Katalog – Čarolija igre [osvrt Vendi Jukić Buča]

Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, 2012.
AMZ
Za nakladnika: Jacqueline Balen
Urednik: Dubravka Balen-Letunić
Autori tekstova: Dubravka Balen-Letunić, Ante Rendić-Miočević
Autori kataloških jedinica: Dubravka Balen-Letunić, Dora Kušalj Špalj, Ante Rendić-Miočević
Prijevod: Tomislav Bilić, Ivan Mirnik
Fotografije: Marcel Burić, Alfio Klarić, Igor Krajcar, Daria Ložnjak Dizdar, Kristina Mihovilić
Crteži: Miljenka Galić
Jezici: hrvatski, engleski
Stranica: 64

ISBN 978-953-6789-64-1

Galerija fotografija [foto: VJB]

Katalog – Čarolija igre. Foto: VJB.

Katalog – Čarolija igre. Foto: VJB.

Katalog ‘Čarolija igre – Igračke u pretpovijesti i antici iz zbirki Arheološkoga muzeja u Zagrebu’ prati istoimenu izložbu otvorenu u Arheološkom muzeju u Zagrebu na Noć muzeja 2012. godine. Radi se o remake-u izložbe iz 1982. godine, autora Dubravke Balen-Letunić i Ante Rendića-Miočevića, koja je bila realizirana u suradnji Arheološkog muzeja u Zagrebu i Gradskog muzeja u Varaždinu.

Zahvaljujući navedenim okolnostima potpisani autori pripremili su izložbu, priskrbivši joj posve novo ruho. Izložba je time svakako dobila na vrijednosti i privlačnosti, pa se treba nadati da će je prihvatiti i današnje generacije muzejskih posjetitelja. I u sadržajnom je pogledu učinjeno niz promjena i, nadamo se, određenih poboljšanja. Pritom ne mislimo samo na povećan broj izložaka i pratećega ilustrativnog materijala, nego i na činjenicu što je tiskan ‘pravi’, ambicioznije koncipiran katalog izložbe, a što prije nije bilo moguće.

Iz Uvoda, Dubravka Balen-Letunić i Ante Rendić-Miočević

Katalog je podijeljen na tri cjeline. Prve dvije odnose se na poglavlja ‘Igre i igračke u pretpovijesti’, autorice Dubravke Balen-Letunić i ‘Igre i igračke u antici’, autora Ante Rendića Miočevića, dok se treća odnosi na Katalog.

U navedenim poglavljima opisane su metode igre i forme igračaka te načini izrade igračaka uz prezentaciju idealnih rekonstrukcija preuzetih iz literature. Najčešće se radi o keramičkim, staklenim, koštanim i metalnim nalazima. Priložene su fotografije arheoloških artefakata s prikazima igre, poput keramičkih vaza i kamenih sarkofaga.

U kataloškom dijelu publikacije prezentirani su izloženi artefakti. Ističu se malo olovno ogledalo, životinjske figurice izrađene od olova i bronce te koštane kocke i oplate zvrka te stakleni, keramički i metalni žetoni. Brojne keramičke posudice malih dimenzija imitiraju veće uporabne forme te se smatra da su bile namijenjene dječjoj igri.

Publikacija sadrži ilustrativne priloge – fotografije i crteže rekonstrukcija.

Na kraju Publikacije nalazi se Popis literature.

Zahvaljujem Arheološkom muzeju u Zagrebu na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča

Split, 6. 3. 2017.

Katalog – Željko Demo ‘Vukovar – Lijeva Bara’ [osvrt Vendi Jukić Buča]

Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, 1996.
AMZ

Web
Za nakladnika: Ante Rendić-Miočević
Autor: Željko Demo
Prijevod: Barbara Smith-Demo
Fotografije: Nenad Kobasić, Fototeka Arheološkog muzeja – Zagreb
Crteži: Anđelka Fortuna, Franjo Matešin, Slavko Šohaj, Dokumentacija srednjovjekovnog odjela Arheološkog muzeja u Zagrebu
Jezici: hrvatski, engleski
Stranica: 128
ISBN 953-96043-2-X
Galerija fotografija [foto: VJB]

Naslovnica kataloga 'Vukovar - Lijeva Bara'. Foto: VJB.

Naslovnica kataloga ‘Vukovar – Lijeva Bara’. Foto: VJB.

