Monografija – Poti samurajev (osvrt Vendi Jukić Buča)

Narodni muzej Slovenije, 2017.
Web
NMS
Tip: monografija
Izdavač: Narodni muzej Slovenije
Odgovorni urednik: Tomaž Lazar
Urednički odbor: Luka Culiberg, Tomaž Lazar, Gašper Oitzl, Franci Smrdel, Bojan Šibenik
Autori kataloških jedinica: Tomaž Lazar, Bojan Šibenik, Massimo Rossi, Mateja Kos, Barbara Trnovec, Dušan koman, Christoph Steidl Porenta
Autori vezanih tekstova: Tomaž Lazar, Dušan Koman, Barbara Trnovec
Prijevodi japanske poezije: Luka Culiberg
Japanska kaligrafija: Chikako Shigemori Bučar
Recenzenti: Marko Frelih, Chikako Shigemori Bučar
Autori kataloških fotografija: Tomaž Lauko, Bojan Šibenik, Peter Rombo, Tomaž Lazar, Bojan Salaj
Jezik: slovenski
Stranica: 380
Cijena: 35 EUR
ISBN 978-961-6981-15-6
Link na osvrt izložbe: http://www.arheologija.hr/?p=10738
Galerija fotografija [autor: VJB]

Foto: VJB.

Monografija ‘Poti samurajev – japonsko orožje in bojevniška kultura na Slovenskem’, grupe autora, publicirana je prilikom održavanja istoimene izložbe u Narodnom muzeju Slovenije – Metelkova. Izložba je otvorena 30. 5. i može se razgledati do 5.11. 2017. godine.

Autor koncepta izložbe, vođa projekta i glavni urednik prateće monografije je dr. Tomaž Lazar, djelatnik Odjela za povijest i primijenjene umjetnosti Narodnog muzeja Slovenije (zbirke vezane uz povijest do 18. stoljeća, konkretno oružje i ratnu opremu, naprave, mjerila, igračke, nakit, pečate i lapidarij).

Monografija predstavlja temeljni istraživački rad u Sloveniji, u kojem su prvi puta u cjelosti predstavljene povijesne poveznice između Japana i Slovenije.

Ko pomislimo na samuraje, se nam pred očmi zvrstijo podobe iz zgodovinskih knjig in filmov. Vidimo ih kot neustrašne vojščake, ki so si za poslanstvo izbrali večni boj z zlom. S katano v roki in ob brezkompromisnem upoštevanju svojega strogega etičnega zakonika so bili dolga stoletja strah vzbujajoči varuhi Japonske. Bojevniki, ki se niso bali smrti in jim je bila čast pomembnejša od življenja, so se v času miru posvečali tudi študiju, poeziji, kaligrafiji, matematiki in urejanju vrtov.

 

Kad pomislimo na samuraje, pred očima nam se pojave slike iz povijesnih knjiga i filmova. Vidimo ih kao neustrašive ratnike, koji su kao poslanstvo izabrali vječnu borbu sa zlom. S katanom u ruci i s beskompromisnim poštivanjem svojeg strogog etičkog kodeksa bili su tijekom dugih stoljeća zastrašujući zaštitnici Japana. Ratnici, koji se nisu bojali smrti i kojima je bila čast važnija od života, u razdoblju mira posvećivali su se studiju, poeziji, kaligrafiji, matematici i uređivanju vrtova.

mag. Barbara Ravnik, direktorica NMS-a

Prijevod: VJB.

Nakon Predgovora, koji potpisuje Tomaž Lazar, Monografija je podijeljena na dvije velike cjeline – Prispevki i Japonska kulturna dediščina v zbirkah Narodnega muzeja Slovenije.

Prispevki buhvaćaju teme koje se tiču Japana i japanske kulture u cjelini kroz povijesni aspekt ali i apsekt suvremene kulture temeljem koje je o Japanu i Japancima prezentiran određeni dojam, kao i poveznicu sa Slovenijom. Sadrže osam članaka: Slovensko odkrivanje Japonske (Tomaž Lazar), Bušido: pot pojevnikov ali romantično brezpotje? Samuraji in njihov kodeks (ki ga ni bilo) (Luka Culiberg), Japonski braniki mečev v zapuščini arhitekta Ivana Jagra (Dušan Koman), Japonske borilne veščine u Sloveniji (Peter Fistrovič), O filozofskih, religijskih in etičnih vidikov japonskega bojevništva in borilnih veščin (Tina Lorbek), Samuraji in njihovo izročilo v filmski umetnosti (Igor Kernel), Vojskovanje in vojaška tehnologija v dobi samurajev (Tomaž Lazar).

