Poslanstvo univerze je tvorno prispevati k razvoju družbe znanja s spodbujanjem želje po znanju in raziskovanju, graditi sinergije z univerzami doma in v tujini, prenašati pobude v mednarodni univerzitetni prostor in prispevati k trajnostnemu razvoju lokalnega in regionalnega okolja.

V projektu sodeluje več članic Univerze na Primorskem. Inštitut za dediščino Sredozemlja ZRS UP v sodelovanju s Fakulteto za humanistične študije, Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo ter Pedagoško fakulteto je odgovoren za koordinacijo in izvajanje projekta ter za sodelovanje v vseh delovnih sklopih projekta, in sicer:

DS 1 – upravljanje in koordinacija
DS 2 – Informiranje in obveščanje
DS 3 – Dostopnost kulturne dediščine
DS 4 – Celostno ohranjanje in prezentacija arheološkega spomenika Simonov zaliv
DS 5 – Izobraževanje in ozaveščanje o pomenu arheološke dediščine
DS 6 – Načrtovanje nadgradnje turistične ponudbe slovenske obale – Arheotour

Inštitut za potapljanje in podvodne aktivnosti Piran bo za potrebe projekta postavil podvodni poligon s točkami, sodeloval bo pri izdelavi zemljevida in tablic za pod vodo, projektiranju in izdelavi podvodnih točk, izvajal bo potope z ne-potapljači ter bo zadolžen za redno vzdrževanje podvodnega poligona v času trajanja projekta

Arhej d.o.o. ima izkušnje s pripravo in vzpostavitvijo arheološkega interpretacijskega centra TRAP in pripravo Geološke poti v Kobilji curek in Razkriški kot, ki je prejela 3. nagrado za Naj pot 2012. V projektu AS bo odgovoren za vzpostavitev intepretacijskega centra, izvajanje aktivnosti in programa v interpretacijskem centru, za pripravo arheoloških in geoloških vsebin, aktivnosti za program šolskih skupin in mladine. Partner bo sodeloval pri pripravi scenarija za predstavitveni film.

Gagarin ltd razvija visoko interaktivne medije, ki omogočajo ljudem edinstveno izkušnjo, razumevanje in izmenjavo. Najmodernejšo tehnologijo uporabljajo za čim boljšo izkušnjo obiskovalcev, poudarek je vedno in predvsem na zgodbi, ki jo pripovedujejo s pomočjo tehnologije. Njihov osrednji fokus je dotikanje in pri tem imajo izjemne izkušnje pri delu z različnimi hardware in software programskimi okolji. Gagarin bo vodil delo za pripravi koncepta interaktivne razstave v sodelovanju s prijaviteljem in partnerji. Oblikovali in razvili bodo interaktivno razstavo z digitalnimi rešitvami za posredovanje informacij javnosti oz. obiskovalcem na območju arheološkega najdišča Simonov zaliv. Gagarin bo pri tem izkoristil svoje 20-letne izkušnje s področja pripovedovanja zgodb (storytelling) in priprave interaktivnih rešitev za povečanje izkustvenih doživljajev obiskovalcev v muzejih in na razstavah.

Interaktivne rešitve bodo uporabljene za turiste, širšo javnost in šolske skupine. Njihovo preteklo delo izraža edinstven pristop v oblikovanju

Občina Izola si prizadeva za dinamičen razvoj kulturnih dejavnosti ter ohranjanje in promocijo kulturne dediščine. V projektu AS bo sodelovala pri upravljanju in koordinaciji, informiranju in obveščanju o projektu, pri organizaciji in izvedbi izobraževanja in ozaveščanja o pomenu arheološke dediščine ter pri načrtovanju in izvedbi nadgradnje turistične ponudbe slovenske obale.