 

Katalog ‘Vukovar – Lijeva Bara’ prati istoimenu izložbu održanu u Arheološkom muzeju u Zagrebu tijekom 1995. godine. Autor kataloga i izložbe je dr. sc. Željko Demo, voditelj Srednjovjekovnog odjela Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Lokalitet ‘Vukovar – Lijeva Bara’ višeslojno je nalazište sa slojevima iz prapovijesnog, kasnobrončanodobnog, stariježeljeznodobnog te ranosrednjovjekovnog razdoblja, koji su u razdoblju od 1951. do 1953. godine istraživali zaposlenici Arheološkog muzeja u Zagrebu, dr. Zdenko Vinski, dr. Zdenska Vinski-Gasparini i prof. Marcel Gorenc sa suradnicima.

Ranosrednjovjekovno razdoblje na lokalitetu obilježeno je velikim starohrvatskim grobljem bjelobrdskog kulturnog kompleksa. Istražena su 435 srednjovjekovna groba, od kojih je polovica sadržavala priloge. Nalazi su datirani u razdoblje od druge polovice 10. stoljeća do prvih desetljeća 11. stoljeća, odnosno vrijeme vladavine kraljeva Mihajla Krešimira II. (949. – 969.), Stjepana Držislava (969. – 997.), Svetoslava (997. – 1000.) i Krešimira III. (1000. – 1030.). Značajem se ističu nalazi iz zatvorenih grobnih cjelina koji omogućuju rekonstrukciju elemenata onodobne nošnje.

Izložbom su bile obuhvaćene četiri prostorije Muzeja. Najveći broj artefakata prezentiranih na izložbi potječe iz ranosrednjovjekovnog razdoblja, ali prisutni su i nalazi iz ranijih razdoblja izloženi kronološki – prezentacija je započela razdobljem prapovijesti, odnosno nalazima koji su pripadali starčevačkoj, vučedolskoj i vinkovačkoj kulturi, zatim su uslijedili nalazi iz brončanog i željeznog doba te rimski nalazi i srednjovjekovni nalazi, a posebna cjelina obuhvaćala je artefakte koji su u Muzej dospijeli nakon oko 1886. godine. Izložbom su prezentirani muzejski dokumenti, terenska dokumentaciju te arhivska građa o arheološkoj povijesti Vukovara i provedenim iskopavanjima na Lokalitetu.

Publikacija je podijeljena na pet cjelina. ‘Predgovor – Ante Rendić Miočević’ i ‘O izložbi’ uvodna su poglavlja. Poglavlje ‘Arheološka znamenja Vukovara – Pretpovijest, rimskocarsko doba, seoba naroda’ pripada zasebnoj cjelini. Slijedi cjelina o Lokalitetu – ‘Vukovar – Lijeva Bara, Ranosrednjovjekovno groblje bjelobrdske kulture (10 – 11. stoljeće)’ s ‘Uvodom’ te poglavljima ‘Na tragu ranosrednjovjekovnog groblja’ i ‘Arheološka iskopavanja (1951. – 1953.)’ koja sadrže potpoglavlja prema kampanjama istraživanja, ‘Opći podaci o ranosrednjovjekovnim grobovima’, ‘Predmeti grobnog inventara’ (poglavlje podijeljeno prema vrstama artefakata) te ‘Vrijeme nastanka i posijedanja groblja’. Četvrta cjelina, ‘Arheološko srednjovjekovlje Vukovara – Naseobinski nalazi i nalazišta 9-14/15. stoljeća’, posvećena je arheološkim saznanjima o širem području Vukovara. Peta cjelina obuhvaća Katalog s fotografijama izložaka i njihovim opisima.

Na kraju Publikacije nalazi se popis kratica, bibliografija, popis usporednica te poglavlje na engleskom jeziku ‘Summary and Catalogue’.

Publikacija sadrži brojne slikovne prikaze – fotografije, crtežei rekonstrukcije.

Zahvaljujem izdavaču Arheološkom muzeju u Zagrebu na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča
Zagreb, 6. 1. 2017.

Katalog – Iluminacije [osvrt Vendi Jukić Buča]

Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, 2011.
AMZ
Web
Za nakladnika: Ante Rendić-Miočević
Autori tekstova: Ante Rendić-Miočević, Aleksandar Durman, Krešimir Rončević
Autori izložbe: Krešimir Rončević, Jacqueline Balen
Urednica: Jacqueline Balen
Prijevod: Tomislav Bilić
Jezici: hrvatski, engleski
Stranica: 44
ISBN 978-953-6789-59-7
Galerija fotografija [foto: VJB]

Naslovnica kataloga ‘Iluminacije’. Foto: VJB.