Druga cjelina (Japonska kulturna dediščina v zbirkah Narodnega muzeja Slovenije) obuhvaća članke, odnosno analizu arefakata japanske provenijencije koji se čuvaju u NMS-u, prema njihovoj vrsti i namjeni te postupak konzerviranja i restauracije najznačajnijih artefakata – oružja i ratne opreme: Orožje in bojna oprema (Tomaž Lzar), Keramika (Mateja Kos), Konserviranje in restavriranje japonskega orožja in bojne opreme iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije (Igor Ravbar), Japonski lak – uruši (Nataša Nemeček), Preiskava barvnih plasti na japonskem oklepu N 35061 (Lea Lagan, Klara Retko, Polonca Ropret).

U Katalogu razstavljenih predmetov artefakti (izlošci) predstavljeni su detaljnim opisom i fotografijom. Na samom početku predstavljen je kronološki razvoj oblika i dimenzija pojedinih vrsta japanskih mačeva. Prije svake cjeline/zbirke (Meči, Oklepi, Japonska v Deželnem muzeju, Ivan Kuralt, Ivan Jagert, Ivan Maček, Zadnje življenje Samurajev) nalazi se kratki opis onoga što predstavlja/sadrži.

Na kraju Monografije nalazi se popis izvora i literature (Viri in literatura), slovar japanskih izraza (Slovarček japonskih izrazov) i registar imena (Register imen).

Kao i izložbenim postavom, Monografijom dominiraju tipične japanske boje – bijela, crvena i crna. Velikih je dimenzija i tvrdo ukoričena. Sadrži brojne slikovne priloge, fotografije, ilustracije i kaligrafske napise.

Zahvaljujem Narodnom muzeju Slovenije na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča
Zagreb, 7. 9. 2017.

Uz članak Monografija – Poti samurajev (osvrt Vendi Jukić Buča) >http://www.arheologija.hr/?p=10974. Fotografije: Vendi Jukić Buča.

Posted by Arheologija on 7. rujna 2017

Monografija – Deblak s konca 2. stoletja pr. n. št. iz Ljubljanice na Vrhniki (osvrt Pavla Peterle Udovič)

Deblak s konca 2. stoletja pr. n. št. iz Ljubljanice na Vrhniki – Študija o ladjah in čolnih predrimskega in rimskega Navporta z orisom plovbe na Ljubljanskem barju med prazgodovino in novim vekom

Avtor/Autor: Andrej Gaspari
Vrsta: monografija
S prispevki/S prilozima Irene Šinkovec, Davida Badovinca, Ronalda Bockiusa, Katarine Čufar, Mateja Drakslerja, Katje Kavkler, Maksa Merele, Tatjane Tomazo-Ravnik in Tomaža Verbiča
Založnik/Izdavač: Znanstvena založba Filozofske fakultete in Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2017
Zanj/Za: Branka Kalenić Ramšak (UL FF) in Blaž Peršin (MGML)
Jezikovni pregled /Jezični pregled: Katja Paladin (slovensko besedilo), Tine Verbič (angleško besedilo)
Prevod/Prijevod: Polona Maver
Prelom/Prijelom: Taja Dežman, Peter Bulovec (Zavod NaNovo)
Tisk/Tisak: Tisk Žnidarič d.o.o., Kranj
Jezik: slovenski, angleški/engleski
ISBN 978-961-237-929-2
Naklada: 300 izvodov
Cena/Cijena: 28 eur

Galerija fotografij/Galerija fotografija [autor VJB]

Foto: VJB.

Na Ljubljanskem barju s skupno površino 110 km2 je bilo odkritih okoli 60 deblakov, kar ga uvršča med območja z največjim številom dokumentiranih tovrstnih najdb v Evropi. Deblak iz reke Ljubljanice na Vrhniki je v začetku 90ih prejšnjega stoletja odkril potapljač, policist, Miro Potočnik. Sledilo je dokumentiranje deblaka v letu 2001. Ostanki deblaka so bili v letu 2015 dvignjeni iz struge in prepeljani v konservatorsko delavnico Restavratorskega centra Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS RC). Tik ob krmi deblaka je bil izkopan tudi del stranice razbitine šivane ladje iz 2. stol. pr. n. št.