IZJAVA VODJE PROJEKTA

Vodja projekta, izr. prof. dr. Irena Lazar, arheologinja, raziskovalka na Inštitutu za dediščino Sredozemlja UP ZRS in dekanja Fakultete za humanistične študije UP, je povedala: »Zelo smo veseli, da smo pridobili tako velik in pomemben projekt, saj to potrjuje pravilno usmeritev in koncept dela, ki smo ga kot upravljavci arheološkega najdišča Simonov zaliv zastavili pred desetimi leti, ko smo začeli z oživljanjem te rimske vile. Raziskave in vzpostavljanje parka na območju arheološkega spomenika državnega pomena smo v preteklih letih podpirali s številnimi domačimi in mednarodnimi projekti, z redno vsakoletno finančno podporo Občine Izola in aktivnim sodelovanjem z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije in njihovim Restavratorskim centrom. Projekt je nadgradnja preteklega dela in pomeni trenutek za preboj in kakovosten preskok v delovanju arheološkega parka. Širok koncept zastavljenega projekta, ki obsega na eni strani restavriranje kulturnega spomenika in na drugi razvoj raznolikega in privlačnega javnega programa, ki bo omogočal dostopnost vsem segmentom obiskovalcev, tudi osebam s posebnimi potrebami, je mogoče izvesti le s povezovanjem tako raziskovalnih kot izobraževalnih članic naše univerze. Zato smo se na Univerzi povezali Znanstveno-raziskovalno središče, Fakulteta za humanistične študije, ki izvaja študijska programa Kulturna dediščina in Arheologija, Pedagoška fakulteta, s tradicijo izobraževanja v vseh segmentih pedagoškega in andragoškega dela ter Fakulteta za matematiko, naravoslovje in tehnologijo. Posebej velja izpostaviti, da bomo v projekt lahko vključevali naše študente, ki bodo na ta način pridobili izkušnje terenskega dela, raziskovanja in promocije kulturne dediščine.«

Izvor

Emailom prof. dr. Irena Lazar

Izložba i revija: Emonska oblačila nekoč in danes (piše Ada Jukić)

Mjesto: Arheološki park ‘Emonska hiša’, Mirje 4, Ljubljana
Vrijeme: 3. i 4. 7. 2014.
Autorica Izložbe: Vendi Jukić Buča
Dizajneri odjeće: studentice i studenti NTF
Mentorice: red. prof. Karin Košak, red. prof. Almira Sadar, izr. prof. Elena Fajt, izr. prof. Nataša Peršuh, asist. Petja Zorec, Nataša Hrupič, Alenka More
Katedra za oblikovanja tekstilij in oblačil, NTF, Univerza v Ljubljani

Izložba i Revija: Rekonstrukcija i inspiriracija po antičkim temeljima

U Ljubljani je, u okviru kulturnih aktivnosti kojima se obilježavaju 2 milenija postojanja grada, na arheološkoj lokaciji očuvanih temelja Emonske hiše u četvrtak 3. 7. 2014. održana Izložba kolekcije rekonstruirane rimske odjeće i Modna revija odjevnih predmeta koji reinterpretiraju povijesni rimski uzor. Na istom mjestu gledatelji su mogli vidjeti i usporediti autentični rimski odjevni dizajn s kreativnim derivacijama, varijacijama i mladenačkim dizajnom koji naznakama implicira vezu s rimskim izvorom.

Emonska oblačila nekoč in danes. Foto VJB.

Emonska oblačila nekoč in danes. Foto VJB.

Izložba

Izložbu je činila kompozicija sedam kostima na lutkama, koji predstavljaju rekonstrukciju rimske odjeće bogatih Rimljanina, postavljena u zasebnom prostoru kod ulaza na arheološki lokalitet Emonske hiše. Autorica dizajna kostima je Vendi Jukić Buča, diplomirani arheolog, koja je pri dizajniranju koristila stručne povijesne izvore, a također znanje sa studija Dizajna odjeće i kostimografije (Oblikovanje tekstilij in oblačil – Kostumografija) na Naravoslovnotehničkoj fakulteti koju pohađa u Ljubljani. Kostime je izradila gospođa Janka Rihar.