 

Katalog ‘Iluminacije – arheološki crteži Krešimira Rončevića’ prati istoimenu izložbu postavljenu u Arheološkom muzeju u Zagrebu u razdoblju od 27. 10. do 31.12. 2011. godine. Izložba je nastala u organizaciji Arheološkog muzeja u Zagrebu, a autori su Krešimir Rončević i dr. sc. Jacqueline Balen.

Izložbom su ilustracije, koje prikazuju koštane, kamene, metalne i keramičke artefakte iz razdoblja prapovijesti, antike i srednjeg vijeka, prezentirane kronološkim redoslijedom s obzirom na starost prikazanih artefaktata, dok je 28 radova odabranih za Katalog prezentirano prema kronološkom redoslijedu nastanka rada, kako bi bilo moguće pratiti razvoj crtačkih i stilskih tehnika Autora.

‘Svoju je ‘arheološku’ crtačku karijeru Krešimir Rončević u najvećoj mjeri izgradio djelujući u Institutu za arheologiju, a zatim i u Odsjeku za arheologiju zagrebačkog Filozofskog fakulteta. Još i prije – a s takvom praksom i kasnije nastavio i do danas ju nije napustio – tijesno je surađivao s arheolozima različitih generacija i iz različitih sredina. na taj je način osigurao sebi mjesto među privilegiranima, među onima koje će pamtiti današnja, ali i nadolazeće generacije.’
Iz Predgovora, Ante Rendić-Miočević, tadašnji ravnatelj Arheološkog muzeja u Zagrebu

Predgovor Izložbi potpisuje Ante Rendić-Miočević, tadašnji ravnatelj Arheološkog muzeja u Zagrebu. U poglavlju ‘Arheološki crteži Krešimira Rončevića’ Aleksandar Durman, profesor na Odsjeku za arheologiju FIlozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, opisuje praksu izrade arheoloških crteža i ilustracija koja pripada procesu dokumentacije. Crtež artefakta neophodan je izvor informacija u prilikom njegovog opisa i analize, koji omogućava bolje razumijevanje nalaza i uočavanje detalja.

Tekst kataloškog dijela pisan je u trećem licu. Uz svaki crtež nalazi se komentar crtačkog stila, okolnosti izrade uz navod podataka o artefaktima ili projektu u okviru kojeg su bili izrađeni. Također, navedene su zanimljive informacije kao kurioziteti (primjerice radno vrijeme od 4 do 11 na terenu u ljetnom periodu) i osobne crtačke preferencije Autora. Ističe se brojnost crteža koji su nastali u okviru suradnje s akademikom Matom Suićem, objavljeni u monografskim publikacijama, kao i crteži materijalne građe pronađene tijekom iskopavanja arheološkog lokaliteta ‘Vučedol’, nastali u suradnji s profesorom Aleksandrom Durmanom. Kao jdan od najvećih pothvata u Autorovoj crtačkoj karijeri istaknuto je crtanje ‘Hrvatskog Apoksiomena’ u mjerilu 1:1 koje je trajalo oko dvije godine. Crteži A3 formata, njih 64, sabrani su u atlas koji se čuva u Hrvatskom restauratorskom zavodu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Uz crteže, Katalog sadrži slike te ilustracije rekonstrukcija.

Na kraju Publikacije nalazi se kratka biografija Krešimira Rončevića.

Zahvaljujem izdavaču Arheološkom muzeju u Zagrebu na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča
Zagreb, 6. 1. 2017.

Katalog – Srednjeveške zgodbe s stičišča svetov [osvrt Pavla Peterle Udovič]