Knjiga je temeljna in analitična objava deblaka iz Ljubljanice na Vrhniki.V njej je predstavljena zgodovina raziskav deblaka, od njegovega odkritja, dokumentiranja, varovanja in končnega dviga iz struge Ljubljanice. Okoliščine raziskave razkriva opis metodologije ter poteka raziskave in dviga. Terenski razvid podaja natančen oris struge Ljubljanice, stratigrafijo najdišča pred in po odložitvi deblaka, z ostanki človeškega skeleta v sedimentu pod deblakom. Sledi podroben opis najdbe, s predstavitvijo oblike, velikosti in izdelave deblaka ter stopnje ohranjenosti, s poškodbami in popravili. Poseben odsek je namenjen tkanini, s katero je bila uporabljena kot tesnilo pri popravilih premca in razpok. Avtorji se lotijo tudi hidrostatičnih izračunov, s katerimi predstavljajo njegove lastnosti (teža, volumen tovornega prostora ipd.), nosilnost in plovne lastnosti. Poglavje se zaključuje s preliminarnim opisom vidnih delov razbitine šivane ladje in njene datacije.

Drugi del knjige obsega analiza, v kateri Gaspari primerja značilnosti vrhniškega deblaka in ga umešča v ladjedelniške tradicije poznoprazgodovinske in rimske Emone, obravnava plovbo po Ljubljanici ter njeno plovnost v mlajši železni dobi in rimskem obdobju.

Publikacija je opremljena z bogatim slikovnim gradivom (fotografijami in načrti deblaka ter drugih najdb, virtualnimi rekonstrukcijami, ortomozaiki, kartami ipd.). Knjigo zaključuje sklep in seznam literature.

Avtorju Andreju Gaspariju se zahvaljujemo za promocijski izvod knjige.

***

Na ukupnoj površini od 110km2 Ljubljanskog barja otkriveno je oko 60 lađa izrađenih od debla, što Ljubljansko barje svrstava među područja s najvećim brojem dokumentiranih nalaza te vrste u Europi. Lađu izrađenu od debla u rijeci Ljubljanici na Vrhniki počekom 90ih godina prošlog stoljeća otkrio je ronilac, policajac Miro Potočnik. Slijedilo je dokumentiranje nalaza 2001. godine. Ostaci lađe podignuti su 2015. godine iz kanala i odneseni u konzervatorsku radionicu Restauratorskog centra Zavoda za zaštitu kulturnog nasljeđa Slovenije (ZVKDS RC). Na poziciji u blizini područja na kojem se nalazila krma lađe iskopan je i dio stranice olupine šivane lađe iz 2. st. pr. n. e.

Knjiga je temeljna i analitička objava lađe izrađene od debla iz Ljubljanice na Vrhniki. U njoj je prezentirana povijest istraživanja ove lađe, od njezinog otkrića, dokumentiranja i čuvanja do konačnog podizanja iz kanala Ljubljanice. Okolosti istraživanja otkriva opis metodologije te tijek istraživanja i njezinog podizanja. Terenski pregled donosi detaljan opis kanala Ljubljanice, stratigrafiju nalazišta prije i nakon vađenja lađe, s ostacima ljudskog kostura u sedimentu ispod nje. Slijedi deteljan opis nalaza, s prezentacijom oblika, veličine i izrade lađe te stupnja očuvanosti, s oštećenjima i popravcima. Poseban odlomak namijenjen je tkanini, koja je služila kao brtvilo za popravak pramca i pukotine. Autori donose hidrostatične izračune s kojima prezentiraju njezine karakteristike (težina, volumen teretnog prostora i sl.), nosivost i karakteristike plovidbe. Poglavlje završava preliminarnim opisom vidljivih dijelova olupine šivane lađe i njezine datacije.

Drugi dio publikacije sadržava analizu u kojoj Gaspari uspoređuje karakteristike vrhničke lađe i postavlja ju u tradicije borodogradnje kasnoprapovijesne i rimske Emone, analizira plovidbu po Ljubljanici i njezinu plovidbenost u mlađem žljeznom dobu i rimskom razdoblju.

Publikacija je opremljena bogatim ilustrativnim materijalom (fotografije i nacrti lađe i drugih nalaza, virtualnim rekonstrukcijama, ortomozaicima, kartama itd.). Knjiga završava zaključkom i popisom literature.