Revija

Pedesetak mladih dizajnera, studentica i studenata NTF-a u Ljubljani, kreirali su modele širokog raspona, od onih koji, na autorski osobit način, slijede oblike bujnog rimskog ruha, do onih koji reduciraju detalje i ostvaruju kreativno čitljiv kompromis između povijesnog predloška i današnjih modnih smjernica, do onih koji, gotovo potpuno oslobođeni zadanog povijesnog okvira kreiraju forme čija veza s rimskim korijenima čini metaforu, simboličnu vezu, kreativni luk koji se ne iscrpljuje u faktografiji.

Revija je izvedena kretanjem modela u impresivnom prostoru ostataka autentične rimske građevine, uz impresionističku podlogu glazbe na harfi. Glazba je bila usklađena s lirskim ugođajem modnog događaja, ali se odabrani ulomak (zbog trajanja prezentacije i nepostojanja alternative), ponavljao gotovo do zasićenja motivom.

Emonska oblačila nekoč in danes. Foto VJB.

Emonska oblačila nekoč in danes. Foto VJB.

Koncepcija: arhitektonski kontekst i izdvojena rekonstrukcija

Koncepcija izvedbe događaja (koji se odvijao u dva navrata, u četvrtak 3.7. i petak 4.7.2014.) uključivala je prezentaciju modela u kretanju konturom i površinama autentične rimske građevine, omogućavajući pregled nove dizajnirane odjeće u jedinstvenom povijesnom kontekstu, uz usmjeravanje pažnje gledatelja na sastavnice kompozicije arhitektonskog kompleksa.

Arhitektura i dizajn

Monumentalna podloga građeve ostvarila je sinergiju s lakim, svijetlim, pokrenutim figurama modela. Hod od polazne točke kioska za presvlačenje po pravokutnom crtovlju tlocrta i ostataka konstrukcije, po mekim travnatim i zemljanim površinama do geometrijskog ornamenta mozaika dominantne prostorije, ostvario je slikovitu ambijentalnu kompoziciju, osvježavajući stereotip kretanja po modnoj pisti. Odnos arhitektonskih detalja i novodizajniranih oblika ostvaren je u punoj mjeri, za razliku od odnosa reinterpretiranih oblika s autentičnim oblicima odjeće koja se reinterpretira, a koja je stavljena po strani do disfunkcije.

Replike i rekonstrukcije

U realiziranoj koncepciji, kompozicija rekonstruirane rimske odjeće, koja u autentičnoj formi predstavlja osnovu za reinterpretaciju i osuvremenjivanje, bila je smještena u izdvojenom prostoru, izvan arhitektonskog kadra u kojem se odvija revija, čime je izostavljena iz tog procesa uključivanja i uspoređivanja. Da su replike rimske odjeće bili smještene unutar Emonske hiše, unutar razvedene strukture tlocrtne površine koja rasporedom i varijacijama veličina prostorija daje mogućnosti za smještaj tog sadržaja, bez prenaglašavanja ili interferencije s dinamikom modne revije (neke od prostorija simbolično su malih dimenzija), bila bi u kontinuitetu na raspolaganju za usporedbu s rasponom novih kreacija koje se razavijaju iz tog ishodišta.

Koncepcija i Ciljevi Projekta

Cilj projekta bio je (prema Katalogu) prikazati mogućnost reinterpretacije rimske povijesne odjeće te likovnih i arhitektonskih detalja Emone u suvremenoj modi. U tom smislu projekt izložbe i modne revije predstavlja simultani prikaz stvaralaštva i prezentacija oba polazišta, i arhitektonskog i rekonstrukcija odjeće, koja je, uostalom, izravno vezana za modne dizajn, bila bi očekivana. U ovom izboru koncepcije, gledatelji su ostali prikraćeni za tu mogućnost. Iz ove prezentacije, bio je isključen još jedan element, a to je uvodna riječ organizatora kojom bi se kratko predstavio Projekt i autori. Podaci su raspoloživi u katalogu koji je tiskan za prigodu i podijeljen posjetiteljima, ali činjenica je da rijetki posjetitelji čitaju cijeli tekst kataloga, osobito ne na samom otvorenju, kad su zaokupljeni živim događajima.