Narodni muzej Slovenije

Tip: katalog
Izdajatelj in založnik/Izdavač: Narodni muzej Slovenije, 2016
Zanj/Za: Barbara Ravnik
Uredniki/Urednici: Polona Bitenc, Timotej Knific, Tomaž Nabergoj
Avtorja/Autori: Timotej Knific, Tomaž Nabergoj
Jezikovni pregled/Jezični pregled: Borut Petrović Jesenovec
Fotografije: Tomaž Lauko in Boris Farič, Andrej Furlan, Darja Grosman, Srečo Habič, Jože Hanc, Draško Josipovič, Timotej Knific, Marija Lubšina Tušek, Narodna in univerzitetna knjižnica, Narodni muzej Slovenije, Matija Pavlovec, Nejc Saje, Igor Sapač, Vinko Šribar, Dejan Šumak, Samo Tanacek, Boris Vičič, Tomislav Vrečič, ZVKDS Center za preventivno arheologijo
Risbe in načrti/Crteži i planovi: Ida Murgelj in Roman Hribar, Dragica Knific Lunder, Igor Sapač
Karte: GeoPodobe Vida Bitenc s.p.
Jezik: slovenski
ISBN 978-961-6981-04-0
Fizični opis/Fizički opis: 239 str., 23 x 30 cm, 232 barvnih slik
Avtorica seznama razstavljenih predmetov/Autorica popisa izloženih predmeta: Polona Bitenc
Ureditev seznamov literature/Urednica popisa literature: Barbara Jerin
Oblikovanje: Iztok Lemajič, IDFL arhitektura in oblikovanje, d.o.o.
Tisk/Tisak: Tiskarna Present
Naklada: 500 izvodov

Galerija fotografij/Galerija fotografija [autor VJB]

Katalog ‘Srednjeveške zgodbe s stičišča svetov’ spremlja istoimensko razstavo postavljeno leta 2016, ki je del stalne arheološke razstave v Narodnem muzeju Slovenije.

V uvodu avtorja predstavita razstavo in katalog, ki pripovedujeta o življenju prebivalcev na ozemlju današnje Slovenije od 5. do 15. stoletja, to je v obdobju pozne antike in srednjega veka. Slovenija je bila prehodni prostor, kjer se stikajo velika geografska, jezikovna, etnična in kulturna območja. Ta stoletja med starim in novim vekom so zaznamovala pomembna dogajanja in spremembe: propad rimskega imperija, razmah krščanstva in Cerkve, nastanek barbarskih kraljestev, naselitev Slovanov, obnovitev ideje cesarstva, oblikovanje fevdalnih gospostev, grofij in dežel, vzpon mest, krize poznega srednjega veka.

Razstava in katalog temeljita na arheoloških najdbah iz pozne antike (5. in 6. stoletje), zgodnjega srednjega veka (od 7. do 10. stoletja), visokega srednjega veka (11. in 12. stoletje) in poznega srednjega veka (od 13. do 15. stoletja). Na ogled je 830 predmetov iz Narodnega muzeja Slovenije in 16 predmetov, ki so jih posodili tri ustanove in dva zasebnika. Predmeti izhajajo s približno 70 najdišč na ozemlju Republike Slovenije.

‘Najdbe z arheoloških najdišč so pogosto ohranjene le delno, navadno gre za manj dragocene, vsakdanje in včasih že zavržene predmete. Vendar so zelo pomembni za spoznavanje dobe, v kateri je bila večina prebivalstva nepismena, pisne vire pa je ustvarjala učena elita. Najdbe in najdišča ne pričajo o konkretnih zgodovinskih dogodkih ali celo trenutkih iz preteklosti, ampak o vsakdanjem življenju ljudi, njihovih opravilih in navadah, bivališčih, prehranjevanju, oblačenju, vojskovanju, pogrebnih običajih – o tisti stvarnosti srednjega veka, o kateri listine, freske ali zidani oboki stavb navadno molčijo.’
Timotej Knific in Tomaž Nabergoj, iz Uvoda

Publikacija je razdeljena na dva dela in sledi razstavljenemu gradivu po posameznih temah v zgoraj omenjenem časovnem zaporedju. Za obdobje pozne antike in zgodnjega srednjega veka je poudarek na raznovrstnosti prebivalstva, nationumdiversitas, ki jo na začetku 6. stoletja omenja pisec in poznejši škof Enodij. Ta je bila na ozemlju današnje Slovenije velika, saj so ob staroselskih Romanih pustili sledove Vzhodni Goti, Langobardi, Slovani in druge etnične skupine. V ta del sodijo teme Rimski svet se podira, V barbarskem kraljestvu, Nova domovina Slovanov in Uveljavljanje novega reda. Drugi del, obdobje visokega in poznega srednjega veka ima poudarek na stanovski razdelitvi srednjeveške družbe oziroma konceptu treh družbenih redov, ki se je v Evropi začel uveljavljati v 11. stoletju.  V tem delu so teme Ljudje, strukture in ideje srednjega veka, V imenu gospodovem, Polje in vas. Nekatere vsebine v tem delu kataloga  presegajo tridelno razdelitev družbe, npr. promet, simbolika znakov in podob ter spremembe v oborožitvi in vojaški organizaciji.