Zahvaljujemo autoru Andreju Gaspariju na ustupljenom primjerku.

Pavla Peterle Udovič
Na Lavrici, 4. 9. 2017

Prijevod: VJB.

Monografija – Spomenica 1958.-2008. (osvrt Vendi Jukić Buča)

Muzej Like Gospić, Gospić, 2008.
MLG
Za nakladnika: Vesna Bunčić
Uredništvo: Vesna Bunčić, Tatjana Kolak, Silvije Šojat
Glavna urednica: Tatjana Kolak
Fotografije: Fototeka Muzeja Like (Ivan Jelača, Tatjana Kolak, Mile Šimac, Silvije Šojat), Marko Čuljat, Ivan Oroslan, Ivan Čondić
Jezici: hrvatski
Stranica: 104
ISBN 978-953-7637-01-9
Galerija fotografija [foto: VJB]

Publikacija “Spomenica 1958.-2008.” predstavlja djelatnost Muzeja Like u Gospiću u razdoblju od osnivanja 1958. do 2008. godine. Objavljena je povodom obilježavanja pedesete obljetnice osnivanja Muzeja Like Gospić.

Ovaj značajni jubilej Muzej Like Gospić slavi s djelatnicima, suradnicima, korisnicima, prijateljima i građanima Gospića ispunjen saznanjem, ponosom i radošću na svoju kulturnu misiju za proteklih pedeset godina postojanja. Shodno toj obljetnici, Muzej je odlučio ući u opsežan izdavački projekt: izraditi monografiju o pedesetljetnom djelovanju Muzeja. (…) U težnji da se dobije što potpuniji i jasniji pregled ove aktivnosti u cjelini, i da se omogući lakše praćenje izlaganja o razvojnim tijekovima, o poteškoćama i transformacijama Muzeja, gradivo koje se izlaže moralo je biti stavljeno u šire okvire, odnosno dan je kronološki pregled zbivanja.

Ravnateljica MLG, Vesna Bunčić

Spomenicom je predstavljen Muzej i njegovi odjeli – Arheološki, Etnografski, Numizmatički, Kulturno-povijesni odjel sa zbirkom oružja i Galerijski odjel te Knjižnica. Predstavljenu su koncept i rad spomen-područja, Memorijalni centar “Nikola Tesla” u Smiljanu. Rodno mjesto Nikole Tesle, Smiljan, nalazi se šest kilometara od Gospića. Očuvana je kuća u kojoj je Nikola Tesla rođen i živio do preseljenja u Gospić, a uređene su i dodatne građevine u kojima se prezentira njegov rad i demonstrira rad (i iskrenje) Teslinog transformatora (preko replike ispitne stanice iz Colorado Springsa koja je bila deset puta veća). Posebnim poglavljem opisana je marketinška djelatnost Memorijalnog centra. U okviru Spomenice nalazi se popis djelatnika MLG do 2008. godine te nekoliko arhivskih članaka – interview s tadašnjom ravnateljicom, Biserkom Velić, kratka biografija Ivana Jelače (1934.-2002.), djelatnika Muzeja i vodiča u Muzeju Nikole Tesle Smiljan, članak o Muzeju te In memoriam Ive Jurčića.

Sadržaj

Riječ urednice
Riječ gradonačelnika
Predgovor
Pedeset godina Muzeja Like Gospić (Vesna Bunčić)
Arheološki odjel (Tatjana Kolak)
Etnografski odjel (Tatjana Kolak)
Numizmatička zbirka (Silvije Šojat)
Kulturno-povijesni odjel (Vesna Bunčić)
Zbirka pokućstva (Silvije Šojat)
Galerijski odjel (Vesna Bunčić)
Muzejska knjižnica (Tatjana Kolak)
Spomen-područje Nikole Tesle u Smiljanu (Vesna Bunčić)
Memorijalni centar “Nikola Tesla” (Mile Čorak)
Marketing Memorijalnog centra “Nikola Tesla” (Nikolina Asić)
Popis djelatnika Muzeja Like Gospić (Dragica Pejnović)
Iz Personalnog arhiva MDC-a: Biserka Velić (Jozefina Dautbegović)
Ivan Jelača (1934.-2002.) (Grga Rupčić)
Muzej Like – čuvar naše historijske, kulturne i revolucionarne baštine (Ivan Jurčić)
In memoriam (Petar Duić)

Zahvaljujem Muzeju Like Gospić na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča
Biograd na moru, 10. 8. 2017.