Emonska oblačila nekoč in danes. Foto VJB.

Emonska oblačila nekoč in danes. Foto VJB.

Događaj u cjelini

Opći dojam je iznimno dojmljiv. Ostvarena je specifična atmosfera dodira antičkih i suvremenih kreativnih vrijednosti. Upriličena je prezentacija mladih autora u antičkom arhitektonskom okružju, u Gradu koji impresionira svojim vremenskim, društvenim i umjetničkim kontinuitetom (vidi osvrt: Emona iz Putopisa o Ljubljani, http://www.arheologija.hr/?p=5156 )

Ada Jukić
napisala u Zagrebu, 5. 7. 2014.

Ostali podaci o Izložbi i Reviji:
Organizacija i režija: Andreja Japelj
Izvođač glazbe: Brin Bernatović, harfa
Modeli: Immortal Model Managemnent
>Najava
>Link
>Galerija fotografija [Vendi Jukić Buča]

[tekst i fotografije preuzete s web stranice Arheologija.hr]

CEU Budapest – Postgraduate summer course on Luminosus Limes: Geographical, Ethnic, Social and Cultural Frontiers in Late Antiquity

Archaeology, Art history, Classical philology, Cultural and intellectual history, Late antique history, Literary criticism, Medieval studies, Religious studies, Theology

Luminosus Limes: Geographical, Ethnic, Social and Cultural Frontiers in Late Antiquity

Course date: 7 July – 12 July, 2014

Application deadline: 14 February, 2014

Course Director(s):

Marianne Saghy

Department of Medieval Studies, Central European University, Budapest, Hungary

Noel Lenski

Department of Classics, University of Colorado Boulder, USA

Rita Lizzi Testa

Department of Roman History, University of Perugia, Italy
Course Faculty:

Claudia-Maria Behling

Department of Classical Archeology, University of Vienna, Austria

Maijastina Kahlos

Finnish Academy of Science, Finland

Levente Nagy

Department of Contemporary History, University of Pecs, Hungary

Anna Toth

Karoli Gaspar University, Budapest, Hungary

Zsolt Visy

Department of Archaeology, University of Pecs, Hungary
Guest Speaker(s):

Sylvia Palagyi

Museum Directorate of Veszprém County, Roman Villa Complex, Hungary

Adam Szabo

Archaeology, Hungarian National Museum, Hungary

Paula Zsidi

Budapest Historic Museum, Aquincum, Hungary
What is a frontier? Does it serve to separate or to link countries, peoples, classes, ideas?   Frontiers have become increasingly significant in the study of Late Antiquity, the fastest growing historical discipline, as scholars recognized the fundamental importance of shifting barriers in the process of transformation that led from the classical to the post-classical world. People living in the Roman world between the second and the sixth century tore down many walls demarcating cultures, religions, ethnicities. Frontiers once firmly separating empires, ethnic groups, religions, friends and even the sexes have been intensely crossed in late antiquity – a phenomenon comparable only to the recent transition from modernity to post-modernity — a comparison that we intend to exploit in our methodology.
The “Bright Frontier” summer course explores the dynamic transformation of classical frontiers between the second and the sixth century from a multidisciplinary perspective: archaeology, medieval studies, social and cultural history, art, theology, and literature. Offering a groundbreaking approach to the field of border studies including social, gender, ethnic and religious categories with the participation of outstanding scholars in the field, this course will provide students with a solid knowledge of up-to-date international scholarship on frontiers: a strong theoretical background as well as hands-on acquaintance with physical borders and material artifacts excavated along the Danube River (the ripa Pannonica) as well as in the late antique cemetery of Pécs in Hungary.
Izvor
ROSA