Publikacija vsebuje številen in bogat slikovni material: barvne fotografije vseh razstavljenih predmetov, posnetkov najdišč, sočasnih pisnih in likovnih virov, rekonstrukcije moških in ženskih noš, zemljevide z vrisanimi najdišči, tlorise najdišč, terenskih risb in risb predmetov.

Narodnemu muzeju Slovenije se zahvaljujemo za promocijski izvod kataloga.

Pavla Peterle Udovič
V Ljubljani, 29. 11. 2016

Katalog je izšel ob razstavi: http://www.arheologija.hr/?p=9487

Naslovnica kataloga 'Srednjeveške zgodbe s stičišča svetov. Uz članak Katalog - Srednjeveške zgodbe s stičišča svetov'. Foto: VJB.

Naslovnica kataloga ‘Srednjeveške zgodbe s stičišča svetov. Foto: VJB.

Katalog ‘Srednjovjekovne zgode s raskrižja svjetova’ prati istoimenu izložbu postavljenu 2016. godine, koja je dio stalnog arheološkog postava Narodnog muzeja Slovenije.

U uvodu autori predstavljaju izložbu i katalog, koji pripovijedaju o životu stanovnika područja današnje Slovenije od 5. do 15. stoljeća, odnosno u razdoblju kasne antike i srednjeg vijeka. Slovenija je bila prijelazan prostor na kojem se dotiču velika zemljopisna, jezična, etnička i kulturna područja. Ova stoljeća između starog i novog vijeka obilježili su važni događaji i promjene: pad Rimskog Carstva, ekspanzija kršćanstva i Crkve, nastanak barbarskih kraljevstava, doseljenje Slavena, obnova ideje Carstva, oblikovanje feudalnih gospodarstava, grofovija i država, uspon grada, krize kasnog srednjeg vijeka.

Izložba i katalog temelje se na arheološkim nalazima iz kasne antike (5. i 6. stoljeće), ranog srednjeg vijeka (od 7. do 10. stoljeća), visokog srednjeg vijeka (11. i 12. stoljeće) i kasnog srednjeg vijeka (od 13. do 15. stoljeća). Izloženo je 830 predmeta iz Narodnog muzeja Slovenije i 16 predmeta, koje su posudile tri ustanove i dva privatna kolekcionara. Predmeti potječu s približno 70 nalazišta na području Republike Slovenije.

‘Nalazi s arheoloških nalazišta često su sačuvana samo djelomično, najčešće se radi o manje dragocjenim, svakidašnjim i često odbačenim predmetima. Ipak su vrlo značajni za upoznavanje razdoblja u kojem je većina stanovnika nepismena, pisane izvore je stvarala učena elita. Nalazi i nalazišta ne pripovijedaju o konkretnim povijesnim događajima ili čak trenucima iz prošlosti, već o svakidašnjem životu ljudi, njihovim poslovima i običajima, staništima, prehranjivanju, oblačenju, ratovanju, pogrebnim običajima – o toj stvarnosti srednjeg vijeka, o kojima listine, freske ili zidani svodovi građevina obično šute.’
Timotej Knific i Tomaž Nabergoj, iz Uvoda

Publikacija je podijeljena na dva dijela i prati izloženu građu prema pojedinim temama u ranije spomenutom vremenskom razdoblju. Za razdoblje kasne antike i ranog srednjeg vijeka naglasak je na raznovrsnosti stanovništva, nationumdiversitas, koju na početku 6. stoljeća spominje pisac i kasnije biskup Enodij. Ona je bila na području današnje Slovenije velika, jer su uz romanske starosjedioce tragove ostavili Istočni Goti, Langobardi, Slaveni te druge etničke skupine. Tom dijelu pripadaju teme Rimski svijet pada, U barbarskom kraljevstvu, Nova domovina Slavena i Uvođenje novog reda. Drugi dio, razdoblje visokog i kasnog srednjeg vijeka ima naglasak na imovinskoj raspodjeli srednjovjekovnog društva odnosno konceptu tri društvena reda, koji se u Europi počeo provoditi u 11. stoljeću. U tom dijelu su teme Ljudi, strukture i ideje srednjeg vijeka, U ime Gospodnje, Polje i selo. Neki sadržaji u ovom dijelu kataloga prelaze trostruku podjelu društva, npr. promet, simbolika znakova i slika te promjene u naoružanju i vojničkoj organizaciji.