Monografija – Sylloge Nummorum Graecorum Croatia [osvrt Vendi Jukić Buča]

Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, 2016.
AMZ
Za nakladnika: Sanjin Mihelić
Autor: Ivan Mirnik
Recenzenti: Catharine Lorber, Andrew Burnett
Fotografije: Igor Krajcar
Jezik: engleski
Stranica: 366
Cijena: 250 kn
ISBN 978-953-6789-99-3
Galerija fotografija [foto: VJB]

Foto: VJB.

Monografija “Sylloge Nummorum Graecorum Croatia” publicirana je u okviru serije Catalogues and monographs of the Archaeological Museum in Zagreb Arheološkog muzeja u Zagrebu kao Volume VII. Aegyptus: Ptolemaei — Roman Provincial Coinage.

Autor Publikacije je dr. sc. Ivan Mirnik, znanstveni i muzejski savjetnik, dugogodišnji voditelj Numizmatičkog odjela Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Publikacijom je predstavljen staroegipatski novac iz razdoblja dinastije Ptolomejevića i razdoblja rimske vladavine u Egiptu. Brojni primjerci ovog novca pronađeni su na području Hrvatske (često u okviru ostave, od kojih je najpoznatija ostava Mazin).

U Predgovoru publikacije (Preface) Andrew Burnett, predsjednik institucije Royal Numismatic Society, predstavlja njezin sadržaj i koncept.

The Zagreb Museum has undergone many changes in the past – some better, some worse – as it has often been in centre of European politics and change. It is a real tribute to the tenacity of the curators over the years that the museum’s coin collection has been so well cared for and so well documented. Ivan Mirnik, in particular, has been at the helm for many years, himself an able successor to Professor Duje de Rendić-Miočević and Zdenka Dukat; It is in many years since I first met him, then a graduate student in London, working like me under the supervision of Richard Reece at the London Institute of Archaeology, and he was also a regular visitor to the Department of Coins and Medals at the British Museum Since those days he has gone on to become the authority on the coinage of the region, and was rightly honoured with an honorary volume in 2012.
Preface, Andrew Burnett

Publikacija je podijeljena na tri cjeline – Uvod, Bibliografija i Katalog.

U kataloškom dijelu opisani su primjeci novca te dokumentirani fotografijom u boji s obje strane.

Publikacija je opremljena ilustrativnim materijalom, kartama, fotografijama, arhivskim snimkama, slikama i crtežima. Tvrdo je ukoričena s vezanjem na prednjoj strani. Na kraju kataloškog dijela nalaze se table s crtežima. Na kraju Publikacije nalaze se popisi prikaza i natpisa te popis suvremenih naziva.

Zahvaljujem Arheološkom muzeju u Zagrebu na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča
Biograd na moru, 14. 8. 2017.

Katalog – Sarvaš [osvrt Vendi Jukić Buča]

Muzej Slavonije, Arheološki muzej u Zagrebu, Osijek, 2016.
AMZ
Za nakladnike: Denis Detling, Sanjin Mihelić
Autorice tekstova: Dragana Rajković, Jacqueline Balen
Recenzentica: Tihomila Težak-Gregl
Prijevod: Danijel Jelaš
Fotografije nalazišta: Vladimir Franjić
Fotografije nalaza: Bruno Jobst, Maximilian Just, Igor Krajcar
Restauracija nalaza: Miroslav Benaković, Josip Kralik, Anđelko Kovačević
Crteži: Miljenka Galić, Geoprem d.o.o. (Saša Kulić)
Arhivski izvori: Muzej Slavonije, Arheološki muzej u Zagrebu
Obrada tabli: Marin Mađerić
Jezici: hrvatski, engleski
Stranica: 184
ISBN MS 978-953-6191-77-2
ISBN AMZ 978-953-6789-95-5
Galerija fotografija [foto: VJB]

Foto: VJB.

Katalog “Sarvaš – neolitičko i eneolitičko naselje II” prati izložbu “Sarvaš-Gradac, povijest jednog lokaliteta” postavljenu u prostorima Muzeja Slavonije u Osijeku, u razdoblju od veljače do lipnja 2015. godine. Katalog prezentira nalaze iz zbirke Muzeja Slavonije koja sadrži nalaze neolitičkog i eneolitičkog razdoblja s iskopavanja R. R. Schmidta na lokalitetu Sarvaš-Gradac. Analiza materijala provedena je na temelju kulturne pripadnosti, vrste materijala te tipoloških obilježja. Tom su prilikom izdvojeni karakteristični artefakti (ukrašene keramičke posude) koji su mogli poslužiti pri određivanju relativno-kronološkog datiranja samog nalazišta. Ovi istaknuti nalazi kataloški su obrađeni i nacrtani, a neki od neodređenih ulomaka upotrebljeni su prilikom rekonstrukcije cjelovitih posuda.

Višeslojno nalazište Gradac u Sarvašu jedan je od onih arheoloških lokaliteta koji predstavljaju nezaobilazno mjesto u proučavanju prapovijesti istočnog dijela Hrvatske. Unatoč čestom citiranju i objavi pojedinačnih nalaza, Sarvaš još uvijek pripada skupini nalazišta čija stvarna vrijednost i važnost nisu sagledani u cjelini. Smjestiti ovo nalazište u primjeren kontekst nezahvalna je zadaća zbog nedostatka terenske dokumentacije, ali i vremenske distance, koji znatno ograničavaju prikupljanje relevantnih podataka i rekonstrukciju pojedinosti vezanih za prošla iskopavanja.
Iz Uvoda

Publikacija je podijeljena na nekoliko cjelina. Prva opisuje kontekst u okviru kojeg se nalazište nalazi – “Zemljopisne i geološke odrednice prostora”, “Arheološka slika prostora” , druga njegove specifičnosti – “Položaj nalazišta Gradac u Sarvašu”, “Povijest i stanje istraživanja nalazišta”, “Nalazi u fundusu Muzeja Slavonije” te vremenska razdoblja u okviru kojih su datirani nalazi, zajedno s navodima nalaza: “Neolitik” – “Starčevačka kultura”, “Sopotska kultura” i “Eneolitik” – “Badenska kultura”, “Kostolačka kultura”, “Vučedolska kultura” te “Ostali nalazi”. Slijede “Zaključak” te kataloški dio s popisom i opisom nalaza, popis arhivskih izvora te literature. Table s crtežima izdvojene su na kraju Publikacije.

Publikacija je opremljena brojnim fotografijama nalazišta, nalaza, arhivskim fotografijama, kartama i crtežima.

Zahvaljujem Arheološkom muzeju u Zagrebu na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča
Biograd na moru, 12. 8. 2017.

Monografija – Projekt ARCHAEOLIM [osvrt Vendi Jukić Buča]

Arheološki muzej u Zagrebu, Institut za antropologiju, Zagreb, Arheološki muzej Istre, Pula
Zagreb, 2017.
AMZ
Za nakladnike: Sanjin Mihelić, Saša Missoni, Darko Komšo
Urednici: Ivor Janković, Darko Komšo, Sanjin Mihelić, James C. M. Ahern
Autori tekstova: James C. M. Ahern, Antonela Barbir, Rory Becker, Barbara Cvitkušić, Filip Franković, Katarina Gerometta, Ivor Janković, Ivor Karavanić, Darko Komšo, Sanjin Mihelić, Fred H. Smith, Jacobo Weinstock, Krunoslav Zubčić
Recenzenti: Mario Novak, Nikola Vukosavljević
Prijevod: Tomislav Bilić, Filip Franković, Katarina Gerometta, Ivor Janković
Fotografije: James C. M. Ahern, Antonela Barbir, Rory Becker, Anton Divić, Filip Franković, Katarina Gerometta, Nina Gostinski, Ivor Janković, Ivor Karavanić, Darko Komšo, Igor Krajcar, Nenad Kuzmanović, Dario Maršanić, Sanjin Mihelić, Mario Novak, Petra Rajić Šikanjić, Goran Tomac, Krunoslav Zubčić
Jezici: hrvatski, engleski
Stranica: 188
ISBN 978-953-8143-04-5
Galerija fotografija [foto: VJB]

Foto: VJB.

Monografija “Projekt ARCHAEOLIM – arheološka istraživanja kasnog pleistocena i ranog holocena na prostoru Limskog kanala” prezentira tijek i rezultate projekta “Arheološka istraživanja kasnog pleistocena i ranog holocena na prostoru Limskog kanala, Istra” (ARCHAEOLIM), koji je u proveden u razdoblju od lipnja 2014. do lipnja 2017. godine, pod vodstom dr. sc. Ivora Jankovića, zaposlenika Instituta za antropologiju u Zagrebu.