Publikacija sadrži brojan i bogat slikovni materijal: fotografije u boji svih izložaka, fotografije nalazišta, istodobnih pisanih i likovnih izvora, rekonstrukcije muških i ženskih nošnji, zemljovide s obilježenim nalazištima, tlocrte nalazišta, terenske crteže i crteže predmeta.

Zahvaljujemo Narodnom muzeju Slovenije na ustupljenom primjerku.

Pavla Peterle Udovič
U Ljubljani, 29. 11. 2016.

Prijevod: VJB.

Katalog – ‘Na tragovima vremena – Iz arheološke zbirke Mateja Pavletića’ [osvrt Vendi Jukić Buča]

Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, 2003.
Web
AMZ
Tip: katalog
Izdavač: Arheološki muzej u Zagrebu
Za nakladnika: Ante Rendić-Miočević
Urednik: Jacqueline Balen
Autori kataloških jedinica: Jacqueline Balen, Željko Demo, Miljenka Galić, Sanjin Mihelić, Ivana Ožanić, Ivan Radman-Livaja, Ante Rendić-Miočević, Igor Uranić
Prijevod: Višnja Barbir, Barbara Smith-Demo
Fotografije: Filip Beusan, Damir Doračić, Nenad Kobasić
Crteži: Miljenka Galić, Krešimir Rončević
Jezik: hrvatski, engleski
Stranica: 120
ISBN 953-6789-11-6
Galerija fotografija [autor: VJB]

Naslovnica kataloga 'Na tragovima vremena'. Foto: VJB.

Naslovnica kataloga ‘Na tragovima vremena’. Foto: VJB.

Katalog ‘Na tragovima vremena – Iz arheološke zbirke Mateja Pavletića’ prati istoimenu izložbu postavljenu u Arheološkom muzeju u Zagrebu tijekom 2003. godine. Izložbom je predstavljena privatna arheološka zbirka Mateja Pavletića. Autori izložbenog projekta su Jacqueline Balen, Željko Demo, Ivana Ožanić, Ivan Radman-Livaja, Ante Rendić-Miočević i Igor Uranić.

Arheološki muzej u Zagrebu otkupio je 2001. godine zbirku, koja ukupno sadrži 1269 arheoloških artefakata različitog sadržaja, porijekla i značenja. Radi se o prapovijesnim artefaktima (najbrojniji su različiti tipovi fibula), antičkim (keramički i stakleni proizvodi, ukrasni predmeti, medicinsko-kirurški i kozmetički pribor, dijelovi vojne opreme i dr.) kojih je najveći broj, a prisutno je i nekoliko srednjovjekovnih artefakata (nakit)  te artefakata egipatske provenijencije (uštebi figurice, ogrlice, brončane statuete) upitne autentičnosti, a prisutni su i primjerci antičkog brončanog novca.

‘Zanimljiv je podatak da je otkupljena Pavletićeva zbirka među najznačajnijim i najbrojnijim novim akvizicijama zagrebačkog Arheološkog muzeja. To je bio razlog što smo procijenili da ona zaslužuje pozornost kakva joj je posvećena. Budući da u njoj ima i predmeta koji nisu za izlaganje, a neki su zastupljeni u većem borju gotovo identičnih primjeraka, smatralo se nužnim za ovu prigodu načiniti odgovarajući odabir.’
Ante Rendić-Miočević, iz Predgovora

Izložbom je predstavljeno 577 artefakata, razvrstanih u 293 kataloške jedinice. Publikacija je podijeljena na dva dijela i katalog artefakata. Prvi dio obuhvaća poglavlja bazirana na vremenskoj dataciji izložaka (Pretpovijesni predmeti, Egipatski predmeti, Antički predmeti, Srednjovjekovni predmeti) kojima su artefakti tipološki prezentirani. Na kraju svakog poglavlja nalazi se popis korištene literature. Drugi dio publikacije obuhvaća skraćenu verziju ranijih poglavlja na engleskom jeziku. U kataloškom dijelu su različitim bojama označeni artefakti prema dataciji. Svaka kataloška jedinica je numerirana, fotografirana, opisana i datirana uz navod inventarnog broja i dimenzija.

Katalog je opremljen brojnim fotografijama i crtežima.

Zahvaljujem Arheološkom muzeju u Zagrebu na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča
Zagreb, 28. 7. 2016.