Projekt je financirala Hrvatska zaklada za znanost, uz sudjelovanje dr. sc. Jamesa C. M. Aherna (Odsjek za antropologiju, Sveučilište u Wyomingu, SAD), Antonele Barbir (Odjel za kopnenu arheologiju HRZ, Zagreb), dr. sc. Rory Beckera (Odsjek za antropologiju/sociologiju, Seučilište Eastern Oregon, SAD), dr. sc. Barbare Cvitkušić (Institut za antropologiju, Zagreb), dr. sc. Katarine Geromette (Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile, Pula), Darka Komše (Arheološki muzej Istre, Pula), Sanjina Mihelića (Arheološki muzej u Zagrebu Zagreb), Zrinke Premužić (Institut za antropologiju, Zagreb), dr. sc. Freda H. Smitha (Odsjek za sociologiju i antropologiju, Sveučilište u Illinoisu, SAD), dr. sc. Jacoboa Weinstocka (Filozofski fakultet, Sveučilište Southampton, Velika Britanija), Krunoslava Zubčića (Odjel za podvodnu arheologiju HRZ, Zagreb).

Nakon tri godine znanstvenog rada i arheoloških istraživanja, ova knjiga iznosi najvažnije rezultate i spoznaje koje su proizašle iz našeg projekta. Naravno, kao što svi znanstvenici koji se bave sličnom tematikom dobro znaju, znanstvene analize skupljenog materijala provodit će se još godinama i, nadamo se, rezultirati još mnogim znanstvenim i stručnim publikacijama. Nadalje, nadamo se da će naši mlađi kolege, koji su se kao studenti s nama družili na terenskim istraživanjima, u budućnosti dati svoj doprinos nekim analizama ili radom koji če se temeljiti na rezultatima ovog znanstvenog projekta. Također, mišljenja smo da rezultati projekta govore o važnosti nastavka rada na nekim od lokaliteta koje smo istraživali u sklopu projekta ARCHAEOLIM, te nam je namjera istraživanja nastaviti u budućnosti.
Iz poglavlja Projekt ARCHAEOLIM, I. Janković, D. Komšo, J. C. M. Ahern

Nakon općih informacija o Publikaciji i Projektu poglavljem “Projekt ARCHAEOLIM” (J. Janković, D. Komšo, J. C. M. Ahern) predstavljeni su ciljevi i rezultati Projekta te je prezentiran općeniti uvod u razdoblje iz kojeg potječu istraživani lokaliteti na području Istre i Hrvatskog primorja. Slijedi poglavlje “Dosadašnja arheološka istraživanja u Limskom kanalu i okolnim područjima” (D. Komšo, B Cvitkušić, I. Janković), kojim je dan temeljni kontekst započetih i provedenih istraživanja. Način i metode istraživanja nalaza prezentirani su poglavljima “Nalazi ljudskih kosturnih ostataka” (I. Janković, J. C. M. Ahern, F. H. Smith), “Keramički nalazi” (F. Franković, S. Mihelić), “Nalazi litike i kamenih izrađevina” (A. Barbir, D. Komšo, I. Janković). Poglavljima “Zooarheologija” (J. Weinstock), “Geoarheologija” (K. Gerometta), “Daljinsko istraživanje i geofizika” (R. Becker) te “Podvodni terenski pregled Limskog kanala” (K. Zubčić, I. Janković, I. Karavanić). Opisane su općenite karakteristike pojedinih metoda interdisciplinarnog istraživanja kompleksnih arheoloških nalazišta. U zasebnom poglavlju “Uključivanje javnosti o važnosti popularizacije znanosti” (S. Mihelić, B. Cvitkušić) navedene su provedene aktivnosti vezane uz prezentaciju Projekta široj javnosti. Na kraju Publikacije nalazi se popis projektnih publikacija i diseminacija rezultata, Popis literature i Zahvale.

Publikacija je opremljena ilustrativnim materijalom, poglavito fotografijama (uz makro fotografije nalaz, vizure i detalje lokaliteta te mikrofotografije, zapažaju se izrazito brojni pojedinačni i grupni portreti voditelja i sudionika) i kartama.

Prijevod na engleski, u fontu smanjene veličine, nalazi se na kraju svakog poglavlja.

Zahvaljujem Arheološkom muzeju u Zagrebu na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča
Biograd na moru, 12. 8. 2017.